Kategoria:Ympäristö- ja luonnontieto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 1-4

'Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä, ihmisten erilaisuutta sekä terveyttä ja sairautta.'

'Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde.'

'Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maastossa. Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.'


Mikkelin versio


1.-2. vuosiluokat

Tavoitteet


1 lk.

Oppilas oppii

 • tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä
 • hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla
 • tekemään havaintoja eri aisteja käyttäen
 • terveyden edistämisen toimintatapoja
 • suojelemaan luontoa
 • toimimaan ympäristössään turvallisesti sekä noudattamaan annettuja ohjeita
 • toimimaan turvallisesti liikenteessä


2 lk.

Oppilas oppii

 • tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä
 • hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä tutkimalla
 • tekemään havaintoja tutkimalla, vertailemalla ja luokittelemalla
 • suojelemaan luontoa
 • lukemaan yksinkertaisia karttoja
 • psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, itsensä ja muiden arvostamista ja sosiaalisia taitoja
 • tekemään terveyttä edistäviä valintoja
 • toimimaan turvallisesti liikenteessä

Keskeiset sisällöt


1 lk.

Eliöt ja elinympäristöt

 • elollisen ja elottoman luonnon peruspiirteet
 • oman lähiympäristön tavallisimpien eliöiden ja niiden elinympäristöjen havainnoiminen
 • luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina


Oma lähiympäristö ja maapallo ihmisen elinpaikkana

 • oman lähiympäristön havainnoiminen
 • luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö


Ympäristön ilmiöitä

 • sää
 • liike ja liikkuminen


Ympäristön aineita

 • arkielämään kuuluvien esineiden ja aineiden tutkiminen ja niiden säästävä käyttö


Terveys ja turvallisuus

 • ihmiskehoon tutustuminen
 • omasta terveydestä huolehtiminen
 • sopimukset, säännöt, hyvät tavat
 • jalankulkijana liikenteessä


2 lk.

Eliöt ja elinympäristöt

 • elollisen ja elottoman luonnon erojen pohtiminen
 • oman lähiympäristön eliöiden tunnistaminen ja kuvaileminen
 • syvennetään vuodenaikojen vaihteluun liittyviä asioita
 • ruoan alkuperä ja tuottaminen


Oma lähiympäristö ja maapallo ihmisen elinpaikkana

 • oman lähiympäristön luonnonilmiöiden ja ihmistoimintojen havainnoiminen
 • luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö
 • syvennetään vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä


Ympäristön ilmiöitä

 • lämpö ja lämmönlähteet
 • valo
 • ääni
 • kuulo ja näön suojeleminen


Ympäristön aineita

 • vesi ja sen olomuodot
 • ilma
 • oppilaan arkielämään kuuluvien materiaalien tutkiminen, säästävä käyttö ja kierrätys
 • paloturvallisuus


Terveys ja turvallisuus

 • ihmisen elämänkaari
 • omasta terveydestä huolehtiminen
 • turvallinen liikennekäyttäytyminen


Lisäksi on huomioitava molemmille luokka-asteilla:

 • perinteet
 • juhlat
 • keke
 • liikennekäyttäytyminen
 • vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteissa
 • kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy
 • fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen

Esimerkiksi yhdysluokissa voi sisältöjä vaihdella vuorokurssin mukaisesti


Ympäristö- ja luonnontiedossa käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä- ja mediataito, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, turvallisuus ja liikenne sekä ihminen ja teknologia.


Aihekokonaisuudet:
 • ihmisenä kasvaminen
 • vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta turvallisuus ja liikenne


3. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • havaitsemaan omassa elinympäristössään tapahtuvia muutoksia
 • tuntemaan oman lähiseudun luontoa ja rakennettua ympäristöä sekä havaitsemaan niissä tapahtuvia muutoksia sekä hahmottamaan kotiseutunsa osana Suomea
 • hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä
 • tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
 • tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 • lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
 • esittämään en tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
 • suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
 • toimimaan ympäristössään turvallisesti

Keskeiset sisällöt


Eliöt ja elinympäristöt

 • oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
 • kasvien rakenne
 • kasvien ja eläinten elämänvaiheita


Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana

 • kotiseutu ja oma maakunta
 • luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön havainnoiminen ja jäsentäminen sekä ympäristön muutosten tarkastelu
 • maaston keskeisempien puitteiden hahmottaminen ja maaston havainnollistaminen eri tavoin sekä erityisesti kartan ilmaisuun tutustuminen
 • Suomi


Ympäristön ilmiöitä

 • yksinkertaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisten rakenteiden lujuuden tutkiminen


Ympäristön aineita

 • arkielämään kuuluvien aineiden ja esineiden tutkiminen sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys


Ihminen ja terveys

 • omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset


Turvallisuus

 • turvallinen liikkuminen lähiympäristössä, oman koulun turvallisuus
 • kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy


4. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä havainnoimalla, tutkimalla ja erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä
 • hahmottamaan kotiseutunsa osana Pohjolaa (Suomen lähialueet, Pohjoismaat ja Baltianmaat )
 • tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan havaintojaan
 • lukemaan ja laatimaan karttoja sekä käyttämään kartastoa
 • esittämään eri tavoin ympäristöään ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa
 • käyttämään niitä käsitteitä, joiden avulla ympäristöä sekä niihin kuuluvia ilmiöitä ja kohteita kuvataan ja selitetään
 • suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja
 • toimimaan ympäristössään turvallisesti

Keskeiset sisällöt


Eliöt ja elinympäristöt

 • oman lähiympäristön tavallisimpia kasvi-, sieni- ja eläinlajeja
 • eliöiden sopeutuminen erilaisiin elinympäristöihin


Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana

 • Pohjoismaat, Baltianmaat ja muut Suomen lähialueet sekä maapallo ihmisen elinpaikkana


Ympäristön ilmiöitä

 • ääneen ja valoon liittyviä ilmiöitä sekä kuulon ja näön suojelu
 • lämpöön liittyviä ilmiöitä ja lämmön lähteitä
 • magneettisia ja sähköisiä ilmiöitä


Ympäristön aineita

 • arkielämään kuuluvia aineita ja materiaaleja sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys
 • ilman ominaisuuksia sekä palaminen ja paloturvallisuus
 • veden ominaisuuksia ja olomuodon muutokset, veden käyttö ja kiertokulku luonnossa


Ihminen ja terveys

 • perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydelle


Turvallisuus

 • fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen
 • liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden välttäminen
 • koti- ja vapaa-ajan tapaturmat
 • toimiminen hätätilanteessa ja yksinkertaiset ensiaputoimet
 • sopimukset ja säännöt, hyvät tavat ja toisten huomioonottaminen, rahan käyttö ja toisen omaisuuden kunnioittaminen


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä


Luonnon tutkimisen taidot

Oppilas

 • osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin
 • osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten ominaisuuksien perusteella
 • osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön
 • osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa
 • osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, kirjoittaen ja piirtäen.


Eliöt ja ympäristöt

Oppilas

 • ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnistaa niiden tavallisimpia
 • eliölajeja; oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä
 • tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen
 • tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan
 • osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä
 • ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuuntia, karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään
 • osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa
 • oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää näiden alueiden maisemallisen rikkauden
 • ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ymmärtää maapallon ihmisen elinpaikkana.


Ympäristön aineita ja ilmiöitä

Oppilas

 • osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina
 • osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömittaria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä
 • osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta
 • osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti
 • tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia valoon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon eteneminen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen
 • tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa kuvailla veden kiertokulkua luonnossa
 • ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun palaessa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä
 • tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tietää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusaineita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita
 • osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja lämpöä.


Ihminen ja terveys

Oppilas

 • osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmisen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja
 • tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni ja lepo, ravinto,
 • säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskentelyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen
 • osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan säädellä
 • osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa hälyttää ja hakea apua tarvittaessa.


Turvallisuus

Oppilas

 • osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä
 • tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei
 • tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikuttaessa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskeiset liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa.
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: