Kategoria:Venäjä

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 4-6


Oppimaan oppimisen taidot

4. lk

 • opiskelutaidot
 • sanaston omaksumisen harjoitteleminen
 • kielelle ominainen lauserytmi
 • itsearviointi
 • reagointia ohjatuissa tilanteissa
 • sanelu


5. lk

edellisten lisäksi:

 • sanaston elaborointia
 • vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista
 • tekstin ja kuullun ymmärtämistä
 • syvempää kielen sääntöihin tutustumista ja niiden soveltamista
 • tavoitteen asettelua ja vastuunottamista omasta työstä


6. lk

 • edellisten luovien kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista
 • tavoitteellista kielenopiskelua ja itsearviointia
 • sanakirjojen ym. lähteiden monipuolisempaa käyttöä opiskelun tukena


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Taulukkojen sisällöt ovat esimerkinomaisia ja voivat yksittäisten tilanteiden, rakenteiden ja aihepiirien osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen.


Vapaaehtoinen a-kieli venäjä

lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
4
kyrilliset kirjaimet, asuinpaikka ja kielitaito, kohteliaisuudet ja tervehdykset, lukusanat 1-20, ruokia, juomia ja hinnanilmaisuja, venäläiset laulut, lorut, leikit ja sadut, yleistietoa venäläisestä (lasten)kulttuurista
tervehtiminen ja esittäytyminen, kuulumisten kysely, ostotilanne
elollisuuden ja elottomuuden käsitteet, sukukäsite, persoonapronominit, paikan ilmaiseminen prepositionaalilla, verbien preesenstaivutus, prepositioita, väite- ja kysymyslauseen intonaatio, sanojen paino
8
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, lähiympäristö, koti ja perhe, viikonpäivät ja kellonajat, koulu ja oppilastoverit, lukusanat 1 - 1 000 000, järjestysluvut, ruoka, harrastukset, tv-ohjelmat, lemmikkieläimet
edellisenä vuonna opittujen tilanteiden vahvistaminen, henkilötietojen esittäminen tutustumistilanteessa ja perheen esittely, kahvilassa ja kioskilla asiointi, kommunikointi koulun ruokalassa, oppitunnilla ja välitunnilla, puhelinkeskustelu, iän kertominen, harrastuksista, tv-ohjelmista ja lemmikkieläimistä keskusteleminen
aiemmin opittujen rakenteiden vahvistaminen, verbin preesenstaivutus ja preteriti, genetiivi kiellon yhteydessä sekä -sta -ilmauksissa, substantiivien monikko, prepositioita
6
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, sairaudet, perheenjäsenet, ammatit, kansallisuudet, kyläily, musiikki, huonekalut, värit ja vaatteet, asuminen maalla ja kaupungissa, kulkuneuvot, sää, kukat, marjat ja sienet
edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, lääkärissä käynti, tien neuvominen, oman asunnon ja suvun esittely, onnittelupuhe ja oman mielipiteen ilmaiseminen, kaupassa, luontoretkellä ja uimahallissa käyminen
edellisten vahvistaminen, adjektiivien ja possessiivipronominien nominatiivien päätteet, teitittely, kellonajat, substantiivien akkusatiivi, datiivi, instrumentaali, predikatiiviset adverbit, demonstratiivipronominit, kehotukset, verbien aspekti, liikeverbit, futuuri


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 6. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Venäjä
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito


Kulttuuritaidot

Oppilas

 • tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
 • pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.


Opiskelustrategiat

Oppilas

 • käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
 • ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.
Vuosiluokat 7−9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.


Tavoitteet


Kielitaito, muu kuin englanti

Oppilas oppii

 • ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä
 • selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
 • kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.


Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

 • tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
 • viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.


Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

 • käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
 • hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
 • tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.


Keskeiset sisällöt


Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.


Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.


Vapaaehtoinen a-kieli venäjä

lk
Aihepiirit ja aihepiirit
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
7
vuosiluokilla 4-6 opetettujen aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kirjeen kirjoittaminen, venäläinen koulu, suomalainen koulu, arkielämä ja kotityöt
edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, keskustelut koulusta ja kotitöistä, asunnon esittely, kotiasioista keskustelu
vuosiluokilla 4-6 opetettujen rakenteiden kertaaminen, substantiivien monikko ja adjektiivien taivustus, adverbit, refleksiiviverbit, monikon genetiivi, konditionaali, relatiivilause, monikon instrumentaali
8
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, luonto ja luonnonsuojelu, vapaa-ajanvietto, nuoren elämä ja ongelmat, vaatteet, luonne ja ulkonäkö, ystävät
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, neuvominen ja keskustelu ympäristönsuojelusta, mielipiteen ilmaiseminen, keskustelua nuorten ongelmista, ihmissuhteista, vapaa-ajanvietosta ja muodista
edellisten rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, monikon akkusatiivi ja prepositionaali, -ova -verbit, komparatiivi ja superlatiivi, adverbien vertailu, lyhyet adjektiivit, aspektien kertaus
9
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, tulevaisuus ja ammatinvalinta, leirikoulu, Pietari
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, tulevaisuudensuunnitelmista keskusteleminen, oman mielipiteen perusteleminen, kaupunkikierroksella
edellisten rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, partisiipit ja gerundit, etuliitteiset liikeverbit, lukusanojen taipuminen genetiivissä, vuosilukuja ja päivämääriä, persoonapronominien taipuminen sijamuodoissa, passiivi


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Venäjä
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaiheVuosiluokat 8-9


B2–kieli venäjä


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta


lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
8
kyrilliset kirjaimet, perhe, asuminen, venäläinen elämänmeno ja tapakulttuuri
tervehtiminen, tutustuminen, esittely, omasta itsestä sekä opinto- ja asuinpaikasta kertominen, omat matkakohteet ja lempipaikat
substantiivin suku ja luku, muodollinen subjekti ja sen käyttö, persoona- ja possessiivipronominit, perusluvut, tasatunnit, yksikön prepositionaali, yksikön akkusatiivi, adjektiivien sukupäätteet, verbien preesenstaivutus ja preteriti, adverbit
9
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, vapaa-aika, matkustaminen, tulevaisuuden suunnitelmat, viikonpäivät, kuukaudet, venäläinen tapakulttuuri
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, vapaa-ajan suunnitelmat, kahvilassa, ravintolassa ja kaupassa asiointi, lipunosto, säästä ja harrastuksista puhuminen, kielitaidosta keskusteleminen, onnittelut ja maljapuheet, harrastuksista keskusteleminen
jo opittujen rakenteiden kertaaminen, yksikön datiivi, genetiivi ja instrumentaali, järjestysluvut, päivämäärät ja kellonajat, aspektit, liikeverbeihin tutustuminen, sija-verbejä, hintailmaukset


Liite 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko


Pdf-tiedostona: Tiedosto:Liitteet.pdf

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: