Kategoria:Saksa

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 4-6


Oppimaan oppimisen taidot

4. lk

 • opiskelutaidot
 • sanaston omaksumisen harjoitteleminen
 • kielelle ominainen lauserytmi
 • itsearviointi
 • reagointia ohjatuissa tilanteissa
 • sanelu


5. lk

edellisten lisäksi:

 • sanaston elaborointia
 • vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista
 • tekstin ja kuullun ymmärtämistä
 • syvempää kielen sääntöihin tutustumista ja niiden soveltamista
 • tavoitteen asettelua ja vastuunottamista omasta työstä


6. lk

 • edellisten luovien kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista
 • tavoitteellista kielenopiskelua ja itsearviointia
 • sanakirjojen ym. lähteiden monipuolisempaa käyttöä opiskelun tukena


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Taulukkojen sisällöt ovat esimerkinomaisia ja voivat yksittäisten tilanteiden, rakenteiden ja aihepiirien osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen.


Vapaaehtoinen a-kieli saksa


A-kieli saksa - vuosiluokat 4-6


lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
4
tervehdykset, lukusanat 1-100, värit, eläimiä, ruokia ja juomia, koti ja perhe, juhlat
tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä kertominen, henkilötietojen kysyminen ja antaminen
sein- ja haben-verbit, artikkelit, kysymyssanoja, säännöllisten verbien taivutus, kielteinen lause (nicht), monikko, persoonapronominit, possessiivipronominit (mein, dein), kysymyslauseita, adjektiiveja, verbejä
5
edellisten aihepiirien kertaaminen, kellonajat, viikonpäivät, vaatteita, säätiloja, maiden nimiä, Saksan kulttuuria, harrastesanoja
edellisen vuoden tilanteiden vahvistaminen, ostotilanne, matkustaminen, nähtävyydet, koulusta ja harrastuksista kertominen
edellisten vahvistaminen, modaaliapuverbejä, lisää verbejä, lisää adjektiiveja, kieltolause (kein / keine), prepositioita, teitittely, akkusatiivi
6
edellisten aihepiirien kertaaminen, tunteita, sairauksia, kuvaileminen ja vertailu, historia ja kulttuuri, kansainvälisyys
edellisten vuosien tilanteiden vahvistaminen, Suomesta kertominen saksaksi, viestin kirjoittaminen
edellisten vahvistaminen, perfekti, datiivi, adjektiivien vertailu, järjestyslukuja, imperatiivi, sanajärjestys
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 6. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Saksa
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito
Kulttuuritaidot

Oppilas

 • tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
 • pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.


Opiskelustrategiat

Oppilas

 • käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
 • ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.Vuosiluokat 7−9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.


Tavoitteet


Kielitaito, muu kuin englanti

Oppilas oppii

 • ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä
 • selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
 • kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.


Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

 • tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
 • viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.


Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

 • käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
 • hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
 • tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.Keskeiset sisällöt


Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.


Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.


Vapaaehtoinen a-kieli saksa

lk
Tilanteet ja aihepiirit
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
7
4.-6. luokilla esiin tulleen lisäksi aihepiirien laajentaminen yksilökeskeisestä yhteiskunnalliseen suuntaan, vapaa-ajan vietto ja harrastukset
itsestä, perheestä, lähiympäristöstä ja vapaa-ajasta kertominen, mielipiteiden ja tunteiden ilmaiseminen, julkisissa paikoissa asioiminen, kohdemaiden tapakulttuuriin tutustuminen
4.-6. luokilla opeteltujen rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, verbin perustaivutus ja yleisimmät aikamuodot, pää- ja sivulauseen sanajärjestys, adjektiivin ja adverbin vertailu
8
julkiset palvelut, muut saksankieliset maat, terveys ja hyvinvointi
edellisten vahvistaminen, julkisissa paikoissa asioiminen, saksankielisistä maista ja matkakokemuksista kertominen, toiveista, unelmista, voinnista ja sairauksista kertominen
sijamuotojen käyttö (akkusatiivi ja datiivi), yleisimmät muodostustavat ja käyttö sekä yleisimmät prepositiot, imperfekti ja pluskvamperfekti, konditionaali sekä imperatiivi, adjektiivin taivutus, epäsuorat kysymyslauseet zu-partikkelin käyttö
9
opiskelu, työ ja elinkeinoelämä, kestävä kehitys, tiedotusvälineet
edellisten vahvistaminen, tulevaisuuden suunnitelmista ja toiveista kertominen, työharjoittelusta kertominen, kansainvälisyyskasvatusta mm. tietokoneen ja sähköpostin avulla, saksankielisten maiden ympäristö-kysymyksiin perehtymistä ja tutustumista
futuuri, genetiivi, heikot maskuliinit, relatiiviprononomit, refleksiiviverbit, passiivi, konjuktiivin pluskvamperfekti, pronominaaliadverbit, maantieteelliset nimet, kaksoisinfinitiiviPäättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Saksa
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
Vuosiluokat 8-9


B2–kieli saksa


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta


lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
8
lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti, perheenjäsenet ja ystävät, koulu, oppilastoverit sekä opettajat
esittäytyminen, itsestä, kodista ja harrastuksista kertominen, mielipiteen ja tunteiden ilmaiseminen, ostoksilla, puhelimessa, postissa asioiminen
verbin preesens-taivutus, lauseen muodostus, substantiivin yksikkö ja monikko, akkusatiivi
9
harrastukset ja vapaa-ajan vietto, asuminen maalla ja kaupungissa, selviytyminen arkipäivän viestintätilanteista, esim. ostoksilla käynti ja julkisten palvelujen käyttö, perustiedot omasta ja kohdekulttuurista, kestävä kehitys
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, harrastuksista kertominen, julkiset palvelut, omasta kotipaikasta ja -maasta kertominen, keskustelua ympäristönsuojelusta, saksankielisiin maihin ja kaupunkeihin tutustumista
jo opittujen rakenteiden vahvistamista, tärkeimmät aikamuodot ja imperatiivi, datiivi


Liite 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko


Pdf-tiedostona: Tiedosto:Liitteet.pdf

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: