Kategoria:Terveystieto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Terveystiedon OPS vuosiluokille 7-9

Terveystiedon opetussuunnitelman lähtökohtana on terveyskasvatuksen spiraalimalli, jossa samat aihealueet toistuvat vuosittain edellisen vuoden tietoja ja taitoja syventäen. Terveystiedon opetuksessa hyödynnetään yhteistyötä paikallisten, terveyteen liittyvien toimijoiden ja kouluterveydenhuollon kanssa.


Aihekokonaisuudet

 • ihmisenä kasvaminen
 • viestintä ja mediataito
 • mediakriittisyys esimerkiksi median tarjoamia seksuaalisuuteen liittyviä malleja kohtaan
 • osallistuva kansalaisuus
 • kriittisen mielipiteen muodostaminen eri lähteiden tarjoamista tiedoista
 • verkostoituminen oman ja yhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi
 • vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä
 • ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin välinen yhteys
 • sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja elinympäristössä
 • toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta
 • turvallisuus ja liikenne
 • Ihminen ja teknologia
 • teknologian vastuullinen ja kriittinen käyttö
 • teknologiaan liittyvät hyvinvointikysymykset


7. vuosiluokka vvt 0,5


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • ymmärtämään itseään sekä yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa
 • tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
 • huolehtimaan itsestään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen liittyvissä tilanteissa
 • tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja
 • arvioimaan elämäntavan merkitystä terveyden näkökulmasta
 • ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä


Sisällöt

Kasvu ja kehitys

 • Fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavista tekijöistä vuorokausirytmi, uni, lepo ja kuormitus
 • Nuoruuden kehityksen erityispiirteet ja tarpeet
 • Kehittyvä seksuaalisuus, naisen ja miehen anatomia, raskauden ehkäisyn perusteet


Terveys arkielämän valintatilanteissa

 • Tupakointi: aloittaminen, tupakoinnin vaikutukset, nikotiiniriippuvuus, savuttomuuden edut
 • Alkoholi, humala, krapula, raittius
 • Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö: kunkin aihealueen yhteydessä


Voimavarat ja selviytymisen taidot

 • Tunteet ja niiden ilmaiseminen, sosiaalinen tuki ja turvaverkostot, vuorovaikutustaidot, jämäkkyys sanoa ei esimerkiksi päihteille


8. vuosiluokka vvt 1,5


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa
 • ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
 • kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
 • huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa
 • tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja
 • arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
 • käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi
 • ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä


Sisällöt

Kasvu ja kehitys

 • Fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät kuten lepo ja rentoutuminen, terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus ja terveys
 • Psyykkinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten itsetuntemus ja itsensä arvostaminen, perhe ja sosiaaliset suhteet
 • Sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten yksilöllisyys ja erilaisuus, suvaitsevaisuus, välittäminen ja huolenpito


Terveys arkielämän valintatilanteissa

 • Tupakka: passiivinen tupakointi, nuuska
 • Alkoholi, huumeet ja muut päihteet, mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat
 • Tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireiden tunnistaminen, sairastaminen, itsehoito
 • Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö: kunkin aihealueen yhteydessä
 • Ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhuminen

Mediakriittisyys

 • Liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen
 • Vaaratilanteet ja onnettomuudet
 • Tapaturmat ja ensiapu


Voimavarat ja selviytymisen taidot

 • Tunteet ja niiden ilmaiseminen ja hallitseminen, vuorovaikutustaidot


9. Vuosiluokka vvt 1


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • ymmärtämään yhteisöllisyyden, ihmissuhteiden sekä keskinäisen huolenpidon merkityksen ihmisen hyvinvoinnissa
 • ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä
 • kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä sekä tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja
 • huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään, tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa
 • tunnistamaan, ymmärtämään ja kehittämään terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeitä selviytymisen taitoja
 • arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta
 • käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi
 • ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä


Sisällöt

Kasvu ja kehitys

 • Ihmisen elämänkulku, syntymä, eri ikäkaudet ja kuolema
 • Mielenterveys ja sen vaihtelu, mielen ja ruumiin tasapaino
 • Sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät kuten yksilön velvoitteet ja vastuu yhteisössään


Terveys arkielämän valintatilanteissa

 • Tupakoinnin haitat, raskauden ajan tupakointi, tupakoinnin vaikutukset luontoon, tupakkamainonta, tupakoinnin lopettaminen
 • Kansantaudit
 • Lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraamuksia koskeva lainsäädäntö: kunkin aihealueen yhteydessä
 • Kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset, kriisit ja niistä selviytyminen
 • Yhteiskunnan tarjoamiin terveyspalveluihin tutustuminen (esim. perhesuunnittelupalvelut)
 • Parisuhteessa eläminen, perhe-elämä, lapsettomuus ja hedelmällisyyden vaaliminen, raskauden keskeytys


Voimavarat ja selviytymisen taidot

 • Ympäristö ja terveys
 • Työhyvinvointi
 • Kulttuuri
 • Keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ


Terveystiedon arviointi

Oppiaineen arvioinnissa painotetaan oppilaan aktiivista tuntityöskentelyä ja osallistumista esimerkiksi opetuskeskusteluihin, ryhmätöihin ja toiminnallisiin harjoituksiin.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: