Arvot ja toiminta-ajatus

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulun arvot ja toiminta-ajatus kiteytyvät koulun vision ja keskeisten kehitysstrategioiden ympärille. Koulun toiminnan olennaisesti muuttuessa syksyllä 2011 käynnistyy uusi viisivuotiskausi koulun toiminnan kehittämisessä. Vuoteen 2016 mennesä Kalevankankaan koulu on: "Viisaasti vireä - osallistuvien oppijoiden yhteisö!"

Koulun toiminta-ajatus on palvelutehtävän ja vision toteuttamista päivittäisen toiminnan ja kehitysstrategioiden avulla. Samalla koulun toiminnassa keskeisiä arvoja ovat:

Viisaus

Viisaus merkitsee yksilökohtaisten tietojen, taitojen, osaamisen ja älykkyyden yhdistelmää, jota täydentävät ymmärrys ja inhimillinen myötätunto. Tällöin viisauteen kuuluu toisilta oppiminen, keskinäinen luottamus, nöyryys, välittäminen, ilo, hyväntahtoinen huumori ja arvostaminen. Viisauden avulla kyetään arvioimaan toiminnan pitkän aikavälin seurauksia, ratkaisemaan ongelmia sekä toimimaan luovasti, vilpittömästi ja sosiaalisesti taitavasti. Viisauden avulla koulussa toimitaan johdonmukaisesti hyvän puolella ja uskalletaan tarvittaessa tehdä myös itsenäisiä ratkaisuja (integriteetti). Viisaus näyttäytyy hienotunteisena ja toisen huomioivana käytöksenä sekä luonnosta huolehtimisena ja ekologisesti kestävän elämätavan mukaan elämisenä. Kasvattajan viisaus suhteessa lapseen on rakkautta ilman ehtoja.

Vireys

Vireys tarkoittaa aktiivisuutta oppimisessa ja kehittymisessä. Koulussa tuetaan ja optimoidaan jokaisen yhteisön jäsenen mahdollisuuksia vaikuttaa omaan oppimiseensa (mahdollisuuksien tasa-arvo). Vireyteen kuuluu luovuus, jonka avulla kyetään keksimään kehittämään tai suunnittelemaan uusia ideoita ja käyttämään mielikuvitusta monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti Vireys on myös vastuullista vireyttä, joka huomioi yksilön itsensä lisäksi sekä toiset yhteisön jäsenet että koko yhteiskunnan ja maailmanlaajuisen yhteisön. Vireässä koulussa toimitaan aktiivisesti yksilöllisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Vireyteen kuuluu myös monipuolinen liikkuminen ja terveellisten elämäntapojen noudattaminen läpi elämän sekä pyrkimys henkiseen kasvuun.
Osallisuus

Osallisuus mahdollistaa jokaisen yhteisön jäsenen aktiivisen vaikuttamisen itseään ja koko yhteisöä koskevaan toimintaan. Osallisuuden avulla tuetaan sisäisen harmonian, onnellisuuden, tyytyväisyyden ja mielenrauhan kehittymistä sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Osallisuus perustuu reiluuteen ja oikein toimimiseen. Osallisuus huomioi perinteet, nykyhetken ja tulevaisuuden. Perinteiden avulla kunnioitetaan aikaisempien sukupolvien luomia tapoja ja syntynyttä kulttuuria. Koulun nykyhetkessä aktiivisella toiminnalla luodaan perusteita myös paikalliseen, kansalliseen ja kansainväliseen hyvinvointiin vaikuttamiselle tänään ja tulevaisuudessa.
Oppiminen

Yksilön omista lähtökodista muovautuva oppiminen, nähdään perusoikeutena jokaiselle. Oppimiselle on olennaista omistautuminen henkilökohtaisen kykyjen ja lahjojen hyödyntämisen maksimointiin. Oppimiseen kuuluu perustietojen, taitojen, asenteiden, asiantuntemuksen tavoittelun lisäksi myös oppimaan oppimisen taitojen harjaantuminen. Samalla oppimisessa yhdistyvät tiedolliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Oppimisessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä, rohkaisevaa palauttetta sekä fyysisen ja virtuaalisen oppimisen tarjoamia mahdollisuuksia.
Yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys sisältää yhteistyön sekä koulun sisällä että yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö perustuu vastavuoroisuuteen. Se on tiiviistä vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Yhteisöllisyys mahdollistaa tunnustuksen saamisen ryhmän jäsenenä sekä johonkin kuulumisen kokemuksen muodostumisen. Yhteisöllisyys perustuu koulussa sovittuun yhdenmukaisuuteen, joka tarkoittaa sellaisten tekojen välttämistä, jotka saattavat häiritä tai vahingoittaa muita ja rikkoa sosiaalisia odotuksia ja normeja. Oppilaan näkökulmasta yhteisöllisyyden kannalta tärkein toiminta tapahtuu oppilaan, opettajan ja huoltajan välillä. Yhteisöllisyys mahdollistaa koulun hengen muodostumisen sekä terveen ylpeydentunteen ja omistajuuden muodostumisen omasta koulusta.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: