Kategoria:Biologia

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Vuosiluokat 5–6

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta.

Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa.

Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena.

Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokilla 5-6 biologian oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Ihmisenä kasvaminen
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta


5. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan pellon eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöönsä
 • hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä
 • liikkumaan luonnossa sekä kehittämään ympäristönlukutaitoaan ja tutkimaan luontoa maastossa
 • ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luonnosta
 • tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja toiminnoista
 • ymmärtämään seksuaalisuuden osaksi ihmisen persoonallisuutta, tunnistamaan murrosiän piirteitä sekä arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina
 • pohtimaan kasvuun, kehitykseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä, ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset


Sisällöt

Eliöt ja elinympäristöt (pelto ja puutarha)

 • lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen ja ohjattu kasvien keruu
 • eliöiden elinympäristöjen tutkiminen ja ravintoketjut
 • kasvien kasvuja sen kokeellinen tutkiminen sekä eläinten ja kasvien lisääntyminen
 • elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet


Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys

 • ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset
 • oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät sekä seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu
 • ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvaitsevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu


Luonnon ja ympäristön suojeleminen

 • ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen


6. vuosiluokka


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • tuntemaan metsän eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista elinympäristöönsä
 • liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa ja tutkimaan luontoa metsässä
 • toimimaan ympäristöystävällisesti


Sisällöt


Eliöt ja elinympäristöt (metsä ja suo)

 • metsän keskeisten eliölajien tunnistaminen ja ohjattu kasvien kerääminen
 • eliöiden elinympäristöjen tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
 • kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä kasvien ja eläinten lisääntyminen
 • eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen


Luonnon ja ympäristön suojeleminen

 • luonnon monimuotoisuuden merkitys, jokamiehen oikeudet ja velvollisuus
 • ympäristölukutaidon ja ympäristöystävällisen toiminnan harjoitteleminen


Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä


Luonnon tutkimisen taidot

Oppilas

 • osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa
 • osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tutkimuksia sekä selostaa niiden tuloksia
 • tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mukaisesti.


Eliöt ja elinympäristöt

Oppilas

 • tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, linnut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä
 • tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla
 • osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla
 • ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän
 • osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja suojella.


Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys

Oppilas

 • osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 • osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selittää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä
 • osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, miten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta
 • tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa.


Vuosiluokat 7–9

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoitteena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa sekä hyödyntää biologisen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. Opetus järjestetään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa.


7. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 7 biologian oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 • kuvaamaan elämän perusilmiöitä
 • tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen
 • hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
 • tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia ja pohtimaan niiden syitä


Keskeiset sisällöt

Luonto ja ekosysteemit

 • kotiseudun keskeisten kasvi- ja eläinlajien tunnistaminen
 • ekosysteemi, sen rakenne ja toiminta, vesiekosysteemin ominaispiirteet sekä sen omakohtainen tutkiminen
 • luonnon monimuotoisuus


Yhteinen ympäristö

 • ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
 • oman elinympäristön tilan tutkiminen sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen


8. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 8 biologian oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 • Ihminen ja teknologia


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 • kuvaamaan elämän perusilmiöitä
 • tunnistamaan eliölajeja, arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja suhtautumaan myönteisesti sen vaalimiseen
 • hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa
 • tuntemaan kasvien kasvattamisen ja viljelyn periaatteita ja kiinnostuu kasvien kasvattamisesta
 • tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
 • ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet


Keskeiset sisällöt

Luonto ja ekosysteemit

 • kotiseudun keskeisten kasvi, eläin- ja sienilajien tunnistaminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
 • ekosysteemi, sen rakenne ja toiminta, metsäekosysteemin ominaispiirteet sekä sen omakohtainen tutkiminen
 • metsänhoitoon ja kasvinviljelyyn tutustuminen
 • luonnon monimuotoisuus


Elämä ja evoluutio

 • solun rakenne ja toiminta
 • eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä


Yhteinen ympäristö

 • ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet
 • oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, oman lähiympäristön tilaa parantavien toimien tarkastelu sekä oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen


9. vuosiluokka


Aihekokonaisuudet

Vuosiluokalla 9 biologian oppisisällöissä huomioidaan seuraavat aihekokonaisuudet:

 • Ihmisenä kasvaminen
 • Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 • Ihminen ja teknologia


Tavoitteet

Oppilas oppii

 • käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmiä
 • tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaalisuuden biologisen perustan
 • tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
 • tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
 • ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet


Keskeiset sisällöt

Elämä ja evoluutio

 • ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin ominaispiirteet
 • biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset


Ihminen

 • ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot
 • ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen
 • perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä


Yhteinen ympäristö

 • ekologisesti kestävä kehitys sekä ympäristösuojelun sisältö ja tavoitteet
 • oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen


Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Biologian tutkimustaidot

Oppilas osaa

 • käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan
 • työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti
 • toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.


Luonto ja ekosysteemit

Oppilas osaa

 • jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähiluonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja
 • kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan
 • nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä
 • tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia
 • selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä
 • kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet.


Elämä ja evoluutio

Oppilas osaa

 • kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta
 • selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta
 • kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä
 • selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet
 • jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.


Ihminen

Oppilas osaa

 • kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet
 • selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja
 • selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja synnytyksen
 • käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä.


Yhteinen ympäristö

Oppilas osaa

 • kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja ympäristösuojelun merkitystä
 • tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta
 • kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: