Kategoria:Oppilaanohjaus

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Johdanto

Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien välisellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat.


Mikkelin versio

Alkuopetuksesta alkaen luodaan pohja oppilaanohjauksen tavoitteiden prosessiluonteiselle toteutumiselle. Tavoitteet täydentyvät ja syventyvät siirryttäessä vuosiluokalta toiselle.


Tavoitteet

Oppilas

 • oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen
 • oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua ongelmatilanteissa
 • oppii tuntemaan erilaiset oppimistyylit
 • oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan
 • saa tukea ja ohjausta siirtyessään koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen päättövaiheessa
 • oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia
 • oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan myös muuttuvissa olosuhteissa
 • saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa
 • oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen.


Vuosiluokat 1-2

Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. Sujuvan opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta tulee ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä.

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1-2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.


Mikkelin versio

Tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään yhteistyötä huoltajien kanssa. Koulukohtaisesti määritellään menetelmät, joiden avulla koulutulokas ohjataan koulun toimintaan. Ohjaus opintopolkujen valintoihin perustuu oppilaan kykyihin ja kiinnostuksiin, ja oppilaalla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan musiikkiluokalle.


Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokkien 3-6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3-6 aikana aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään.

Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen.

Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3-6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Myös vuosiluokkien 3 – 6 oppilaiden tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.


Mikkelin versio


Vuosiluokat 3-4

Oppilasta tuetaan ja ohjataan opiskelu- ja työskentelytaitojen omaksumisessa tuntimäärien ja oppisisältöjen kasvaessa. Jokaista ohjataan löytämään oma paikkansa opiskelu- ja kaveriryhmässä. Oppilaalle opetetaan oman toiminnan arviointia. Työelämään tutustuminen aloitetaan kouluyhteisön ja oppilaan perhepiirin ammateista sekä koulun lähialueen työpaikoista. Tutustumisessa korostetaan sitä, että kaikki työtehtävät ovat arvokkaita ja tarpeellisia. Oppilasta ja huoltajia ohjataan kielivalinnoissa. Ohjauksessa tulee selvittää Mikkelin kaupungin kieliohjelman sisältö ja kielivalinnan vaikutus oppilaan tulevaisuuteen.


Vuosiluokat 5-6

Oppilaan opiskelu- ja työskentelytaitoja vahvistetaan edelleen, ja painotetaan toimimista erilaisissa ryhmissä ja toisten huomioon ottamista. Oppilasta tuetaan hyväksymään itsensä ja muut tasavertaisena osana kouluyhteisöä. Oppilaan itsearviointia ja –tuntemusta kehitetään edelleen. Työelämään tutustumista jatketaan esimerkiksi osallistumalla koulun työntekijöiden tehtäviin ja tekemällä opintokäyntejä. Yhdessä yläkoulun oppilashuoltohenkilöstön kanssa pyritään tukemaan ja helpottamaan oppilaan siirtymistä seitsemännelle luokalle. (Tarkemmin kohta Yhteistyö nivelvaiheessa)


Vuosiluokat 7-9

Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilaanohjaus tulee järjestää siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu:

 • luokkamuotoisesta ohjauksesta
 • yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta
 • sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta
 • työelämään tutustumisesta.


Henkilökohtainen ohjaus

Oppilaalle tulee järjestää henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.


Mikkelin versio

Henkilökohtaisen ohjauksen keskeisiä aiheita:

 • 7. luokalla uuteen oppimisympäristöön siirtyminen, luottamuksellisen suhteen luominen ja tutustuminen, itsetuntemuksen lisääminen ja valinnaisainevalintoihin ohjaaminen.
 • 8. luokalla tärkeimpiä aiheita ovat opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemuksen lisääminen ja työelämään tutustuminen. Erityisoppilaiden osalta jatko-opintoihin ohjaaminen tulisi aloittaa jo 8. luokalla.
 • 9. luokalla ohjaus keskittyy jatko-opintojen ja uravalinnan suunnitteluun ja työelämään tutustumiseen.
 • Henkilökohtaisella ohjauksella pyritään kannustamaan ja auttamaan oppilasta hänelle tärkeissä kysymyksissä ja erilaisissa pulmatilanteissa.


Pienryhmäohjaus

Oppilaalle tulee järjestää pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä.


Mikkelin versio

Pienryhmäohjauksessa voidaan harjoitella esimerkiksi opiskelutaitoja ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja. Pienryhmässä voidaan myös ryhmän kiinnostuksen mukaan lisätä tietoa jatko-opinnoista ja ammateista.


Ohjaus-, neuvonta- ja tietopalvelut

Perusopetuksen päättövaiheessa oppilasta tulee ohjata ja tukea jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjata käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.


Mikkelin versio

Oppilasta ohjataan käyttämään tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tiedonhankinnassa ja urasuunnittelussa koulun mahdollisuuksien mukaisesti.


Työ- ja elinkeinoelämään tutustuminen

Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä.

Oppilaalle tulee järjestää työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Opetussuunnitelmaan tulee laatia suunnitelma työelämään tutustumisen järjestelyistä.


Mikkelin versio

Elinkeino- ja työelämään tutustumista tulee olla kaikilla vuosiluokilla. Sitä voi toteuttaa monipuolisesti erilaisia työskentelytapoja käyttäen, joita ovat esimerkiksi työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusmateriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen (TET).

Oppilas tutustuu työelämään 7. luokalla 3 päivää, 8. luokalla 5 päivää ja 9. luokalla 10 päivää. Työelämään tutustumispaikan oppilas hankkii oman kiinnostuksensa perusteella ja niin, että se tukee hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan. Yläluokkien aikana oppilaan tulee tutustua vähintään kahteen koulun ulkopuoliseen työpaikkaan. Työelämään tutustuminen 7. luokalla voidaan toteuttaa omalla koululla.


Luokkamuotoinen ohjaus

Tavoitteet

Oppilas

 • oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja
 • muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja opiskelumahdollisuuksista
 • oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan
 • oppii kehittämään hänelle sopivia opiskelustrategioita
 • tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista
 • hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista ja
 • opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.


Keskeiset sisällöt

 • itsetuntemus ja ammatillinen kehitys
 • kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
 • opiskelun taidot
 • tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot
 • työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat
 • Suomen koulutusjärjestelmä
 • jatko-opintomahdollisuudet peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin
 • opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut
 • tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä.


Mikkelin versio

Oppilaanohjauksen prosessiluonteesta johtuen oppilaanohjauksen opetussuunnitelman sisältöjä käsitellään kaikilla vuosiluokilla, kuitenkin painottaen oppilaan ikätason mukaisia aihealueita.


Luokkamuotoisen ohjauksen painotukset

7. luokka

 • tutustuminen uuteen oppimisympäristöön ja luokkayhteisöön
 • tutustuminen opetussuunnitelmaan ja arvioinnin periaatteet
 • opiskelun perustaidot
 • itsetuntemuksen lisääminen ja itsearvioinnin harjoittelu
 • ohjaaminen valinnaisuuteen ja päätöksentekoon
 • TET -päivien suunnittelu ja arviointi


8. luokka

 • opiskelutaitojen kertaaminen ja opiskelumotivaation merkityksen pohtiminen
 • oman opiskelutavan tunnistaminen ja kehittäminen
 • työelämätietouden lisääminen, TET -jakson suunnittelu ja arviointi
 • tutustuminen koulutusjärjestelmään, opetellaan tiedonhakua eri lähteistä
 • perehdytään eri ammatteihin ja ammattialoihin, esim. laaditaan ammattiesitelmä


9. luokka

 • itsetuntemuksen ja päätöksentekotaitojen syventäminen
 • jatko-opintomahdollisuuksien ja yhteishakujärjestelmän selkeyttäminen
 • perehdytään paikallisiin 2. asteen koulutusvaihtoehtoihin
 • työelämätietouden syventäminen, TET -jakson suunnittelu ja arviointi
 • työn haun harjoitteleminen
 • tutustuminen työhallinnon palveluihin, vierailu työvoimatoimistoon
 • opintojen rahoitus
 • opiskelu ja työskentely ulkomailla
 • alustava tutustuminen korkea-asteen koulutusvaihtoehtoihin ja oppisopimuskoulutukseen
 • yrittäjyys ja sen merkitys, perustietoja yrittäjyydestä ammattina


Aihekokonaisuudet

Aihekokonaisuuksista painottuvat erityisesti ihmisenä kasvaminen, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: