Kategoria:Ranska

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 4-6


Oppimaan oppimisen taidot

4. lk

 • opiskelutaidot
 • sanaston omaksumisen harjoitteleminen
 • kielelle ominainen lauserytmi
 • itsearviointi
 • reagointia ohjatuissa tilanteissa
 • sanelu


5. lk

edellisten lisäksi:

 • sanaston elaborointia
 • vapaampaa ja itsenäisempää tuottamista
 • tekstin ja kuullun ymmärtämistä
 • syvempää kielen sääntöihin tutustumista ja niiden soveltamista
 • tavoitteen asettelua ja vastuunottamista omasta työstä


6. lk

 • edellisten luovien kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista
 • tavoitteellista kielenopiskelua ja itsearviointia
 • sanakirjojen ym. lähteiden monipuolisempaa käyttöä opiskelun tukena


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Taulukkojen sisällöt ovat esimerkinomaisia ja voivat yksittäisten tilanteiden, rakenteiden ja aihepiirien osalta vaihdella vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen.


Vapaaehtoinen a-kieli ranska

lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
4
aakkoset, koulutarvikkeet, lukusanat 0-69, värit, eläimiä, tunteita, koti ja huoneita, ruokia ja juomia, perhe, asuminen kaupungissa, vaatteita, ammatteja, perustietoa Ranskan maantiedosta, Pariisin nähtävyyksiä
tervehtiminen, esittäytyminen, iän kertominen ja kysyminen, asioiden ja esineiden yksinkertainen kuvailu, ostotilanne, luokkahuone- ja opiskelufraasit
epämääräiset ja määräiset artikkelit, substantiivin yksikkö ja monikko, perosoonapronominit ja omistuspronominit yksikössä, avoir ja être -verbit ja niiden erot yksikössä, er-verbien yksikön taivutus, kieltosanat, intonaatiokysymys, prepositioita
5
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kellonajat (täydet tunnit), lukusanat 0-, sadat, tuhannet, koulu ja opettajat, viikonpäivät ja kuukaudet, harrastuksia, maiden nimiä, säätiloja, kohdemaan kulttuuria
edellisten tilanteiden vahvistaminen, haastatteleminen, matkustaminen, koulupäivästä, harrastuksesta ja vapaa-ajasta kertominen, tien neuvominen
edellisten rakenteiden kertaaminen, être, avoir ja er -verbit monikossa, adjektiivin taipuminen ja paikka, prepositioita, yksinkertaisia kysymyksiä, käskymuodot, il y a -rakenne
6
edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kuvaileminen ja vertailu, sairaudet, asuminen maalla, vuodenajat, ilmansuunnat, kohdemaan kulttuuria
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, henkilötietojen antaminen ja kysyminen, ohjeiden antaminen
edellisten rakenteiden kertaaminen, epäsäännöllisiä verbejä, erilaiset kieltoilmaisut, omistuspronominit, genetiivi, est-ce que -kysymys, prepositioita, aller -futuuriKuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 6. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Ranska
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito
A1.3 Peruskielitaidon alkuvaihe
A1.2 Toimiva alkeiskielitaito


Kulttuuritaidot

Oppilas

 • tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja
 • pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa.


Opiskelustrategiat

Oppilas

 • käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa
 • ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään.Vuosiluokat 7−9

Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita.


Tavoitteet


Kielitaito, muu kuin englanti

Oppilas oppii

 • ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- tai asiatietoa sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä
 • selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelutilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään
 • kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista.


Kulttuuritaidot

Oppilas oppii

 • tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa vasten
 • viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden.


Opiskelustrategiat

Oppilas oppii

 • käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa
 • hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä
 • tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä
 • arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan.


Keskeiset sisällöt


Kulttuuritaidot

Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa.


Opiskelustrategiat

Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen.


Vapaaehtoinen a-kieli ranska

lk
Tilanteet ja aihepiirit
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
7

edellisten aihepiirien kertaaminen ja syventäminen, kieli maailmalla ja erilaiset kulttuurit sekä kansainvälisyys
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat vastaanottamis-, tuottamis- ja vuorovaikutusstrategiat, matkustaminen ja lomailu, nähtävyydet, Suomesta kertominen kohdekielellä
vuosiluokilla 4-6 opeteltujen rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, kysymyssanat, passé composé avoir-apuverbin kanssa, lisää epäsäännöllisiä verbejä, -ir ja -re -verbejä, objektipronominit, partitiivi, paljoussanat, refleksiiviverbit, prepositioita
8
nuorten elämä, ihmissuhteet, nuorisokulttuuri, ihmiskeho, asuminen maalla, ruokakulttuuria, Ranska, Pariisi ja maantietoa, matkustaminen
edellisten tilanteiden kertaaminen, koulutyöstä, vapaa-ajasta, työstä sekä sairauksista kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, matkustaminen, pöytätavat, kirjallisten viestien tuottaminen
edellisten rakenteiden kertaaminen ja syventäminen, painolliset persoonapronominit, y-pronominaali, imperfekti, passé composé être-apuverbin kanssa, partitiivi, adjektiivien vertailu, epäsäännöllisiä verbejä
9
ympäristö ja liikenne, tulevaisuuden suunnittelu, ympäristö ja kestävä kehitys, nuorten ongelmat, työ, luonto, uutiset, historia, sota ja rauha, moderni teknologia
edellisten aihepiirien kertaaminen, elämästä ja ihmissuhteista kertominen, ruokakulttuuria, vaativampien kirjallisten viestien tuottaminen
edellisten rakenteiden kertaaminen, relatiivipronominit qui ja que, en-pronominaali, refleksiiviverbien passé composé, suora ja epäsuora objekti, adverbeja, konditionaali, futuuri, subjunktiiviPäättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Kielitaito

Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon (liite) mukaan:
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Tekstin ymmärtäminen
Kirjoittaminen
Ranska
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
A2.2 Kehittyvä peruskielitaito
A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe
Vuosiluokat 8-9


B2–kieli ranska


Keskeiset sisällöt vuosiluokittain

Tilanteet ja aihepiirit oman ja opiskeltavan kielen kielialueen näkökulmasta


lk
Aihepiirit ja sisällöt
Viestintätehtävät ja -tilanteet
Rakenteet
8
itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, ystävät, ruokailu, sää, matkustaminen ja maiden nimiä, tutustumista ranskalaiseen kulttuuriin
tervehtiminen ja esittäytyminen, arkiset viestintätilanteet, itsestä ja perheestä kertominen, tien kysyminen ja neuvominen, matkasuunnitelmista kertominen, tapahtumista kertominen
substantiivien suku, artikkelit, omistuspronominit ja genetiivi, prepositioita, demonstratiivipronominit, adjektiivien taipuminen ja paikka, il y a -rakenne, kysymysten muodostaminen, tärkeimmät epäsäännölliset verbit, säännölliset -er ja -re verbit
9
ulkonäkö, matkustustavan kuvaaminen, nuorten elämä ja ihmissuhteet, tutustuminen työelämään, tutustuminen syvemmin ranskalaiseen kulttuuriin
edellisten tilanteiden kertaaminen ja syventäminen, kommunikointi vaativammissa viestintätilanteissa, mielipiteen ilmaiseminen, kirjeen laatiminen, ympäristön kuvailu
jo opittujen rakenteiden kertaaminen, passé composé, partitiivi, imperatiivi, lähifutuuri, persoonapronomien objekti-muodot, säännölliset -ir -verbit, lisää epäsäännöllisiä verbejä, relatiivipronominit, painolliset pronominit, refleksiiviverbitLiite 2 - Kielitaidon tasojen kuvausasteikko


Pdf-tiedostona: Tiedosto:Liitteet.pdf

Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: