Kategoria:Käsityö

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Johdanto

Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.

Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen.


Vuosiluokat 1−4

Käsityön opetuksen ydintehtävä vuosiluokilla 1−4 on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja -taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työskentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryhmässä että itsenäisessä työssä. Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaamisen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja opiskelua kohtaan. Opetus toteutetaan samansisältöisenä kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työstä ja tekstiilityöstä.


Vuosiluokat 1-2


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
 • käsityön perustekniikoita
 • kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
 • ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
 • turvallista työvälineiden käyttöä sekä huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
 • arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä


Keskeiset sisällöt

 • arkipäivän elämän keskeiset tekstiili- ja teknisen työn materiaalit, työvälineet ja työtavat
 • työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
 • omien töiden suunnittelu
 • materiaalin kierrätys ja uudelleen käyttö


Suositeltavia tekniikkoja ja materiaaleja

Askartelu

 • paperi, pahvi ja kartonki
 • kierrätysmateriaali
 • luonnonmateriaali
 • muovailumateriaali


Tekstiilityö

 • lankatyöt
 • virkkaus: sormivirkkaus, aloitussilmukka, ketjusilmukka
 • ompelu: solmu, ompelun aloitus ja päättäminen, etupisto ja pykäpisto
 • huovutus
 • kankaanpainanta
 • pujottelu


Tekninen työ

 • puu-, metalli- ja rakentelutyöt:
 • sahaaminen
 • hiominen
 • naulaaminen
 • liimaaminen
 • maalaaminen
 • metallilangan taivuttaminen
 • metallifolion pakotus


Vuosiluokat 3-4


Tavoitteet

Oppilas

 • oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä
 • omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, koneiden ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyydestä
 • oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät
 • oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään
 • oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muotoihin
 • oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita
 • oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on elinkaari
 • tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä
 • oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin
 • tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan
 • oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä.


Keskeiset sisällöt

 • keskeisiä tekstiili- ja teknisen työn materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja
 • työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
 • omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuotteiden valmistamista
 • kotipaikkakunnalle omaleimaisia, sekä vanhoja että moderneja käsityötuotteita, -välineitä, -materiaaleja ja työtapoja niihin liittyvine harrastuksineen ja ammatteineen tulevaisuuden mahdollisuuksina sekä piirteitä lähiympäristössä mahdollisesti vaikuttavien muiden kulttuurien käsityöperinteestä
 • oppilasta lähellä olevia, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden teknologisia sovelluksia
 • materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö


Käsityössä tutustutaan erilaisiin materiaaleihin kuten puuhun, metalliin, muoviin, kankaaseen, lankaan, villaan, kierrätysmateriaaleihin sekä luonnosta saataviin käsityömateriaaleihin. Materiaaleja työstetään erilaisilla työstötekniikoilla ja niihin soveltuvilla käsityövälineillä ja koneilla.

Käsityössä harjoitellaan esimerkiksi sahaamisen, naulaamisen, höyläämisen, hiomisen, kirjonnan, ompelemisen, virkkauksen, neulonnan, kudonnan ja huovutuksen perustaitoja asianmukaisin välinein. Lisäksi tutustutaan sähköopin alkeisiin.

Tuotteita valmistettaessa käytetään monipuolisia työtapoja, kuten erilaisia materiaalien liittämistapoja sekä viimeistely- ja pintakäsittelymenetelmiä. Tutustutaan työn dokumentoinnin perusteisiin.

Ymmärretään siisteyden merkitys työturvallisuuteen ja viihtyvyyteen.


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 4. luokan päättyessä

Oppilas

 • osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
 • työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työturvallisuuden huomioon ottaen
 • hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusmateriaaleja
 • työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehittyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä, työtilojen järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita
 • arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia
 • suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön.


Vuosiluokat 5−9

Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön tai tekstiilityöhön.


Mikkelin täydennys

Painotusvalinta tekniseen tai tekstiilityöhön tehdään neljännen luokan aikana vuosiluokille 5 – 7, jonka jälkeen opetus sisältää käsityön yleisten sisältöjen lisäksi oppilaan valinnan mukaisen käsityön osa-alueen sisällöt. Sen osa-alueen sisältöjä, joita oppilas ei ole valinnut painotettavaksi toteutetaan esimerkiksi yhteisprojektein tai ns. vaihtokurssein. Tämän osa-alueen keston tulee olla vähintään kymmenen oppituntia. Kuitenkin, jotta painotus toteutuisi, tulee opetuksen koostua pääasiassa oppilaan valitseman osa-alueen opetussisällöistä.

Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla käsityö on valinnainen aine, jolloin painotus määräytyy koulun valinnaisainetarjonnan mukaan.

Turvallisen työskentelyn takaamiseksi opetusryhmän koko tulee sovittaa koulun käsityötilojen mitoituksen mukaan.


Vuosiluokat 5-7


Tavoitteet

Vuosiluokkien 1−4 tavoitteita käsitellään syvällisemmin, ja lisäksi

oppilas

 • oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteettisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot
 • perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja omaan suunnittelutyöhönsä
 • perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joita voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuksissa
 • oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa käyttäen apunaan erilaisia tietolähteitä
 • oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa
 • oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja.


Keskeiset sisällöt

Käsityön yleiset sisällöt

 • Tuote- ja prosessi-ideointi
 • muodot, sommittelu ja värit
 • materiaali- ja kuluttajatietous
 • tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö
 • erilaiset työjärjestykset ja työohjeet
 • käsityössä esiintyvien ongelmien ja sovellusten yhteys muihin oppiaineisiin, muun muassa kuvataiteeseen, luonnontieteisiin ja matematiikkaan
 • erilaisia suunnitelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoita
 • tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista
 • oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen
 • oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhteiseen tarkasteluun.


Tuotteiden valmistusprosessissa kiinnitetään valmistamisen lisäksi erityistä huomiota etukäteissuunnitteluun ja dokumentointiin, sekä laatuun ja viimeistelyyn.


Teknisen työn sisällöt


Visuaalinen ja tekninen suunnittelu

 • tekninen piirtäminen, mallintaminen ja tietotekniikan sovelluksia suunnittelussa
 • erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin
 • rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti
 • erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä sekä niiden sovelluksia


Valmistaminen

 • teknisessä työssä tarvittavat käsityövälineet ja koneet sekä niiden taitava ja turvallinen käyttö
 • teknisen työn eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden luova valinta, yhdistäminen ja työstäminen
 • monipuolista laiterakentelua
 • kodin ja vapaa-ajan välineiden huolto, kunnostus ja kierrätys

Mikkelin täydennys

Vuosiluokilla 3-4 opittuja tietoja ja taitoja syvennetään. Viidennellä ja kuudennella luokalla käytetään pääasiassa käsityövälineitä sekä koneita työturvallisuusohjeiden sallimissa puitteissa. Tutustutaan yksinkertaisiin liittämismenetelmiin, käsityövälineillä työstämiseen ja pintakäsittelyyn. Lisäksi tutustutaan elektroniikan alkeisiin ja opetellaan kokoamaan kytkentöjä, tunnistamaan komponentteja sekä kiinnittämään niitä juottamalla.

Seitsemännellä luokalla opetellaan käyttämään keskeisiä työstökoneita sekä sovelletaan niiden käyttöä tuotteiden valmistamisessa. Tutustutaan monipuolisesti teknisessä työssä käytettäviin materiaaleihin ja niiden ominaisuuksiin. Lisäksi perehdytään yksinkertaisten toimintojen rakentamiseen elektroniikan avulla sekä niissä käytettäviin komponentteihin .


Tekstiilityön sisällöt

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu

 • tekstiili- ja muotihistoriaa soveltuvin osin kodin tekstiilejä ja vaatetusta koskevien aihepiirien yhteydessä
 • sisustustekstiilien, vaatteiden ja tekstiilitaiteen symbolinen merkitys eli viesti
 • tietoteknisiä sovelluksia ja uusi teknologia suunnittelun apuvälineinä
 • tekstiilituotteiden kolmiulotteisen muodon konstruointi, esimerkiksi kaavoituksen perusteita
 • tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö eri käyttötarkoituksissa ja eri tekniikoin


Valmistaminen

 • tekstiilityön perinteisiä ja moderneja työvälineitä ja koneita, niiden oikea valinta käyttökohteeseen, toimintaperiaatteet, turvallinen käyttö sekä huolto
 • tekstiilityön eri materiaaleja ja valmistustekniikoita sekä niiden valinta, yhdistäminen ja työstäminen luovasti
 • tekstiilituotteiden hoito ja huolto sekä kierrätys

Mikkelin täydennys

Vuosiluokilla 3-4 opittuja tietoja ja taitoja syvennetään. Viidennellä ja kuudennella luokalla harjoitellaan eri tekniikoiden perusteita, kuten neulonnassa ja virkkauksessa perussilmukoita, koneompelussa ompelukoneen käyttöä, saumoja ja päärmeitä, kirjonnassa tavallisimpia pistoja. Tutustutaan myös muihin tekniikoihin kuten huovutukseen, kankaanpainantaan ja kudontaan. Opetellaan käyttämään kaavoja tuotteiden valmistuksessa ja tarvittaessa muokkaamaan niitä.

Seitsemännellä luokalla harjoitellaan tekstiilityössä käytettävien työvälineiden ja koneiden monipuolista käyttöä. Syvennetään aiemmin opittuja tietoja ja taitoja sekä sovelletaan eri valmistustekniikoita. Lisäksi perehdytään erilaisten tekstiilikuitujen alkuperään, ominaisuuksiin ja käyttöön.


Arviointi (vuosiluokilla 5 - 9)

Käsityössä oppilasta ohjataan

 • tiedostamaan, että käsityön työprosesseihin kuuluu oleellisena osana jatkuva oman toiminnan ja työn tulosten arviointi
 • käyttämään itsearvioinnin menetelmiä
 • arvioimaan suunnittelun ja valmistuksen koko prosessia


Käsityössä opettaja arvioi oppilaan taitoja suunnittelussa, työskentelyssä, asennoitumista työskentelyyn ja työympäristöön sekä oppilaan omaa tuotosta.

Arvioinnissa noudatetaan tässä opetussuunnitelmassa esitettyjä Mikkelin kaupungin yleisiä arviointiperiaatteita.

Oppilaan työskentelyn ja tuotosten arviointi voi olla numeerista, sanallista tai se voi olla vapaamuotoinen tiedote. Arviointikeskustelut tunnin aikana ohjaavat oppilasta työskentelyssä oikeaan suuntaan ja antavat tärkeää palautetta työn suunnittelusta, työskentelystä ja lopputuloksesta. Lisäksi oppilas arvioi omaa työskentelyään ja tuotosta esimerkiksi itsearviointikaavakkeen avulla.

Numeroarvostelu annetaan 5. luokalta lähtien.

Arvioinnin kriteerit vuosiluokat 5–9 (myös pdf-tiedostona: http://mikkeliops.internetix.fi/images/e/e9/Kt.pdf)Arvo-

sana

Työskentely / oppimistulokset
Työn tulos / arviointi
10
* on erityisen lahjakas käsityössä
* osaa suunnitella yksilöllisen, esteettisen ja toimivan tuotteen
* osaa suunnitella myös tuotteen toteutuksen
* osaa soveltaa hyvin opetettuja asioita
* auttaa mielellään ja oma-aloitteisesti muita
* osoittaa harrastuneisuutta
* tuotokset ovat laadultaan erinomaisia
* tuotokset ovat omien suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisia sekä tuotteen
valmistusprosessi on erinomaisesti dokumentoitu
* osaa arvioida omaa toimintaansa ja työn lopputulosta realistisesti
9
* suunnittelee omaperäisen ja toimivan tuotteen
* ei tyydy toteuttamaan tuotettaan yksinkertaisimmalla tavalla
* osaa opetetut asiat hyvin ja toimii omatoimisesti
* huomaa pienet virheet ja osaa korjata ne
* on kiinnostunut ja haluaa oppia lisää
* auttaa mielellään muita
* tuotokset ovat laadultaan hyviä ja lähes virheettömiä sekä hyvin viimeisteltyjä
* tuotokset ovat tavoitteen mukaisia ja valmistusprosessi on hyvin dokumentoitu
* arvioi realistisesti toimintaansa ja pystyy hyödyntämään saamaansa palautetta
* arvostaa omia ja muiden oppilaiden tuotoksia
8
* osaa suunnitella toteuttamiskelpoisen tuotteen
* osaa yleensä opetetut asiat
* käyttää kirjallisia ohjeita
* yrittää itse ratkaista ongelmat, mutta joutuu välillä kysymään lisäohjeita opettajalta
* auttaa muita pyydettäessä
* tuotteet ovat käyttökelpoisia ja toimivia, viimeistelyssä voi olla pieniä puutteita
* tuotteiden valmistusprosessi on asianmukaisesti dokumentoitu
* pystyy arvioimaan melko realistisesti omaa toimintaansa sekä löytää
vahvuuksia ja heikkouksia omasta toiminnastaan
* pystyy suuntaamaan toimintaansa palautteen mukaisesti
7

* tuotoksen suunnittelu ja toteutus eivät aina kiinnosta
* suunnitelmia täytyy vielä tuotteen valmistuksen aikana korjailla ja täydentää
* ei aina muista opetettuja asioita ja kysyy usein lisäohjeita opettajalta
* keskittyy puutteellisesti
* järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen on puutteellista
* tuotokset ovat yleensä käyttökelpoisia, mutta eivät aina suunnitelman mukaisia ja niissä voi olla virheitä
* dokumentointi puutteellista
* tuotokset valmistuvat hitaasti
* arvioi omaa toimintaansa osittain epärealistisesti
6
* tuotoksen suunnittelu ja toteutus eivät kiinnosta
* suunnitelmat ovat puutteellisia ja epäselviä
* ei muista opetettuja asioita
* opettaja joutuu jatkuvasti puuttumaan työskentelyyn
* tuotokset sisältävät paljon virheitä tai puutteita ja ovat usein epäsiistejä
* keskeneräisiä töitä
* dokumentointi puuttuu tai se on keskeneräistä
* pystyy arvioimaan vain osittain toimintaansa
5

* ei osaa tehdä suunnitelmaa
* ei muista opetettuja asioita eikä kysy neuvoa
* ei yleensä viitsi työskennellä
* häiritsee muiden työskentelyä
* aloittaa tuotokset, mutta ne eivät valmistu
* ei dokumentointia
* ei osaa arvioida omaa työskentelyään eikä kykene vastaanottamaan palautetta
* ei arvosta tuotoksiaan
4

* ei työskentele
* ei ole läsnä
* häiritsee jatkuvasti muiden työskentelyä
* ei ainoatakaan valmista tuotetta


Päättöarvioinnissa oppilasta arvioidaan valtakunnallisten perusteiden kriteerien mukaan.


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu

Oppilas

 • havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus
 • ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle
 • dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin se on tarkoitus valmistaa
 • osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.


Valmistaminen

Oppilas

 • työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä
 • hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeistelty, ekologinen ja esteettinen
 • osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä
 • osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia
 • osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa.


Itsearviointi ja prosessin pohdinta

Oppilas

 • kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan
 • havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa
 • osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen mukaisesti
 • arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmukaisuuskriteerein
 • ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia
 • muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan.


Käsityö valinnaisaineena


Vuosiluokat 8–9

Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan käsityö opetetaan koulun valinnaisainetarjonnan mukaan painotettuna tekniseen työhön tai tekstiilityöhön. Valinnaisessa käsityössä syvennetään seitsemännen luokan tavoitteita ja sisältöjä käsityön eri osa-alueilla.


Aihekokonaisuudet esiintyvät vuosiluokkien 8-9 käsityössä seuraavasti:


Ihmisenä kasvaminen

Käsityössä tuetaan oppilaan kasvua tekemisen ja toiminnan avulla. Kehitetään yhteistyötaitoja ja opitaan työskentelemään ryhmässä. Ymmärretään työn tekemisen pitkäjänteisyys ja työn loppuunsaattamisen merkitys. Käsityöprosessi on luovaa toimintaa, jossa tulee huomioida myös esteettiset ja eettiset tekijät. Käsityössä opitaan kokemaan ja käsittelemään onnistumisen elämysten kannustavia ja epäonnistumisten lannistavia vaikutuksia.


Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Käsityössä tutustutaan suomalaiseen käsityökulttuuriin. Muista kulttuureista tulleiden ja Suomen vähemmistökulttuurien käsityöperinteeseen tutustumisen lähtökohtana ovat oppilaiden tuomat ideat ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet.


Viestintä ja mediataito

Käsityöprosessin aikana opitaan hyödyntämään monipuolisesti koulun ja lähiympäristön viestintä- ja mediatekniikkaa tiedonhankinnassa, suunnittelussa ja raportoinnissa. Opitaan ymmärtämään käsityötuotetta ilmaisun välineenä ja siihen sisältyviä symbolisia merkityksiä.


Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Opitaan ottamaan vastuuta omasta työskentelystä, työyhteisöstä ja työympäristöstä. Opitaan työskentelemään pitkäjänteisesti, sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Tutustutaan käsityöhön liittyviin taloudellisiin merkityksiin ja vaikutuksiin, sekä paikalliseen käsityöläisyyteen.


Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Tutustutaan kestävän kehityksen periaatteisiin perehtymällä tuotteiden elinkaareen, kierrätykseen, korjaukseen ja huoltamiseen.


Turvallisuus ja liikenne

Perehdytään työturvallisuuteen käsityössä, harjaannutaan käyttämään työvälineitä ja – koneita turvallisesti ja ergonomisesti sekä huolehtimaan turvallisesta ja siististä työympäristöstä.


Ihminen ja teknologia

Opitaan käyttämään materiaaleja, koneita ja laitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Käytetään tietotekniikan sovelluksia mahdollisuuksien mukaan tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä tiedonhankinnassa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: