Kategoria:Liikunta

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Liikunnanopetus

Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys.

Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa.

Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemista ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen.

Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turvallisuutta. Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä. Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.

Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan erityistarpeet ja terveydentila.


Vuosiluokat 1−4

Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä ja se etenee motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen lähtökohta on oppilaiden aktiivisuus, ja opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja omia oivalluksia.


Aihekokonaisuudet

Liikunnassa käsitellään aihekokonaisuuksia:

 • ihmisenä kasvamista
 • kulttuuri-identiteettiä ja kansainvälisyyttä
 • vastuuta ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 • turvallisuudesta ja liikenteestä


Mikkelin täydennykset

 • liikunnan opetuksessa korostetaan liikuntakasvatusta
 • koululiikunta tukee oppilaan terveellistä kasvua ja kehitystä
 • koululaiskilpailut ovat pehmeä tapa osallistua tavoitteelliseen kilpailutoimintaan; Mikkelissä toimintaa koordinoi kaupungin liikuntasihteeri


Oppiaineen erityispiirteet

Liikunnan oppisisällöt toistuvat ns. spiraaliperiaatteella eli eri vuosiluokilla käydään läpi samoja oppisisältöjä. Sisältöjä syvennetään vuosiluokittain motorisista perustaidoista kohti lajitaitoja. 5-9 luokilla huomioidaan sukupuolten erilaisuus sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot.


1.-2. luokat


Tavoitteet

Oppilas

 • oppii monipuolisesti motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä harrastaa liikuntaa
 • oppii hyvinvointia edistäviä ja turvallisia liikuntatapoja sekä perusuimataidon
 • harjaantuu sekä itsenäisen työskentelyn taidoissaan että yhteistyötaidoissaan ilman keskinäisen kilpailun korostumista
 • oppii toimimaan sovittujen ohjeiden mukaan ja reilun pelin hengessä.


Keskeiset sisällöt

 • juoksua, hyppyjä, heittoja sekä niiden soveltamista liikuntamuotoihin
 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansseja
 • leikki-, viite-, pienpelejä ja eri palloilulajeja
 • luontoliikuntaa
 • talviliikuntaa
 • veteen totuttautumista ja uintiharjoituksia
 • liikunnallisia leikkejä


Perusliikunta ja yleisurheilu

 • juoksu-, hyppy- ja heittotapojen leikkimuotoinen harjoittelu
 • leikit


Luontoliikunta

 • valokuvasuunnistus
 • liikkuminen luokka- ja pihakartan avulla
 • maastoleikit ja retket


Uinti


Palloilu

 • pallonkäsittelyharjoituksia monenlaisilla palloilla käsin ja jaloin
 • syöttö ja syötön vastaanotto
 • pallon lyönti mailalla ja kädellä
 • palloleikit ja pelit vähillä säännöillä
 • Fair play –idea


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • rytmitajun kehittäminen
 • liikkuminen vaihtelevasti rytmissä ja tempossa
 • laulu- ja piirileikit


Hiihto

 • välineisiin totuttautuminen
 • oikea pukeutuminen
 • käännökset
 • kaatuminen ja ylösnousu
 • matkahiihto lyhyin kertasuorituksin


Luistelu

 • välineisiin totuttautuminen
 • lähdöt
 • liukuminen
 • eteenpäin luistelu
 • jarrutukset
 • kaatuminen ja ylösnousu
 • leikit


Voimistelu

 • käynnit, juoksut, hypyt ja hyppelyt
 • lihaksistoa vahvistavat harjoitteet
 • liikkuvuusharjoitteet
 • tasapainoharjoitteet
 • rentoutusharjoitteet
 • rytmiharjoitteet


Telinevoimistelu

 • permannolla kuperkeikat, vaaka, seisonnat ja rattaanpyörä
 • penkillä, hyppytelineillä, puolapuilla, köysillä, renkailla ja rekeillä alkuharjoitteita

1.-2. –luokilla edetään perustaitoja syventäen ikätason mukaisesti. Opetuksessa otetaan huomioon koulun välineistö ja paikalliset olosuhteet.


3.- 4. luokat


Tavoitteet

Oppilas

 • osallistuu aktiivisesti liikkumalla liikuntatunneilla
 • kokee liikunnan iloa
 • saa tukea myönteisen minäkuvan rakentamiseen
 • oppii liikunnan perustaitoja monipuolisesti
 • oppii toimimaan ryhmässä ja noudattamaan sääntöjä reilun pelin hengessä keskinäistä kilpailua korostamatta
 • oppii pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtimaan omasta puhtaudestaan


3. luokan liikunnanopetuksen keskeiset sisällöt


Perusliikunta ja yleisurheilu

 • liikuntaleikit
 • hypyt, heitot ja juoksut


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • maastoretket


Uinti ja vedestä pelastaminen


Palloilu

 • sisä- ja ulkopalloilu
 • viite- ja pienpelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat (eteenpäin luistelu, liukumiset ja jarrutukset)
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


4. luokan liikunnanopetuksen keskeiset sisällöt


Perusliikunta ja yleisurheilu

 • hypyt, heitot ja juoksut


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • maastoretket


Uinti ja vedestä pelastaminen


Palloilu

 • viite- ja pienpelit
 • sisä- ja ulkopalloilu


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä

Oppilas

 • hallitsee motorisia perustaitoja ja osaa soveltaa niitä eri liikuntamuodoissa
 • osaa juosta, hypätä ja heittää
 • osaa voimisteluliikkeitä ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • osaa ilmaista itseään liikunnan avulla ja liikkua rytmin tai musiikin mukaan
 • osaa käsitellä pelivälineitä leikeissä ja harjoituksissa sekä toimia peleissä
 • osaa liikkua luonnossa opetuskarttaa hyväksi käyttäen
 • osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen
 • pystyy liikkumaan suksilla monipuolisesti
 • pystyy uimaan monipuolisesti uintisyvyisessä vedessä
 • toimii pitkäjänteisesti ja suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
 • osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan
 • toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuullisesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen


5.-6. luokat


Tavoitteet

Oppilas

 • kokee liikunnan iloa
 • saa tukea myönteisen minäkuvan rakentamiseen
 • oppii liikunnan perustaitoja monipuolisesti
 • oppii toimimaan ryhmässä ja noudattamaan sääntöjä reilun pelin hengessä keskinäistä kilpailua korostamatta
 • oppii liikunnan lajitaitoja monipuolisesti
 • saa virikkeitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen
 • ymmärtää liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • oppii suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa
 • liikkuu luontoa säästäen
 • tietää paikallisia liikuntamahdollisuuksia
 • osallistuu aktiivisesti liikkumalla liikuntatunneilla
 • pukeutuu tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtii puhtaudestaan


5. luokan keskeiset sisällöt


Perusliikunta ja yleisurheilu

 • hypyt, heitot ja juoksut


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • maastoretket


Uinti ja vedestä pelastaminen


Palloilu

 • mailapelit
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • pien- ja viitepelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • seuratanssit
 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


6. luokan keskeiset sisällöt


Perusliikunta ja yleisurheilu

 • hypyt, heitot ja juoksut


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • maastoretket
 • kompassiin tutustuminen


Uinti ja vedestä pelastaminen


Palloilu

 • mailapelit
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • pien- ja viitepelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • seuratanssit
 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


7.–9. luokat


Tavoitteet

Oppilas

 • kokee liikunnan iloa ja saa myönteisiä elämyksiä
 • saa tukea myönteisen minäkuvan rakentamiseen
 • toimii ryhmässä ja noudattaa sääntöjä
 • harjoittaa motorisia perustaitoja ja lajitaitoja monipuolisesti
 • kehittää uimataitoaan ja opettelee vedestä pelastamisen taidon
 • saa virikkeitä elinikäiseen liikunnan harrastamiseen
 • ymmärtää liikunnan merkityksen omalle hyvinvoinnille ja terveydelle
 • suhtautuu realistisesti omiin suorituksiinsa
 • liikkuu luontoa säästäen
 • tietää paikallisia liikuntamahdollisuuksia ja osaa etsiä lisää tietoa harrastamismahdollisuuksista
 • osallistuu aktiivisesti liikkumalla liikuntatunneilla
 • pukeutuu tarkoituksenmukaisesti ja huolehtii puhtaudestaan
 • kantaa vastuuta omista ja yhteisistä liikuntavarusteista


7. luokan keskeiset sisällöt


Yleisurheilu

 • hyppy-, heitto- ja juoksulajit


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • kompassiin tutustuminen
 • maastoretket


Uinti

 • uintitekniikat, vesivoimistelu ja –pelit, kuntouinti


Palloilu

 • mailapelit
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • pienpelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • seuratanssit
 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


8. luokan keskeiset sisällöt


Yleisurheilu

 • hyppy-, heitto- ja juoksulajit


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • kompassiin tutustuminen
 • maastoretket


Uinti

 • uintitekniikat, vesivoimistelu ja –pelit, hengenpelastus sekä kuntouinti


Palloilu

 • mailapelit
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • pienpelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • seuratanssit
 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


9. luokan keskeiset sisällöt


Yleisurheilu

 • hyppy-, heitto- ja juoksulajit


Luontoliikunta

 • kartanlukutaito
 • erilaiset suunnistusradat
 • kompassin käyttö
 • maastoretket
 • jokamiehen oikeudet


Uinti

 • uintitekniikat, vesivoimistelu ja –pelit, hengenpelastus sekä kuntouinti


Palloilu

 • mailapelit
 • sisä- ja ulkopalloilu
 • pienpelit


Tanssi- ja ilmaisuliikunta

 • seuratanssit
 • musiikkiliikunta


Hiihto

 • hiihtotekniikat
 • matkahiihto
 • mäenlasku
 • retkeily


Luistelu

 • luistelutekniikat
 • jääpelit


Voimistelu

 • voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
 • kuntovoimistelu
 • lihashuolto


Muu liikunta

 • tutustutaan mahdollisuuksien mukaan koululiikunnan ulkopuolisiin lajeihin.


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Oppilas

 • osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa
 • osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä
 • osoittaa toiminnassaan ymmärtävän rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa
 • osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan
 • osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehenoikeuksista ja velvollisuuksista
 • osaa luistella sujuvasti
 • hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat
 • hallitsee uimataidon sekä osaa vedestä pelastamisen taitoja
 • tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä
 • osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään
 • osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan
 • toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja reilun pelin periaatetta   
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: