Kategoria:Yhteiskuntaoppi

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Sisällysluettelo

Johdanto


Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksen on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta.


Vuosiluokka 9Tavoitteet

Oppilas

 • saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
 • oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisena vaikuttajana
 • oppii tuntemaan julkiset palvelut
 • saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
 • oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä sekä tutustuu kotikaupungin talous- ja yrityselämään
 • oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
 • oppii tuntemaan Mikkelin päätöksentekoon liittyviä asioita
 • kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
 • oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena toimijana
 • tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset


Keskeiset sisällöt

Aihealueena ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.


Yksilö yhteisön jäsenenä

 • perhe, erityyppiset yhteisöt ja osakulttuurit
 • yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, pohjoismaissa ja EU:ssa.


Yksilön hyvinvointi

 • hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
 • tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muuta keinot hyvinvoinnin edistämiseksi


Vaikuttaminen ja päätöksenteko

 • kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa
 • demokratia, vaalit ja äänestäminen
 • politiikan hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU:n tasolla
 • media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen


Kansalaisen turvallisuus

 • oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
 • turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus
 • liikenneturvallisuus


Taloudenpito

 • yksityisen taloudenpidon periaatteet
 • työnteko ja yrittäjyys


Kansantalous

 • yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja taloudentoimijoina
 • ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys


Talouspolitiikka

 • talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
 • julkinen talous ja verotus


Historian ja yhteiskuntaopin opetukseen sisältyvät aihekokonaisuudetIhmisenä kasvaminen

Oppilas oppii

 • ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan
 • tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana
 • toimimaan yhteisön jäsenenä


Keskeiset sisällöt

 • opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen
 • toisen huomioonottaminen oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä, erilaisia yhteistoimintatapoja


Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Oppilas

 • oppii tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria
 • oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa aikaisenpien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä
 • tutustuu muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä
 • saa käsityksen kulttuuri-identiteetin osatekijöistä ja oppii ymmärtämään niiden merkitysten yksilölle ja yhteisölle


Keskeiset sisällöt

 • oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus
 • muita kulttuureita ja monikulttuurisuus
 • ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen ja onnistuneen yhteistyön edellytyksiä


Viestintä ja mediataito

Oppilas oppii

 • mediakritiikki


Keskeiset sisällöt

 • omien ajatusten ilmaisu
 • lähdekritiikki ja tietoturva


Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Oppilas oppii

 • ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta
 • muodostamaan omia kriittisiä mielipiteitä ja perustelemaan ne
 • osallistumaan ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta
 • kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja
 • sisäisen yrittäjyyden valmiuksia ja oppii tuntemaan yritystoimintaa


Keskeiset sisällöt

 • perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä työnjaosta
 • erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja demokratiassa
 • osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä
 • yrittäjyys ja sen merkitys, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä yritystoimintaan tutustuminen


Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Oppilas oppii

 • havaitsemaan ympäristössä tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi
 • ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuutta, että yhteistä tulevaisuuttanne


Keskeiset sisällöt

 • yksilön ja yhteisön vastuu ihmisten hyvinvoinnista


Ihminen ja teknologia

Oppilas oppii

 • ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä


Keskeiset sisällöt

 • teknologian kehitys eri kulttuureissa ja eri elämänalueilla eri aikakausina
 • teknologian kehittämiseen liittyvät hyvinvointikysymykset
 • tulevaisuuden yhteiskunta
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: