8. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi(Urpolan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

10. Toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi


Koulun itsearvioinnilla saadaan tietoa koulun tilasta, toiminnasta ja kehittämistarpeista. Se on sekä arviointia, että pohjan luomista uudistamiselle.

Opetussuunnitelman toteutumista ja oppimisympäristön toimivuutta arvioidaan vuosittain kulloinkin sopivaksi katsottavalla tavalla, esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Arvioinnin kohteena voivat olla oppimistapahtumaan vaikuttavat niin fyysiset kuin psyykkisetkin tekijät siten, että pitkällä aikavälillä arviointi kattaa kaikki toiminnan osa-alueet.


Koulun tuloksellisuutta voidaan arvioida seuraavan jaottelun mukaan:

1. Taloudellisuus

  • määrärahat
  • innovatiivisuus
  • yhteistyö eri tahojen kanssa

2. Vaikuttavuus

  • oppimistulosten seuranta
  • oppimaan oppimistaidot
  • minäkuva

3. Tehokkuus

  • tuntikehyksen käyttö
  • täydennyskoulutus
  • työssä jaksaminen


Arvioijina toimivat opettajat, oppilaat ja muut kouluyhteisön jäsenet. Sen lisäksi arviointia voivat suorittaa oppilaiden huoltajat sekä muut koulun yhteistyötahot kouluyhteisön harkinnan mukaan.

Opettajat arvioivat jatkuvasti omaa työskentelyään, opetusjärjestelyjä ja työskentely-ympäristöään. Näin he voivat luoda perustaa opetuksen kehittämiselle ja suunnata oppilasarviointia tavoitteiden kannalta olennaisiin asioihin. He voivat arvioida työtään myös yhdessä työtovereiden tai rehtorin kanssa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: