Liite 2. Ympäristöohjelma (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Johdanto

Rantakylän koulun ympäristöohjelma on kuvaus niistä tavoitteista ja toimenpiteistä, joilla koulu pyrkii edistämään kestävän kehityksen toteutumista koulun opetuksessa, ylläpitotoiminnoissa ja kaikessa arkipäivän työssä.

Kestävä kehitys, joka on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta ja jonka tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet, jaetaan ekologiseen, taloudelliseen sekä sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävään kehitykseen.

Ekologinen kestävä kehitys painottaa luonnonvarojen riittävyyttä, luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ilmastomuutoksen hidastamista.

Taloudellinen kestävä pyrkii käytettävien luonnonvarojen tehokkaaseen ja tuottavaan käyttöön sekä uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen entistä tehokkaammin. Lisäksi taloudellinen kestävä kehitys painottaa energian käytön vähentämisen merkitystä sekä ihmisten kasvattamista ajatteleviksi kuluttajiksi.

Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys painottaa henkisesti ja fyysisesti turvallisen elinympäristön luomista, jossa keskeisinä ajatuksina ovat suvaitsevaisuus, tasa-arvo sekä oman ja vieraiden kulttuurien monimuotoisuuden hyväksyminen.


Ympäristöohjelman tavoitteet

Rantakylän koulu ympäristöohjelman tavoitteena on lisätä oppilaiden ja koko henkilökunnan tietoja ja taitoja ympäristöasioista sekä muokata asenteita ja arvoja siten, että jokaisella olisi valmiuksia toimia arkielämässään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti suhteessa luontoon ja sosiaaliseen ympäristöönsä.

Edelleen tavoitteena on kehittää koulun opetus- ja ylläpitotoimintoja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksi siten, että koulurakennus ja siellä työskentelevät ihmiset rasittaisivat toiminnallaan mahdollisimman vähän luontoa.

Ekologisten ja taloudellisten tavoitteiden lisäksi tavoitteena on henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen työyhteisössä siten, että jokainen koulussa työskentelevä tuntisi työyhteisön turvalliseksi ja tasa-arvoiseksi paikaksi työskennellä. Suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen lisääminen on myös tärkeä osa sosiaalista ja kulttuurista tavoitetta.


Toteutus

Ympäristöohjelman toteuttamisen tulee olla elävä, jatkuva prosessi, jonka tulee olla mukana kaikessa koulun toiminnassa: opetustoiminnassa, oppimisessa, koulutuksessa, hankinnoissa sekä kiinteistön käytössä.

Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteistyökykyä ja kaikkien työntekijöiden sitoutumista yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin sekä oppilaiden aktiivista roolia tavoitteiden toteuttamisessa.

Ohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää lisäksi ainakin seuraavien osa-alueiden huomioimista sekä opetuksessa että arkikäytänteissä ja toteutumisen arviointia kouluyhteisössä:


Ekologinen ja taloudellinen näkökulma

Kierrätysmateriaalien käyttö eri oppiaineissa

 • askartelu
 • kuvaamataito
 • käsityö


Kierrätys

 • koulukirjat
 • liikuntavälineet
 • kirpputorit


Tutustuminen paikallisiin kierrätys- ja jätteenkäsittelypisteisiin


Jätteiden lajittelu kaikissa työpisteissä

 • keräyspaperi
 • pahvi
 • ongelmajätteet
 • käsitöiden hukkapalat
 • syntyvän jätteen käsittelyohjeiden laatiminen


Hankinnat

 • ympäristöystävälliset vaihtoehdot
 • kestävät laitteet ja materiaalit
 • tarvitaanko varmasti?


Veden ja energian säästö

 • valojen käytön kontrollointi
 • energiasäästölamput
 • turhan veden kulutuksen välttäminen
 • vesikalusteiden kunnosta huolehtiminen
 • lämpöpattereiden termostaattien kunnosta huolehtiminen ja tilojen lämpötilan seuranta
 • nopea ja tehokas tuuletus


Liikenne

 • kävelyn ja pyöräilyn suosiminen koulumatkoilla ja retkillä/vierailuilla
 • liikenneturvallisuuskasvatus
 • käyttäytyminen joukkoliikenteessä


Siivous

 • ympäristöystävälliset puhdistusaineet
 • siivoustarpeen vähentäminen asennekasvatuksella

Luonnon- ja ympäristönsuojelun, sekä muiden kestävän kehityksen osa-alueiden huomioiminen tärkeänä painopistealueena erityisesti luonnontieteellisissä aineissa.


Turvallisuus ja toiminta hätätilanteissa

 • vastuuhenkilöt
 • toimintasuunnitelmat/koulutus


Sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma

 • Ihmissuhdetaitojen kehittämien
 • Oman paikkakunnan ja koulun perinteiden vaaliminen
 • Erilaisuuden hyväksymiseen kasvattaminen
 • Eri kulttuurien tuntemuksen lisääminen


Teemojen toteutus

Lukuvuoden aikana voidaan koulussa valita yksi tai mahdollisesti useampi kestävään kehitykseen liittyvä teema, jota käsitellään lukuvuoden aikana. Se voi perustua tehtyihin nykytilan kartoituksiin tai uusiin esille tulleisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. Teemaa viedään eteenpäin yhdessä oppilaiden kanssa. Tarvittaessa henkilökunnalle järjestetään asiasta koulutusta ennen teeman työstämistä.

Toteutukselle sovitaan tavoitteet, vastuuhenkilöt, aikataulu ja arviointikriteerit.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: