Kategoria:Uskonto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Evankelisluterilainen uskonto

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuolisesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta keskeisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.


Vuosiluokat 1−5

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on aineksien tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen.


1. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden
 • tutustuu Jeesuksen elämään


Keskeiset sisällöt:

 • Luottamus ja turvallisuus
 • Jumala Isänä ja Luojana


Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä
 • teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia


Raamatun kertomuksia ja opetuksia

 • Jeesuksen elämä


Eettisyyteen kasvaminen

 • yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus


Luterilaisen kirkon elämä

 • kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
 • virsiä ja muita hengellisiä lauluja


Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma

 • oppilaiden kohtaamat uskonnot lähiympäristössä


2. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 • tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
 • tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan


Keskeiset sisällöt:

Luottamus ja turvallisuus

 • Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta


Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia


Raamatun kertomuksia ja opetuksia

 • Jeesuksena opetukset


Eettisyyteen kasvaminen

 • yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus


Luterilaisen kirkon elämä

 • kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin liittyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
 • virsiä ja muita hengellisiä lauluja


Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma

 • oppilaiden kohtaamat uskonnot lähiympäristössä


3. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 • tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin
 • omien tunteiden ja kokemusten jakamista


Sisällöt:

Luottamus ja turvallisuus

 • Jumala Isänä ja Luojana
 • Herran siunaus


Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus
 • suvaitsevaisuus
 • teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia
 • Minun juureni; perheen ja suvun arvoja ja perinteitä


Raamatun kertomuksia ja opetuksia

 • Alku- ja patriarkkakertomuksia
 • Egyptistä Luvattuun maahan
 • Isä meidän -rukous


Eettisyyteen kasvaminen

 • Kymmenen käskyä
 • ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
 • Luterilaisen kirkon elämä
 • virsiä ja muita hengellisiä lauluja


4. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 • tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
 • ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
 • tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
 • oppii omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista


Sisällöt:

Luottamus ja turvallisuus

 • Jumala Isänä ja Luojana
 • Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta


Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • toisen ihmisen ja luonnon kunnioitus, valintojen tekeminen ja vastuullisuus
 • suvaitsevaisuus
 • teemaan liittyviä Raamatun kertomuksia


Eettisyyteen kasvaminen

 • Kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky
 • ihmisen arvo erityisesti luomisen näkökulmasta
 • oikeudenmukaisuus


Luterilaisen kirkon elämä

 • seurakunta oppilaan elämässä
 • kirkko- ja kalenterivuoden juhlia ja niihin sisältyviä kristillisiä sisältöjä ja tapoja
 • seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, diakonia sekä toiminta seurakunnan jäsenenä
 • kristilliset symbolit kirkossa ja oppilaan ympäristössä
 • virsiä ja muita hengellisiä lauluja


5. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii luottamusta elämään ja itseensä, kohtaamaan rohkeasti tulevaisuuden, ymmärtämään pyhän ulottuvuuden sekä näkemään uskonnon vaikutuksen omassa ja muiden elämässä
 • tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin
 • ymmärtää kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren välisen yhteyden
 • tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan
 • tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin
 • oppii eettisten asioiden pohdintaa, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä kristillisen etiikan soveltamista


Sisällöt:

Luottamus ja turvallisuus

 • Jeesuksen opetukset Jumalan huolenpidosta
 • oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia elämään ja kuolemaan liittyviä asioita


Arvokas ja ainutlaatuinen elämä

 • suvaitsevaisuus, alustava tutustuminen niihin kirkkoihin, uskontoihin ja vähemmistöihin, jotka liittyvät oppilaiden elämään


Raamatun kertomuksia ja opetuksia

 • Jeesuksen elämä ja opetukset


Eettisyyteen kasvaminen

 • yhdessä elämisen kysymykset ja oikeudenmukaisuus


Luterilaisen kirkon elämä

 • kirkkotaide sekä virsiä ja muita hengellisiä lauluja
 • luterilaisen kirkon käsitys Jumalasta, armosta, pelastuksesta ja Raamatusta
 • seurakunta oppilaan elämässä


Oppilaita ympäröivä uskonnollinen maailma

 • oppilaiden kohtaamat uskonnot ja kirkot Suomessa ja maailmalla
 • juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia piirteitä


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä

Oppilas tuntee keskeiset asiat Raamatusta ja Suomen evankelisluterilaisesta kirkosta. Hän osaa käyttää oppimaansa lisätiedon hankkimiseen.


Oppilas

 • tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
 • tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon peruspiirteet ja oman alueensa seurakunnan
 • tietää Suomen evankelisluterilaisen kirkon kuuluvan kirkkojen suureen perheeseen ja tuntee myös muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä


Oppilas hahmottaa uskontoa ilmiönä

Oppilas

 • ymmärtää uskonnollisen kielenkäytön luonnetta
 • tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia
 • näkee uskonnon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään


Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

 • hahmottaa alustavasti uskon ja tiedon perusluonnetta
 • osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä
 • pystyy ikäkauttansa vastaavasti hahmottamaan omaa maailmankatsomustaan


Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla

Oppilas

 • kykenee eettiseen pohdintaan
 • tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon omassa elämässään


Vuosiluokat 6-9

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.


6. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
 • tutustuu alustavasti keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
 • perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
 • osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä


Sisällöt:

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta

 • elämän merkitys ja rajallisuus
 • uskon ja tiedon suhde


Maailmanuskonnot

 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet


Raamattu

 • Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä


Kirkko

 • keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
 • kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
 • kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään
 • kristillinen usko, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit


Suomalainen katsomusperinne

 • luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne


Ihminen eettisenä olentona

 • kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
 • ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja ympäristön muokkaajana
 • kristillisen etiikan peruspainotukset, kuten Jeesuksen Vuorisaarna ja vertaukset


7. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä
 • tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään


Sisällöt:

Maailmanuskonnot

 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin
 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 • kristinusko yhtenä maailmanuskontona: sen sisältö, tavat ja juhlat


8. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana
 • perehtyy kristinuskoon, sen syntyyn ja kehitykseen sekä sen merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan elämässä
 • perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen
 • perehtyy muihin kristillisiin kirkkokuntiin


Sisällöt:

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta

 • uskon ja tiedon suhde


Raamattu

 • Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon ilmentäjänä
 • Vanha testamentti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin näkökulmasta
 • Uusi testamentti Jeesuksen opetuksen ja kristinuskon synnyn ilmentäjänä
 • Raamatun synnyn pääpiirteet sekä Raamatun tulkinta ja käyttö
 • Raamatun kulttuurivaikutuksia


Kirkko

 • keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä
 • kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia
 • kristillinen usko, sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti luterilainen usko, kristilliset symbolit


Ihminen eettisenä olentona

 • kristillisen etiikan peruspainotukset, kuten profeettojen sanoma, Jeesuksen vuorisaarna ja vertaukset


9. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • tutustuu Suomen uskonnolliseen tilanteeseen kristinuskon tulosta nykypäivään
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa
 • osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä


Sisällöt:

Suomalainen katsomusperinne

 • suomalainen muinaisusko, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja sen jälkeinen aika
 • yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä, muita uskontoja ja uskonnottomuus
 • uskonnonvapaus


Ihminen eettisenä olentona

 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen
 • kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan asettuminen
 • kristillisen etiikan peruspainotukset ja niiden soveltaminen elämänkysymyksiin


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-luterilaisesta kirkosta

Oppilas

 • tuntee Raamatun keskeisen sisällön
 • tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet
 • tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden perusluonteen
 • ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.


Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä

Oppilas

 • ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta
 • tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa
 • tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet
 • arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.


Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

Oppilas

 • tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen
 • hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä
 • kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä.


Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla

Oppilas

 • kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan
 • tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.Ortodoksinen uskontoJohdanto

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksessa pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen.


Vuosiluokat 1-5

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1-5 on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi.


1. vuosiluokka


Tavoitteet:

Oppilas

 • oppii ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteitä
 • oppii tuntemaan kirkkovuotta
 • tutustuu oman seurakunnan toimintaan


Sisällöt:

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • tärkeimmät kirkkovuoden juhlat kuten joulu, teofania, palmusunnuntai ja pääsiäinen
 • suuri paasto
 • joitakin pyhiä ihmisiä kuten Neitsyt Maria ja pyhä Nikolaos


Kirkon jäsenenä

 • oma kirkko, ortodoksina perheessä ja koulussa
 • seurakunnan lapsityö
 • luterilainen kirkko
 • oman koulun oppilaiden uskontoja


Raamattu pyhänä kirjana

 • Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia
 • Jeesuksen kotimaa


Liturginen elämä

 • yleisimmät kirkkoveisut ja tärkeimpien juhlien veisuja
 • sakramenteista kaste
 • kirkko rakennuksena


Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuutena
 • Isä, Poika ja Pyhä Henki
 • Oikea ja väärä


2. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • syventää ortodoksisen kristillisyyden sekä uskonopin peruskäsitteitä
 • oppii tuntemaan kirkkovuotta
 • tutustuu oman seurakunnan toimintaan
 • tutustuu lähiympäristön uskontoihin
 • oppii ottamaan vastuuta omista teoistaan


Sisällöt

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • tärkeimmät kirkkovuoden juhlat kuten palmusunnuntai, ristin ylentäminen ja kirkkovuoden alku
 • suuri paasto
 • joitakin pyhiä ihmisiä kuten Johannes Kastaja


Kirkon jäsenenä

 • ortodoksinen perinne perheessä ja koulussa
 • seurakunnan lapsityö
 • lähiympäristön kirkkoja ja uskontoja


Raamattu pyhänä kirjana

 • luominen
 • Jeesuksen opetuksia


Liturginen elämä

 • nimenanto
 • kaste ja ehtoollinen
 • kirkkomatka, papin tapaaminen
 • yleisimmät kirkkoveisut
 • kirkko pyhänä paikkana


Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
 • lähimmäisenrakkaus
 • 10 käskyn etiikasta oikea ja väärä


3. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas:

 • oppii ortodoksisuuden peruskäsitteitä
 • perehtyy kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja liturgiseen elämään
 • tutustuu oman seurakunnan elämään
 • perehtyy Raamatun kertomuksiin
 • oppii pohtimaan omaan elämään liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • tutustuu oman lähiympäristön uskontoihin


Sisällöt

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • suurista juhlista helatorstai ja helluntai
 • oman kirkon pyhän elämäkerta ja Johannes Kastajan elämä
 • suuren paaston käytäntöjä ja merkitystä


Kirkon jäsenenä

 • ortodoksinen perinne kotipaikkakunnalla
 • kotiseurakunta ja sen toiminta
 • lähiympäristön muut uskonnot


Raamattu pyhänä kirjana

 • alkukertomukset
 • Jeesuksen elämä
 • ylösnousemus pääsiäisen yhteydessä


Liturginen elämä

 • sakramenteista Ehtoollinen
 • tutustuminen liturgiaan ja sen toimittajiin kirkkomatkan yhteydessä
 • pääsiäisen tropari ja jumalanpalvelusveisuja
 • suurten juhlien ikoneja


Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • Pyhän Kolminaisuuden persoonat teofanian yhteydessä
 • kirkon ja seurakunnan tehtävä
 • pelastus ja iankaikkinen elämä pääsiäisen yhteydessä


4. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas:

 • oppii ortodoksisuuden peruskäsitteitä
 • perehtyy kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja liturgiseen elämään
 • tutustuu oman seurakunnan elämään
 • perehtyy Raamatun kertomuksiin
 • oppii pohtimaan omaan elämään liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • tutustuu oman lähiympäristön uskontoihin


Sisällöt

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • suurista juhlista ristin löytäminen ja teofania
 • Sergei ja Herman Valamolainen


Kirkon jäsenenä

 • kotiseurakunta ja sen toiminta
 • seurakunnat ja hiippakunnat Suomessa


Raamattu pyhänä kirjana

 • patriarkkakertomukset
 • Egyptistä luvattuun maahan
 • Jeesuksen opetukset


Liturginen elämä

 • sakramenteista katumus
 • kirkkorakennuksen osat
 • juhlien tropareja kuten joulutropari
 • pyhien ihmisten ikoneja


Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • kymmenen käskyn etiikkaa


5. vuosiluokka


Tavoitteet

oppilas

 • perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen
 • oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä
 • tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja eiuskonnollisiin katsomuksiin


Sisällöt

Kirkkovuosi ja pyhät ihmiset

 • pyhät ajat ja kirkkovuoden juhlat
 • kirkon marttyyreja
 • kirkkovuoden paastot


Kirkon jäsenenä

 • luostarien toiminta
 • kirkollisia järjestöjä
 • ortodoksinen perinne maailmassa
 • oppilaan kohtaama uskonnollisuus maailmalla


Raamattu pyhänä kirjana

 • evankeliumien kirjoittajat
 • ylösnousemus ja uusi elämä
 • Uuden Testamentin ajan historia


Liturginen elämä

 • jumalanpalvelusten toimittajat
 • liturgia
 • ikoni kuvana ja pyhänä esineenä


Uskonoppi ja eettisyyteen kasvaminen

 • kymmenen käskyn etiikka
 • pelastus ja iankaikkinen elämä
 • Pyhä Kolminaisuus


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä

Oppilas tuntee keskeiset asiat ortodoksisuudesta

 • tuntee liturgiajumalanpalveluksen merkityksen osana ortodoksikristityn elämää
 • tuntee pääpiirteissään ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan kirkkovuotta omassa elämässään
 • tuntee ortodoksista ihmisnäkemystä sekä ortodoksisen kristillisyyden muita peruskäsitteitä ja pystyy soveltamaan niitä omassa elämässään
 • Oppilas tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia
 • tuntee pääpiirtein Vanhan ja Uuden testamentin erilaisen luonteen
 • tuntee Kristuksen opetuksia, elämänvaiheet ja kirkon synnyn
 • osaa pohtia Raamatun kertomusten kautta sekä omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä ja osaa ottaa niitä huomioon omassa elämässään


Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa

 • tuntee ortodoksisen uskonopin keskeisiä peruskäsitteitä
 • tuntee ortodoksista traditiota osana ortodoksikristityn elämää
 • hänellä on käytössään rakennusaineita ortodoksisen identiteetin vahvistamiseksi
 • kykenee vahvistamaan ortodoksista identiteettiään


Oppilas tuntee oman uskonnon sekä lähiympäristön uskontoja

 • tuntee ortodoksisen kirkon erityispiirteitä
 • tunnistaa oman perheen uskonnollisen taustan
 • tuntee oman kotiseurakunnan toimintaa
 • tuntee lähiympäristössä olevia muita kristillisiä kirkkoja ja yhteisöjä


Vuosiluokat 6-9

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6-9 on syventää ja laajentaa oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista.


6. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
 • perehtyy liturgiseen elämään


Sisällöt

Raamattu

 • Profeetat, kuninkaiden aika, psalmit
 • Apostolien teot
 • kirkkohistoria
 • kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat


Liturgiikka ja uskonoppi

 • sakramentit
 • jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, paastoliturgia ja muita kirkollisia toimituksia
 • kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki
 • uskonopin keskeiset kohdat


7. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä
 • perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana
 • tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään
 • osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä


Sisällöt

Raamattu

 • Raamatun synty ja sisältö
 • Raamattu pyhänä kirjana


Kirkkohistoria

 • kirkkokunnat sekä ekumenia
 • Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys


Maailmanuskonnot

 • keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja uskonnollisen elämän pääpiirteet
 • uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin


8. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • perehtyy ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan ja uskonkäsitykseen
 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä


Sisällöt

Kirkkohistoria

 • kirkkokunnat sekä ekumenia
 • Suomen ortodoksisen kirkon historiaa
 • Suomen ortodoksisen kirkon hallinto ja nykytilanne
 • Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys


9. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässä
 • perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen
 • tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä
 • tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan


Sisällöt

Etiikka

 • ortodoksinen ihmiskäsitys
 • eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen
 • Vuorisaarnan etiikka


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta

 • tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista kirkkovuotta
 • tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen
 • on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista
 • tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen
 • tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä


Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön

 • tuntee Raamatun sisäisen rakenteen
 • ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen
 • ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota
 • tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen käyttöyhteyden
 • Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa
 • tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt
 • osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen
 • tuntee oman seurakunnan toimintaa
 • tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa
 • tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa


Oppilas tuntee maailmanuskontoja

 • ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle
 • tunnistaa suuret maailmanuskonnot
 • osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: