7.19 Kotitalous

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Johdanto

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyvyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukemiseen. Oppiaineissa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kannalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdollisuuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa käytäntöön useiden eri alojen tietoa.

Kotitalouden pääpaino on käytännön työskentelyssä, työskentely on yksilö- pari- tai ryhmätyötä. Oppiaineessa toimitaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Turvallisen työskentelyn takaamiseksi opetusryhmän koko tulee sovittaa koulun kotitalousluokan mitoituksen mukaan.


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta.
 • pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
 • tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja käyttämään

tarkoituksenmukaisia , turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia aineita, välineitä ja työtapoja

 • toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen

liittyviä ongelmia.

 • tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria.


Sisällöt

Perhe ja yhdessä eläminen

 • hyviä tapoja, tapakulttuuria ja kodin juhlia
 • sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri
 • tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä


Ravitsemus ja ruokakulttuuri

 • Ravitsemussuosituksia ja terveellinen ruoka
 • Ruoan laatu ja turvallisuus
 • Perusruoanvalmistusmenetelmät
 • Aterioiden suunnittelua ja erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa


Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta

 • Rahankäytön suunnittelua
 • Kuluttajan vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia
 • Tuotteiden ja palvelujen hankintaa ja käyttöä
 • Kulutuksen ympäristövaikutuksia


Koti ja ympäristö

 • asunnon ja tekstiilien hoitoa
 • kotitalouden jätehuoltoa
 • kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttöä


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot

Oppilas

 • osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia itsenäisesti ja ryhmässä.
 • Tuntee kotitaloustyön suunnittelua, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa.


Käytännön työtaidot

 • tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa
 • osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen.
 • Osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä turvallisesti
 • Osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä
 • Osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä
 • Osaa toimia ympäristöään säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta


Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot

Oppilas

 • osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja

pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta

 • osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouden menot koostuvat ja tehdä rahankäyttösuunnitelmia
 • tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet.


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 5

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Oppilas

 • häiritsee toisten opiskelua
 • on itsekäs ja toisista piittaamaton
 • ongelmia ryhmä- ja parityöskentelyssä


Käytännön työtaidot

 • työskentely epävarmaa
 • tarvitsee jatkuvaa opettajan tai muiden ryhmän jäsenten ohjausta
 • työskentelee, mutta vastahakoisesti
 • vastuuntunnoton


Tiedonhankinta ja -käsittelytaidot

 • Tieto ei kiinnosta
 • Vaikeuksia tiedon löytämisessä ja muuttamisessa käytännön työksi


Aihekokonaisuudet


Aihekokonaisuudet esiintyvät 7 lk:n kotitaloudessa seuraavasti:


1. Ihmisenä kasvaminen

Kotitaloudessa tuetaan oppilaan kasvua käytännön työskentelyn ja teoriaopetuksen avulla. Opitaan omien valintojen vaikutuksia terveyteen ja elämään. Kehitetään ryhmä- ja yhteistyötaitoja. Opitaan tasa-arvoista työnjakoa, arvostamaan toisen työtä ja työskentelemään vastuullisesti. Kotitaloudessa opitaan käsittelemään onnistumisen ja epäonnistumisen tunteita. Työskennellessä opitaan myös esteettisyyttä ja luovuutta.


2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Kotitaloudessa tutustutaan pääsääntöisesti suomalaiseen ruokaperinteeseen. Muiden maiden ruoka- ja tapakulttuureihin tutustutaan arkitilanteiden yhteydessä.


3. Viestintä ja mediataito

Kotitaloudessa opitaan hyödyntämään viestintä- ja mediatekniikkaa tiedonhankinnassa ja raportoinnissa. Kehitetään kriittisyyttä median välittämiin asioihin. Opitaan ymmärtämään ruoan merkitys ja symboliikka eri tilanteissa.


4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Opitaan ottamaan vastuuta omasta työskentelystä, työyhteisöstä ja työympäristöstä. Opitaan työskentelemään pitkäjänteisesti, sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Tutustutaan kotitalouteen liittyviin taloudellisiin merkityksiin ja vaikutuksiin. Opitaan ymmärtämään elinkeinoelämän toimintaa kotitalouden kannalta.


5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Opitaan kestävän kehityksen periaatteita. Opitaan oman talouden hallintaa ja kulutuskäyttäytymistä ja kuluttajan vaikuttamiskeinoja.


6. Turvallisuus ja liikenne

Perehdytään työturvallisuuteen kotitaloustyöskentelyssä, harjaannutaan käyttämään työvälineitä ja laitteita turvallisesti ja ergonomisesti sekä huolehtimaan turvallisesta ja siististä työympäristöstä.


7. Ihminen ja teknologia

Kotitaloudessa opitaan käyttämään laitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Tietotekniikkaa käytetään tiedonhankoinnoissa mahdollisuuksien mukaan.


Kategoria: Kotitalous

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko:
Työkalut: