2 Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaus (Kalevankankaan koulu)

Opsessori Mikkeli

Versio hetkellä 28. tammikuuta 2009 kello 10.42 – tehnyt Ninak (keskustelu | muokkaukset)
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Johtamiskulttuuri

Johtajuudessa painottuvat strateginen-, pedagoginen- ja henkilöstöjohtaminen. Tulevaisuuden ennakointi, esimerkillisyys, läsnäolo ja innovatiivisen ilmapiirin luominen näkyvät päivittäisessä johtajuudessa. Johtajuutta toteutettaessa vastuutehtävät jakaantuvat tarkoituksenmukaisesti rehtorille ja apulaisrehtorille. Kehittämistoiminnan vastuuhenkilöt hallitsevat projektien ja prosessien ohjaus- ja hallintataidot.

Johtaja tuntee kansalliset koulutuksen kehittämisstrategiat ja Mikkelin kaupungin perusopetukselle asetetut tavoitteet sekä pyrkii niiden saavuttamiseen. Hän valvoo oppilaan edun toteuttamista sekä vastaa koulun ulkoisten yhteistyösuhteiden toimivuudesta. Koulun johtaja kunnioittaa työyhteisön jokaisen jäsenen ainutlaatuisuutta, loukkaamattomuutta ja tasa-arvoa.

Koulun johtaja kantaa vastuunsa työyhteisön toimintakulttuurin kehittymisestä sekä hallitsee tiimien johtamisen taidot.


Tiedonkulku

Kalevankankaan koulussa noudatetaan demokraattisen päätöksenteon mallia. Koko koulua koskevat päätökset tehdään opettajakunnan kokouksissa, joihin asiasta riippuen voidaan kutsua myös koulun muun henkilökunnan tai oppilaskunnan edustajia. Päätöksenteon pohjana on valmisteltu esitys. Esitysten valmistelun suorittaa pääsääntöisesti rehtori. Valmistelutyössä rehtori voi käyttää apunaan apulaisrehtoria tai muita asiantuntijoita.

Henkilökohtaisessa päätöksenteossa noudatetaan kaupungin hallinto- ja toimintasäännöissä annettuja määräyksiä.

Tiedonkulussa siirrytään käyttämään perinteisten ilmoitustaulun ja henkilökohtaisen lokeron rinnalla sähköpostia. Tässä yhteydessä varmistetaan jokaisen opettajan riittävä tietotekniikan osaamisen taso.


Sitoutuminen työyhteisöön

Virkavastuun lisäksi jokaisella opetushenkilöstöön kuuluvalla jäsenellä on vastuu omasta työyhteisöstään. Vastuullisuus on henkilökohtaisten kykyjen mukaisen työpanoksen antamista, yhteisesti sovittujen pelisääntöjen noudattamista, yhteistyöhön osallistumista, keskinäisen avun antamista ja omalta osaltaan viihtyisän ja turvallisen työyhteisön rakentamista.

Vastuullinen työyhteisön jäsen myös sitoutuu aidosti edellä mainittuun.

Pedagoginen kehittäminen Opettaja huolehtii ammatillisesta kehittymisestään ja voimavarojensa säilymisestä. Opettajalla on oikeus yksityisyyteen ja huolenpitoon itsestään.

Opettaja hyväksyy ja huomioi oppijan ainutkertaisuuden sekä kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautuu häneen inhimillisesti ja oikeudenmukaisesti.


Opettajalla on terve ammatti-identiteetti. Hänelle on tärkeää sekä oman persoonallisuuden että työn (sisältö, työnjako ja ilmapiiri) kehittäminen ja työssä oppiminen. Opetustilanteiden hallinta on syvällistä ja työote kokonaisvaltainen. Opettajalla on selkeä käsitys siitä, mikä on hyvässä elämässä, perusopetuksessa ja opetussuunnitelman kehittämisessä tärkeää.

Opettajan ammatillista kehittymistä tuetaan ja kannustetaan (suunnitelmallinen täydennyskoulutus, monipuolinen pedagoginen tuki, tiimityö, aktiivinen työhön perehdyttäminen ja tutorointi, realistinen ja kannustava esimiespalaute, arkityötä palveleva kärkihanketoiminta, osallistumismahdollisuus koulun ja koko organisaation kehittämiseen).

Opettaja hallitsee ajanmukaiset opetusmenetelmät ja käyttää monipuolisia työtapoja.

Opetustyö on kollegiaalista yhteistoimintaa, jossa korostuvat mm. yhteisön eettinen esimerkki ja vastuu. Yhteistyö perustuu uskallukseen, keskinäiseen apuun, tasavertaisuuteen, tukeen, kannustavaan palautteeseen, ymmärtämykseen ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen.

Opettaja kykenee strategiatietonsa ja opetuskokemuksiensa sekä yhteisön tuen avulla käsittelemään muutospaineita ja ratkaisemaan eteen tulevia ongelmia.

Opettaja toimii yhteistyössä kodin, lapsesta vastuussa olevien aikuisten ja ympäröivän yhteisön kanssa.

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen Aihekokonaisuudet toteutetaan oppitunneilla ja koulun muussa toiminnassa.

Oppimisympäristö Fyysisen ympäristön osalta päävastuu on kaupungin opetustoimella. Koulun määrärahojen puitteissa ohjataan varoja opetussuunnitelman perusteissa mainittujen fyysisten ympäristötekijöiden edellytysten toteuttamiseksi.

Psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden tärkeys oppimisympäristössä tiedostetaan. Noudattamalla koulun toiminta-ajatusta päästään tuttuun, turvalliseen ja terveeseen kouluun.

Työtavat Koulumme keskeiset työtavat mainitaan opetussuunnitelman perusteissa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: