Kategoria:Maantieto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 5–6

Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan.

Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.

Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena.

Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokilla 5-6 maantiedon oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 • Turvallisuus ja liikenne
 • Ihminen ja teknologia


5. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas

 • oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
 • perehtyy Euroopan maantietoon
 • oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin


Keskeiset sisällöt

Eurooppa osana maailmaa

 • Euroopan tarkasteleminen maailman kartalla sekä Euroopan karttakuvan hahmottaminen
 • Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet sekä Euroopan eläimistö
 • erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tietolähteiden käytön sekä tiedon havainnollistamisen harjoittelu


Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla

 • talvisateiden alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
 • ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä


6. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • hahmottamaan maailman kartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön
 • perehtyy Euroopan ulkopuolisiin alueisiin sekä oppii arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin
 • laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä
 • oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla


Keskeiset sisällöt

Euroopan ulkopuolinen maailma

 • maailmankartan keskeinen nimistö, erilaisten karttojen, karttapallon ja muiden maantieteellisten tietolähteiden käytön sekä tiedon havainnollistamisen harjoittelu


Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla

 • sademetsät, savannit, arot ja aavikot ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä
 • luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat muutokset ympäristössä


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä


Karttataidot

Oppilas

 • osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen karttamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja
 • osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä
 • osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja.


Eurooppa osana maailmaa

Oppilas

 • tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa.


Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla

Oppilas

 • tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet
 • tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ihmisen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä
 • osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat aiheuttaneet muutoksia ympäristössä
 • osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä.


Vuosiluokat 7–9

Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista perustaa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee ohjata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.

Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa kehittyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.


7. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 7 maantiedon oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 • Viestintä ja mediataito
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä
 • määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet
 • ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutus maisemassa
 • tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin


Keskeiset sisällöt

Maa - ihmisen kotiplaneetta

 • maailman luonnonmaantieteellisen ja kulttuurimaantieteellisen karttakuvan hahmottaminen sekä maailman alueellinen jäsentäminen
 • kahden tai useamman maanosan luonnonolojen, ihmistoiminnan ja kulttuuristen piirteiden vertailu (Pohjois- ja Etelä-Amerikka)
 • maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat (esimerkkialueena Amerikka)


8. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 8 maantiedon oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 • Viestintä ja mediataito
 • Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä
 • ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla
 • ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
 • ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Euroopassa sekä tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toiminnan sijoittumista
 • tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä, ja oppii suhtautumaan myönteisesti
 • vieraisiin maihin ja niiden kansoihin sekä erilaisten kulttuurien edustajiin


Keskeiset sisällöt

Maa - ihmisen kotiplaneetta

 • maapallon ulkoiset ja sisäiset tapahtumat (kohdealueena Eurooppa)


Eurooppa

 • Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
 • Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa ja Euroopan tulevaisuus


Yhteinen ympäristö

 • ympäristö- ja kehityskysymykset Euroopassa


9. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 9 maantiedon oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 • Viestintä ja mediataito
 • Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 • Turvallisuus ja liikenne
 • Ihminen ja teknologia


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään muita maantieteellisiä tietolähteitä
 • ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksen maisemassa
 • ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa sekä tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista
 • tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennuttua ympäristöä, sekä oppii hahmottamaan oman alueellisen identiteettinsä
 • tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
 • ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa maailmanlaajuisista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti


Keskeiset sisällöt

Suomi maailmassa

 • Suomen karttakuva ja maisema
 • luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat
 • Suomen väestö ja sen vähemmistökulttuurit
 • vaikutusmahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja kehittymisessä
 • Suomi osana maailmaa
 • oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö


Yhteinen ympäristö

 • Itämeren alueen ympäristökysymykset
 • ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä niiden ongelmien ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen
 • ihminen luonnonvarojen kuluttajana


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Maantieteelliset taidot

Oppilas osaa

 • etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa
 • tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa
 • havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla
 • vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella.


Maailman jäsentäminen

Oppilas osaa

 • hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet
 • soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.


Euroopan jäsentäminen

Oppilas osaa

 • kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden
 • vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa.


Suomen jäsentäminen

Oppilas osaa

 • selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla
 • kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista Suomessa
 • analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kulttuuri- ja perinnemaisemat
 • osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen
 • suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia
 • tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuurit
 • kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko maailman kanssa.


Yhteinen ympäristö

Oppilas osaa

 • selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma
 • kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa
 • kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista.
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: