7 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt (Mikkelin Lyseon koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulussa noudatetaan 6. luvun osalta valtakunnallisia ja kaupunkikohtaisia linjauksia.

Yhteisissä oppiaineissa noudatetaan valtakunnallisia Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja Mikkelin kaupunkikohtaisia täydennyksiä.

Sisällysluettelo


7.21 Valinnaiset aineet


7.21.1 Seitsemännen luokan valinnaisaineet

Oppilas valitsee kuudennella luokalla valinnaisaineen, jota hän opiskelee vain seitsemännen luokan ajan 2 vuosiviikkotuntia.
A2-kielet
Kuvataide
Musiikki
Ilmaisutaito/musiikki
Liikunta
AT-kirjoitus
Ilmaisutaito

Seitsemännen luokan aikana valitaan A- ja B –valinnaisaineet 8. ja 9.luokille. 8. luokan keväällä valitaan C –valinnaisaine 9.luokalle.

A2-kielet 2 vvt

YLEISTAVOITTEET
Yleistavoitteet ovat samansuuntaiset kuin A1-kielessä. Oppilas saavuttaa lähes saman tason kuin A1-kielessä viimeistään koulun päättövaiheessa.

SISÄLLÖT
Keskeisenä aiheena on oppilas itse: perhe, suku, ystävät, kotiseutu, ympäristö, harrastukset, vapaa-aika, koulu, koti, jokapäiväiset toimet, aistimukset, tunne-elämä ja ajattelu. Tutustutaan Saksan eri osavaltioihin, tietokonesanastoon ja internetiin.
Kerrataan ala-asteella opitut kielioppirakenteet. Uusina rakenteina opitaan: prepositio-ryhmät ja niihin liittyvät sijamuodot, possessiivipronominit, sivulause, adjektiivien vertailumuodot, adjektii-vien käyttö predikatiivina sekä eräät yhdysverbit.


TAVOITTEET
Tavoitteena on, että oppilas

 • selviytyy opiskeltavalla kielellä jokapäiväisen elämän viestintätehtävissä ja –tilanteissa
 • tuntee kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisia viestintätapoja
 • saa tietoja kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista ja asennoituu ennakkoluulottomasti eri kulttuureihin ja niiden edustajiin
 • kehittää opiskelutaitojaan yksin ja ryhmissä
 • kehittää itsearviointikykyään ja oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan
 • kokee opetuksen ja opiskelun mielekkäänä ja haasteellisena.


ARVIOINTI
Oppilaan suullista ja kirjallista kielitaitoa pyritään arvioimaan jatkuvasti ja monipuolisesti. Arvioin-ti tapahtuu kirjallisesti ja/tai suullisesti. Arvioinnissa otetaan merkittävänä huomioon oppilaan osallistuminen opiskeluun tunnilla, annettujen tehtävien suorittaminen, yhteistyökyky ja myönteinen asenne kielten opiskeluun. Oppilaan itsearviointia pyritään kehittämään.

ARVOSANAN HYVÄ (8) KRITEERIT KIELISSÄ:

 • oppilas ymmärtää jokapäiväisiä asioita käsittelevää normaalitempoista puhetta
 • pystyy osallistumaan tavallisia asioita käsittelevään keskusteluun soveltaen luonnollista ja sujuvaa ääntämistä, painotusta, rytmiä ja intonaatiota
 • ymmärtää helpohkoa yleisiä asioita käsittelevää kirjoitettua tekstiä
 • on omaksunut kielen keskeistä sanastoa, keskeisiä sanontoja ja perusrakenteita
 • kykenee tuottamaan lyhyen, esimerkiksi kertovan tai kuvailevan, kirjoitetun tekstin tarvittaessa apuneuvoja käyttäen
 • tuntee kohdekielelle ja kulttuurille ominaisia viestintätapoja sekä
 • on omaksunut tietoja kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista.


Kuvataide 2 vvt

SISÄLTÖ
Kurssin aikana tutustutaan syventäen kuvanrakentamisen perusteisiin. Kurssin aikana tutustu-taan ja tutkitaan yhteisten harjoitusten ja teorian kautta kuvailmaisua, kuvan aihetta, sisältöä ja muotoa eri välineillä ja tekniikoilla eri aikoina ja eri kulttuureissa. Kurssin aikana tutustutaan yh-teisten harjoitustehtävien avulla esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, kera-miikkaan, muotoiluun, grafiikkaan, sarjakuvaan, valokuvaukseen ja graafiseen suunnitteluun sekä kuva-analyysiin. Kurssin aikana oppilas myös suunnittelee itse itselleen sopivan oppimistehtävän jollakin harjoitellulla välineellä jostakin valitsemastaan aiheesta. Aiheita harjoituksiin etsitään oppilaan omasta kuvamaailmasta ja mielikuvituksesta. Kurssin muita aiheita voivat olla esimerkiksi ihminen ja ihmisen rakentama ympäristö, luonto, aistihavainnot, elämykset ja kokemukset. Kurssin aikana tehdään näyttelyvierailu. Työskentelyssä huomioidaan kestävä kehitys ja erilaisuuden hyväksyminen, erilaisuuden ymmärtäminen kuvataiteen alalla työn vahvuutena.


TAVOITTEET
Valinnaisen kuvataiteen kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas monipuolisesti erilaisiin kuva-taiteen ilmaisukeinoihin ja kuvan lajityyppeihin sekä taidehistorian ilmiöihin. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan omaa suhdetta taiteeseen ja tarjota taide-elämyksiä sekä auttaa oppilasta ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta, omaa kulttuuria sekä muita kulttuureja. Kurssin ta-voitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa taiteellisessa työskentelyssä sekä kehittää hänen omaa persoonallista ilmaisuaan ja kuvallista ajatteluaan. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan sisäistä yrittäjyyttä sekä kykyä arvostaa ja arvioida omaa ja muiden työtä sekä ympäristöä esteettisin, eettisin ja ekologisin perustein. Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan taiteen, taiteen alan ammattien ja taidehistorian tuntemusta sekä herättää henkilökohtainen kiin-nostus taiteeseen.


ARVIOINTI
Kurssi arvioidaan numeroarviointina. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kuvalliset ja kirjal-liset tuotokset, työskentely oppitunneilla sekä työskentelytaidot: ohjeiden kuuntelu, töiden suun-nittelu, lähteiden käyttö ja luonnostelu, työskentelyprosessit, välineiden käyttö ja hallinta, ajan käyttö ja vuorovaikutus (esim. palautteen, aiemmin opitun tiedon ja sanallisen arvioinnin hyö-dyntäminen) opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Arvosanan 8 saa oppilas joka saavuttaa keskimäärin kurssin yleiset tavoitteet sekä töille asetetut tavoitteet.


Musiikki 2 vvt

SISÄLTÖ
Laulaminen, soittaminen ja musiikin kuuntelu muodostavat keskeisen sisällön. Voidaan myös valmistaa omia musiikkiesityksiä oppilaiden toiveiden mukaan.


TAVOITE
Opetuksen tavoitteena on syventää ja laajentaa pakollisessa musiikissa opittavia asioita, sekä painottaa enemmän aktiivisista musisointia ryhmän valmiuksien ja mielenkiinnon mukaan.


ARVIOINTI
Käytetään numeroarviointia. Tärkeää on osallistuminen yhdessä musisoimiseen. Valinnaisen musiikin opetukseen osallistuminen otetaan huomioon yhteisen musiikin numeroon.


Äidinkieli ja kirjallisuus: Ilmaisutaito/musiikki 2 vvt

SISÄLLÖT
Ilmaisutaidossa oppilas tutustuu omiin voimavaroihinsa erilaisten ilmaisutaidon harjoitusten avulla. Teemme itsetuntemusharjoituksia, kontaktiharjoituksia ja leikimme roolileikkejä. Valmis-tamme myös pienoisnäytelmän ja tutustumme vähän isommankin näytelmän tekoon. Mahdolli-suuksien mukaan teemme teatterivierailuja ja saamme vieraaksi näytelmän ammattilaisia.


TAVOITTEET

Oppilaan itsetunnon ja itsetuntemuksen lisääminen erilaisin harjoituksin sekä musiikin avulla. Esiintymisvalmiuden ja –varmuuden parantaminen pienryhmäharjoituksin, musiikkileikein ja näy-telmiä harjoitellen. Ryhmätyötaitojen monipuolistaminen.


NUMERON 8 ARVIOINTIKRITEERIT

 • Oppilas osallistuu tunneilla suoritettaviin tehtäviin hyvin ja aktiivisesti.
 • Oppilas hoitaa kotitehtävänsä ja on läsnä tunneilla.
 • Oppilas osaa arvioida omia suorituksiaan erilaisissa tehtävissä realistisesti.
 • Oppilas uskaltaa esiintyä myös luokan ulkopuolella vieraalle yleisölle hyvin ja kantaen vastuun omalta osaltaan yhteisissä esityksissä.


Liikunta 2 vvt

Kurssin sisältöä päätettäessä pyritään ottamaan huomioon opetusryhmän toiveita.


SISÄLTÖ

 • monipuolisesti eri lajien lajitaitojen harjoittaminen
 • pallopelien pelaaminen
 • uusien lajien kokeilu

TAVOITTEET

 • lajitaitojen parantaminen jo ennalta tutuissa lajeissa
 • uusien taitojen oppiminen
 • monipuolinen liikkuminen
 • tutustuminen kaupungin tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin


ARVIOINTI
Kurssi arvioidaan numerolla. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan tuntityöskentely (aktiivisuus, yrittäminen) sekä lajitaidot.


AT-kirjoitus 2 vvt

SISÄLTÖ
Käytössä on Word-tekstinkäsittelyohjelma. Tunneilla kirjoitetaan mahdollisimman paljon tekstejä ja pyritään kehittämään kirjoitusnopeutta. Harjoitellaan taulukoiden ja kuvien liittämistä muokat-tuihin teksteihin. Tekstit sisältävät myös asiakirjamuotoisia tekstejä.


TAVOITE
Kurssilla opitaan tekstinkäsittelyä ja opastetaan 7. luokan oppilaat tekstien kirjoittamiseen ja muokkaamiseen koulun PC-laitteilla. Tavoitteena on , että oppilaat osaavat käyttää koulun tieto-koneita tekstien sujuvaan kirjoittamiseen ja muokkaamiseen ja soveltaa oppimaansa muissa oppiaineissa esim. tutkielmien ja kirjoitelmien teossa.


ARVIOINTI
Arviointi tehdään numeroarviointina. Numeroon vaikuttavia tekijöitä ovat kirjoittamisen sujuvuus, tuotettujen tekstien virheettömyys ja määrä. Arviointia tehdään tuntiarviointina ja järjestetyillä kokeilla (mm. nopeus ja muokkaaminen).


Äidinkieli ja kirjallisuus: Ilmaisutaito 2 vvt

SISÄLTÖ

 • Lähdetään liikkeelle perusharjoituksista: rentoutuminen, äänenkäyttö, pantomiimi, rooliin eläytymi-nen ja roolin vaihtaminen ja lopuksi kokonaisilmaisuharjoitteet.
 • Valmistetaan yhteinen pienimuotoinen, musiikkia hyödyntävä esitys: näytelmä, video tai elokuva.


TAVOITTEET

 • Oppilas etsii omaa ilmaisutapaansa ja kartuttaa rohkeutta esiintyä toisten ryhmässä olevien kans-sa.
 • Oppilas pyrkii hallitsemaan esiintymisjännitystä ja totuttelemaan yleisön edessä olemiseen.
 • Oppilas rohkaistuu olemaan oma itsensä ja näyttämään tunteensa tarkoituksenmukaisella tavalla.


ARVIOINTI, KRITEERIT ARVOSANALLE 8

 • Oppilas osallistuu hyvin tunnilla tehtyihin harjoituksiin ja on aktiivinen esittäessään ohjelmanume-roita.
 • Oppilas suunnittelee omaa työtään hyvin ja on positiivinen ryhmänsä jäsenenä.
 • Oppilas osaa ilmaista itseään tarkoituksenmukaisella tavalla.


7.21.2 Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan valinnaisaineet


7.21.2.1 A-valinta

Oppilas valitsee 8. ja 9. luokalle joko siten, että kaksi kahden tunnin kurssia tai yhden 4 tunnin kurssin ja kolme varavalintaa.


A2 kielet
Saksan kieli (A2) 2 vvt

B2 kielet
Saksan kieli (B2) 2 vvt
Ranskan kieli (B2) 2 vvt
Venäjän kieli (B2) 2 vvt

Tekninen työ 2 vvt
Tekninen työ 4 vvt
Tekstiilityö 2 vvt
Kuvataide 2 vvt
Ilmaisutaito 2 vvt
Media 2 vvt
Liikunta 2 vvt
Musiikki 2 vvt
Kotitalous 2 vvt
Kotitalous 4 vvt
Tietotekniikka 2 vvt

A2 kielet

Saksan kieli (A2) 2 vvt

YLEISTAVOITTEET
Kuten kohdan 7.21.1 luvun ”A2-kielet 2 vvt” yleistavoitteet.


SISÄLTÖ 8. LUOKKA
Opitaan kertomaan kesällä tapahtuneista asioista, terveydestä ja eri sairauksista. Lisäksi vertail-laan myös elämää kaupungissa ja maaseudulla, kerrotaan Suomesta, sen nähtävyyksistä ja Sveitsin Alpeista. Tutustutaan musiikkielämään, erilaisiin vaarallisiin tilanteisiin ja opetellaan ker-tomaan ihmisten välisistä suhteista.
Uusina rakenteina opitaan imperfekti ja pluskvamperfekti, refleksiivipronominit ja zu-partikkelin käyttö, imperatiivin ja epäsuorien kysymyslauseiden muodostus, järjestysluvut sekä perehdy-tään adjektiivin taivutukseen. Uusien rakenteiden ohella kerrataan jo aiemmin opittua, mm. per-soona- ja possessiivipronominit, perfekti, datiiviobjekti sekä sivulauseet.

SISÄLTÖ 9. LUOKKA
Kerrataan erilaisia arkielämän tilanteita, joiden sanasto on opittu jo aiemmilla luokilla. Tutustu-taan muihin saksan kieltä puhuviin maihin, niiden historiaan, taustaan, kulttuuriin sekä tapoihin: opitaan maantieteellistä sanastoa. Perehdytään nykypäivän ajankohtaisiin aiheisiin kuten esim. luonnon- ja ympäristönsuojelu, keksinnöt ja tulevaisuus. Opitaan kertomaan tulevaisuuden-suunnitelmista ja kerrataan ammatit.
Kerrataan 7. Ja 8. luokilla opitut kielioppirakenteet. Opitaan genetiivi, futuuri, konditionaali, kon-junktiivi, pluskvamperfekti ja passiivi.


ARVIOINTI
Kuten kohdan 7.21.1 luvun ”A2-kielet 2 vvt” arviointi.

B2 kielet


Saksan kieli (B2) 2 vvt

YLEISTAVOITTEET

Tavoitteena on, että oppilas

 • tulee toimeen jokapäiväisen elämän suullisissa kielenkäyttötilanteissa soveltaen luonnollista ja su-juvaa ääntämistä, painotusta, rytmiä ja intonaatiota ja tuntee näihin tilanteisiin liittyviä viestintäta-poja
 • ymmärtää yleisiä asioita käsittelevää helpohkoa kirjoitettua kieltä
 • omaksuu kielen keskeisimpiä sanoja, sanontoja ja rakenteita
 • omaksuu tietoja kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista.


SISÄLTÖ 8. LUOKKA
Aihepiirit: tervehdykset, esittelyt, ostoksilla käynti, mielipiteen ilmaiseminen, koti, koulu, ruokailu, matkailu, työ- ja vapaa-aika.
Rakenteet: verbin taivutus, määräinen ja epämääräinen artikkeli, sanojen suvut ja monikot, ky-symyslauseet, modaaliapuverbit, man-rakenne, sanajärjestys, eriävät yhdysverbit, kielto- ja ky-symyslauseet, akkusatiivi, sein- ja haben –verbien imperfekti sekä perfekti.


SISÄLTÖ 9. LUOKKA
Aihepiirit: harrastukset, sää, ravinto, terveys ja sairaudet, elokuvissa käynti, vierailu, tien kysy-minen ja neuvominen, maantuntemus ja ulkomaiset kontaktit.
Rakenteet: sein- ja haben- verbien käyttö perfektissä, eriävien yhdysverbien perfekti, akkusatii-viprepositioita, datiiviprepositioita, imperatiivi sekä persoonapronominien omistusmuodot.

ARVIOINTI
Oppilaan suullista ja kirjallista kielitaitoa pyritään arvioimaan jatkuvasti ja monipuolisesti. Arvioin-ti tapahtuu kirjallisesti ja/tai suullisesti. Arvioinnissa otetaan merkittävänä huomioon oppilaan osallistuminen opiskeluun tunnilla, annettujen tehtävien suorittaminen, yhteistyökyky ja myöntei-nen asenne kielten opiskeluun. Oppilaan itsearviointia pyritään kehittämään. Oppilaan arviointi perustuu Opetushallituksen antamaan ohjeistoon perusopetuksen päättöarvioinnista.


ARVOSANAN HYVÄ (8) KRITEERIT KIELISSÄ OVAT:

 • oppilas ymmärtää jokapäiväisiä asioita käsittelevää normaalitempoista puhetta
 • pystyy osallistumaan tavallisia asioita käsittelevään keskusteluun soveltaen luonnollista ja sujuvaa ääntämistä, painotusta, rytmiä ja intonaatiota
 • ymmärtää helpohkoa yleisiä asioita käsittelevää kirjoitettua tekstiä
 • on omaksunut kielen keskeistä sanastoa, keskeisiä sanontoja ja perusrakenteita
 • kykenee tuottamaan lyhyen, esimerkiksi kertovan tai kuvailevan, kirjoitetun tekstin tarvittaessa apuneuvoja käyttäen
 • tuntee kohdekielelle ja kulttuurille ominaisia viestintätapoja
 • on omaksunut tietoja kielialueen maista, kansoista ja kulttuureista.

Ranskan kieli (B2) 2 vvt

SISÄLTÖ 8. LUOKKA
Tutustutaan kulttuuriin ja kieleen seuraamalla suomalaispojan vierailua ranskalaisperheessä. Aihepiiri: esittäytyminen, tervehtiminen, jokapäiväinen kanssakäyminen ja matkustaminen.
Viestintä: ääntämis- ja intonaatioharjoituksia, dialogeja, saneluharjoituksia. Rakenteet: perus-verbioppia, artikkelin käyttö, tavallisimpia pronomineja, adjektiiveja ja prepositioita.


SISÄLTÖ 9. LUOKKA
Tutustutaan Pariisiin, käydään ravintolassa, tehdään suunnitelmia, tutustutaan nuorten elä-mään, päivän tapahtumiin perhepiirissä. Viestintä: ohjeiden antaminen, ostosten tekeminen, mielipiteen kysyminen, henkilötietojen antaminen, kirjeen laatiminen, työnhaku sekä ympäristön ja asunnon kuvaileminen. Tärkeimmät rakenteet: kysymyslauseet, perfekti, aller-futuuri, relatiivi-pronominit, persoonapronominien objekti- ja adverbiaalimuodot ja refleksiiviverbit.


TAVOITTEET
Kuten kohdan 7.21.2.1 luvun ”Saksan kieli (B2) 2 vvt” tavoitteet.


ARVIOINTI
Kuten kohdan 7.21.2.1 luvun ”Saksan kieli (B2) 2 vvt” arviointi.


Venäjän kieli (B2) 2 vvt

SISÄLLÖT 8.-9. LUOKAT

 • Opiskellaan venäjän kielen aakkoset.
 • Harjoitellaan lukemista, kirjoittamista ja yksinkertaisia dialogeja.
 • Opitaan kertomaan itsestä, perheestä, koulusta, harrastuksista.
 • Kieliopissa tutustutaan pronomineihin, lukusanoihin, substantiivien sukuun ja lukuun, verbintaivu-tukseen.
 • Opiskelua kevennetään mm. laulujen, kuvien ja opetusvideoiden avulla.


TAVOITTEET
Venäjän opiskelun tavoitteena on

 • tutustua venäjän kieleen ja kulttuuriin
 • perehtyä venäjän alkeisiin
 • oppia tuntemaan helpohkoja venäjänkielisiä sanoja ja sanontoja
 • hankkia valmiuksia selviytyä erilaisissa käytännön tilanteissa.


ARVIOINTI
Arvioinnin pohjana ovat sanakokeet ja kokeet. Arvioinnissa painottuu kuitenkin ahkera koti- ja tuntitehtävien suorittaminen, aktiivisuus ja rohkeus käyttää kieltä. Todistukseen venäjän kieli arvioidaan numerolla.


Tekninen työ 2 vvt

SISÄLTÖ
Oppiaines valitaan osa-alueista, joita ovat puutyö, metallityö, kone- ja sähköoppi, elektroniikka, edellisiin sisältyvä tekninen piirustus ja oppilaan mahdollinen harrastealue.
Oppilas syventää ennen opittua suunnitellen ja valmistaen työnsä yksin tai ryhmässä.
Lisäksi voidaan tuottaa esineitä tai laitteita, joissa on yhdistetty teknisen työn eri osa-alueiden elementtejä toisiinsa.


TAVOITTEET:
TIEDOLLINEN ALUE

 • Peruskäsitteiden omaksuminen.
 • Suunnittelu- ja ajattelukyvyn sekä ongelmien ratkaisutaitojen kehittäminen.
 • Työtekniikoiden, -välineiden ja materiaalien merkityksen ja käytön suhteen ymmärtäminen.
 • Koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen.
 • Oivaltava oppiminen, omien ideoiden tuottaminen ja testaaminen.
 • Teoreettisen tiedon soveltaminen käytännön työhön.


TAIDOLLINEN ALUE

 • Oppilaan käden taitojen monipuolinen kehittäminen.
 • Koneiden, laitteiden ja välineistön itsenäinen ja asianmukainen käyttötaito.
 • Suunnitelmallinen, joustava, vastuuntuntoinen ja oma-aloitteinen työskentelyprosessi, joka johtaa kestävän, tarkoituksenmukaisen, ekologisen ja esteettisen tuotteen valmistumiseen.

TUNNEALUE

 • Saadaan oppilas kokemaan tekemisen iloa.
 • Korostetaan oppilaan persoonallisuuden monipuolista kehittämistä.
 • Rohkaistaan oppilasta luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä.
 • Opitaan arvostamaan omaa ja toisen työtä.
 • Omaksutaan positiivinen työturvallisuusasenne.
 • Opitaan sosiaalisia taitoja ja tekemään yhteistyötä muiden kanssa.


SEKÄ NÄIDEN LISÄKSI

 • Oppilas oppii käyttämään koneita oikein ja turvallisesti.
 • Oppilas kykenee arvioimaan, muokkaamaan ja työstämään erilaisia materiaaleja.
 • Oppilas kykenee suorittamaan itsenäisesti jokapäiväisen elämän kätevyyttä ja teknisiä taitoja vaa-tivia tehtäviä.
 • Oppilas oppii arvostamaan tunnollisen ja turvallisen työnteon merkityksen.
 • Oppilas kykenee asennoitumaan yhteiskunnan jäsenenä vastuuntuntoisesti työhön ja työelämän perussääntöihin.


ARVIOINNIN TAVOITTEET

 • Tukee käsityöopetukselle annettuja tavoitteita, jolloin se ohjaa koko käsityön työprosessia sille asetettujen tavoitteiden suunnassa.
 • Työprosesseihin kuuluu oman toiminnan ja työn tulosten arviointi. Painotetaan itsearvioinnin kehit-tämistä.
 • Oman toiminnan tarkkailu ja muilta saatu palaute lisäävät oppilaan itsetuntemusta.
 • Onnistuneet oppimiskokemukset ovat tärkeitä oppilaan myönteisen minäkuvan kehittymiselle.


ARVIOINTI
Arvioidaan koko suunnittelun ja valmistuksen prosessia, jossa oleellisena osana on myönteisen asenteen omaksuminen omaa ja toisen työtä kohtaan, sekä työpaikan siisteydestä että työväli-neistä huolehtiminen.


Mallinsuunnittelu
Arvioidaan ratkaisujen omaperäisyyttä, toimivuutta ja esteettistä vaikutelmaa. Materiaalien ja tekniikkojen sekä työvälineiden soveltuvuuden sekä oman taitotason huomioon ottamista suun-nitteluvaiheessa.


Valmistusprosessi
Kiinnitetään huomio oppilaan kykyyn laatia rationaalinen toteuttamissuunnitelma sekä taitoon toimia itsenäisesti ja kriittisesti tekemänsä suunnitelman mukaan. Erityisesti kiinnitetään huomio taitoon hankkia tai omaksua tietoja ja kykyyn soveltaa tätä tietoa omaan työskentelyyn.

Valmis työ
Työn tulosta arvioitaessa kiinnitetään huomiota siihen, miten se vastaa käyttötarkoitusta. Arvi-oinnin pitää tukea oppilaan pyrkimystä vastuulliseen ja laadukkaaseen työhön ottaen kuitenkin huomioon oppilaan kehitystason.


Työprosessin teoreettinen hallinta ja harrastuneisuus
Arvioinnissa kiinnitetään huomio myös teoreettisten tietojen hallintaan sekä harrastuneisuuteen ja yritteliäisyyteen. Korostetaan arvioinnin myönteistä ja kannustavaa luonnetta.

KRITEERIT ARVOSANALLE 8:

 • Suunnittelen työni käytettävissä olevaan aikaan ja materiaaliin sopivaksi.
 • Huomioin työssäni esteettisyyttä, ekologisuutta, kestävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta.
 • Noudatan työturvallisuusohjeita.
 • Kykenen muuttamaan suunnitelmia valmistamisen aikana jos tarvetta siihen ilmenee tai osoite-taan.
 • Kykenen arvioimaan työni vahvuuksia ja heikkouksia ja siedän myös kritiikkiä.
 • Olen oma-aloitteinen.
 • Työni etenee vaivattomasti oikein ottein ja työn jälki on siistiä.
 • Yritän itse ratkaista työssä esiin tulevia ongelmia myös kirjallisten ohjeiden avulla. Joudun joskus kysymään opettajalta neuvoa.
 • Minulla on yrittämisen halua.
 • Työskentelen määrätietoisesti ilman keskeytyksiä koko tunnin ajan.
 • Tunnen käsityön sanastoa, mutta en aina käytä sitä puhuessani.
 • Työn suunnittelu ja toteutus kiinnostaa minua.
 • Muistan yleensä minulle opetetut asiat.
 • Haluan auttaa myös muita oppilaita.
 • Työni on siisti, käyttökelpoinen ja virheetön.


Tekninen työ 4 vvt

Kuten kohdan 7.21.2.1 luku ”Tekninen työ 2 vvt”.


Tekstiilityö 2 vvt

SISÄLTÖ
Oppisisältö koostuu käsityön osa-alueista :

 • ompelu(asuja ja asukokonaisuuksia eri materiaaleista eri tarkoituksiin
 • lankatyöt(neule- ja virkkaustyöt)
 • kankaankudonta
 • kuluttaja-, tekstiili- ja perinnetieto
 • näyttelykäynnit.


TAVOITE
Kehittää oppilaan käsityötaitoja hänen perustaitojensa pohjalta ompelussa, neulomisessa / virkkauksessa ja kankaankudonnassa. Työskentely nähdään prosessina, jossa oppilaan suunnittelu on oman työn lähtökohtana. Kuluttaja-, tekstiili- ja perinnetietoa hyödynnetään tuotteen suunnit-telu- ja valmistusprosessissa.


ARVIOINTI

Numeroarvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä, yrittämistä, oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja vastuuntuntoa. Arvioinnissa otetaan huomioon koko työskentelyprosessi suunnit-telusta valmiiseen tuotteeseen ja oppilasta kannustetaan arvioimaan omaa työskentelyään.


Kuvataide 2 vvt

SISÄLTÖ
Kurssin aikana kahdeksannella luokalla tutustutaan sekä kuvallisia että kirjallisia harjoitustöitä tehden taidehistoriaan ja tarkemmin joihinkin valittuihin taiteen tyylisuuntiin (esimerkiksi modernin taiteen tyylisuuntia), sommitteluun ja kuva-analyysiin, kuvanveistoon, keramiikkaan, muotoiluun, esineelliseen kulttuurihistoriaan ja suomalaisen muotoilun kultakauteen sekä ympäristötaiteeseen. Kurssin aikana oppilas suunnittelee itse itselleen sopivan oppimistehtävän. Aiheita har-joituksiin etsitään kahdeksannen luokan aikana pääsääntöisesti taidehistorian ilmiöistä käsin. Kahdeksannen luokan aikana tehdään näyttelyvierailu. Työskentelyssä huomioidaan kestävä kehitys.

Kurssin aikana yhdeksännellä luokalla oppilaan oman vastuun kasvaessa tutustutaan yhteisesti taidehistoriaan, ihmiskuvaukseen kuvataiteessa, kuvanveistotaiteeseen, suomalaisiin ja ulkomaisiin rakennustyyleihin sekä arkkitehtuuriin, graafiseen suunnitteluun, kuva-analyysiin sekä mahdollisesti ryhmän kanssa yhdessä valittuihin aiheisiin. Aiheisiin voidaan tutustua kirjallisia tai kuvallisia harjoitustöitä tehden. Yhteisten harjoitustöiden ohella yhdeksännellä luokalla pääpaino kuvataiteessa on oppilaan itsenäisellä taiteellisella työskentelyllä. Valinnaisen kuvataiteen kurssin päätteeksi oppilas tekee päättötyön, jolla hän pyrkii osoittamaan oman taiteellisen työskente-lynsä luonteen ja tason. Päättötyöllä on vaikutus kurssin arviointiin. Yhdeksännen luokan aikana tehdään vierailu taidegalleriaan, taidemuseoon, taiteilija-ateljeehen tai johonkin muuhun kurssin aikana käsiteltyyn aiheeseen liittyvään kohteeseen kuten esimerkiksi mainostoimistoon. Työskentelyssä huomioidaan kestävä kehitys, ympäristön hyvinvointi ja esteettisyys sekä kriittinen suhtautuminen ympäristön kuvamaailmaan.


TAVOITTEET
8. ja 9. valinnaisen kuvataiteen kurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas syventäen kuvataiteen erilaisiin ilmaisukeinoihin, kuvan aiheisiin, sisältöihin ja muotoihin, eri aikoina ja eri kulttuureissa sekä erilaisissa kuvataiteen alan ammateissa. Tavoitteena on ohjata oppilasta taiteelliseen työskentelyprosessiin, suunnitelmallisuuteen ja prosessinomaisuuteen oppilaan oman vastuun kasvaessa. Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään ja kehittämään omia vahvuuksiaan taiteellisessa työskentelyssä sekä kehittää hänen omaa persoonallista ilmaisuaan ja kuvallista ajatteluaan. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan sisäistä yrittäjyyttä sekä kykyä arvostaa ja arvioida omaa ja muiden työtä sekä ympäristöä esteettisin, eettisin ja ekologisin perustein. Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan taiteen, taiteen alan ammattien ja taidehistorian tuntemusta sekä herättää henkilökohtainen kiinnostus taiteeseen.


ARVIOINTI

Kurssi arvioidaan numeroarviointina. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kuvalliset ja kirjalliset tuotokset, päättötyö yhdeksännen luokan keväällä päättöarvosanaa annettaessa, työskentely oppitunneilla sekä työskentelytaidot: ohjeiden kuuntelu, töiden suunnittelu, lähteiden käyttö ja luonnostelu, työskentelyprosessit, välineiden käyttö ja hallinta, ajan käyttö ja vuorovaikutus (esim. palautteen, aiemmin opitun tiedon ja sanallisen arvioinnin hyödyntäminen) opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Arvosanan 8 saa oppilas joka saavuttaa keskimäärin kurssin yleiset tavoitteet sekä töille asetetut tavoitteet.


Äidinkieli ja kirjallisuus: Ilmaisutaito 2 vvt

8.LUOKKA: RYHMÄTYÖTAITOJEN HARJOITTELUA''

SISÄLTÖ

 • Ilmaisutaidon vuorovaikutus ja kontaktiharjoitukset.
 • Keskusteluharjoituksia tukioppilasteemoista: tukioppilaiden valinta.
 • Pari- ja ryhmätyötaitojen kartuttaminen erilaisten harjoitteiden avulla ja keskustelua ryhmätyötai-doista.
 • Tutkielmasta esitelmäksi: laajempi kirjallinen tuotos yksin tai pareittain ja esitys.
 • Ohjelmia koulun juhliin ja tapahtumiin (esim. vanhempainilta) tarpeen mukaan.


TAVOITTEET

 • Oppilas tekee kirjallisia ja ilmaisutaidollisia töitä monenlaisissa ryhmissä kehittäen omia ryhmätyö-taitojaan.
 • Oppilas oppii esittämään tutkimansa asian havainnollisesti ja elävästi.
 • Oppilas rohkenee esiintyä omalle ryhmälle yksin tai parin kanssa sekä ottaa osaa luokan ulkopuo-lella tapahtuviin ryhmäesityksiin kykyjensä mukaan.
 • Oppilas tutustuu video- ja digivideokameran käyttöön.


9.LUOKKA: ESITTÄMINEN JA ESIINTYMINEN

SISÄLTÖ

 • Suurempien esittämiskokonaisuuksien pitkäjännitteinen rakentaminen: juhlan tekeminen, oma it-senäinen näytelmä tai elokuva.
 • Improvisaatio ja pedagoginen draama.
 • Teatteriesityksen analysointi ja arvostelu. Näyttelijävierailu.
 • Harjoitellaan erilaisia esiintymistilanteita: juontaminen, tukioppilastuntien pitäminen, haastattelu mikin kanssa ja sanataiteellinen esiintyminen (runokooste).


TAVOITTEET

 • Oppilas löytää oman kokonaisilmaisullisen tyylinsä ja hän rohkenee esiintyä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla.
 • Oppilas tietää teatterin historiaa, näytelmäkirjailijoita ja näytelmän rakenteen.
 • Oppilas oppii suunnittelemaan esiintymiskokonaisuuksia käsikirjoittamalla ryhmätyönä juhlan, näy-telmän tai elokuvaa.
 • Oppilas esiintyy koulun näyttämöllä, toisissa luokissa tai muilla koulun ulkopuolisilla foorumeilla.
 • Oppilas osaa käyttää video- ja digivideokameraa.


NUMERON 8 ARVIOINTIKRITEERIT

 • Oppilas osallistuu hyvin tunnilla tehtyihin harjoituksiin ja on aktiivinen esittäessään ohjelmanume-roita.
 • Oppilas suunnittelee omaa työtään hyvin ja on positiivinen ryhmänsä jäsenenä.
 • Oppilas osaa ilmaista itseään tarkoituksenmukaisella tavalla.
Äidinkieli ja kirjallisuus: Media 2 vvt

8. LUOKKA: ERI MEDIAN LAJEIHIN TUTUSTUMINEN

SISÄLTÖ

 • Sanomalehden historia ja rakenne. Sanomalehtiprojekti: oppilas seuraa kolme kuukautta yhtä sa-nomalehden osastoa tai aihepiiriä.
 • Juttutyypit: uutinen, yleisönosastokirjoitus, pääkirjoitus, kolumni, pakina, arvostelun eri tyypit, artik-keli.
 • Mainoksen viestit: kuva ja sana, myytit, kohderyhmät, tarinat ja globaali mainonta – etiikka.
 • Aikakauslehtien kirjo: eri alojen erikoislehdet: aikakauslehti opetuksessa – nettitehtävät.
 • Median valta ja vastuu; nettilehtien, myös ulkomaisten, uutisointi päivän uutisaiheissa: eri lehtien uutisoinnin vertailu ja siitä keskustelu.
 • Elokuvan perusteet: historia, elokuvan keinot ja amerikkalaisen toimintaelokuvan rakenne.
 • Elokuvien lajityypit ja henkilögalleria sekä kliseet.
 • Elokuvan ja dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen tutustuminen.
 • Tv-uutisten kirjoittaminen ja kuvaaminen ryhmissä. Vertailu sanomalehteen.
 • Koululehteen (Lysti) kirjoittaminen.


TAVOITTEET

 • Kasvattaa oppilaasta monipuolinen ja kriittinen eri medioiden käyttäjä; oppilas huomaa olennaisen tiedon, esittää mielipiteitä suullisesti ja kirjallisesti sekä osaa tulkita medioiden viestejä todellisuu-den hahmottajana.
 • Oppilaasta kasvaa kriittinen internetin tekstien erittelijä ja hän ymmärtää lähteiden käytön perus-teet.
 • Oppilas harjaantuu kirjoittamaan paljon erilaisia mediatekstejä niiden rakenteiden erot ymmärtäen. Hän oppii tuottamaan tekstiä sujuvasti.
 • Oppilas oppii kirjoittamaan myös sanataidetekstejä, tekstejä ryhmätyönä, korjaamaan omaa tuo-tostaan palautteen pohjalta ja suuntaamaan tekstejään erilaisille kohderyhmille (koulun oppilaat, yleisönosastokirjoitus lehdessä).


9 LUOKKA: SYVENNELLEN JA HARJOITELLEN JULKISUUTEEN

SISÄLTÖ

 • Koululehden kirjoittaminen ja julkaiseminen tai Nuorten sivun kirjoittaminen ja taittaminen Länsi-Savoon.
 • Tutustutaan eri medioiden arkipäivään radio-, tv- ja sanomalehtivierailujen avulla. Osallistutaan eri medioita koskeviin luentotilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan.
 • Syvennetään elokuvatuntemusta: väkivalta-teema, sadun rakenteet viihteessä, eurooppalainen elokuva, intertekstuaalisuus ja elokuvakritiikki.
 • Mediakritiikki: tv:n haastatteluohjelmat ja sanomalehti (iltapäivälehdet).
 • Sama aihe – eri media.


TAVOITTEET:

 • Oppilas suunnittelee kirjoittamiselleen aikataulun ja joustaa siitä tilanteen mukaan. Vastuu.
 • Oppilas toteuttaa: kirjoittaa, kuvittaa ja taittaa lehteä.
 • Oppilas opettelee käyttämään sujuvasti digikameraa: alkeet.
 • Oppilas tuntee median arkipäivää ja ammatteja.
 • Oppilas opettelee ja käyttää eri tietolähteitä: mm. kirjoja, tiedotelehtisiä ja haastatteluja oman teks-tinsä taustamateriaalina.
 • Oppilas suhtautuu kriittisesti mediasanomiin ja osaa perustella mielipiteensä.
 • Oppilas ohjataan katsomaan erilaisia elokuvia ja kirjoittamaan niistä kritiikkiä.
 • Oppilas näkee oman tekstinsä julkisuudessa.


ARVIOINTI, KRITEERIT ARVOSANALLE 8

 • Oppilas osallistuu keskusteluun ja tekee kaikki pyydetyt harjoitukset.
 • Oppilas osaa suhtautua kriittisesti mediaviesteihin.
 • Oppilas osaa lähteiden käytön perusteet.
 • Oppilas osaa kuvata kameralla tarkoituksen mukaisesti.
 • Oppilas tuntee hyvin eri medioiden välisiä eroja.


Liikunta 2 vvt

Kurssin sisältöä päätettäessä pyritään ottamaan huomioon opetusryhmän toiveita.

SISÄLTÖ

 • monipuolisesti eri lajien lajitaitojen harjoittaminen
 • pallopelien pelaaminen
 • uusien lajien kokeilu

TAVOITTEET

 • Lajitaitojen parantaminen jo ennalta tutuissa lajeissa
 • uusien taitojen oppiminen
 • monipuolinen liikkuminen
 • tutustuminen kaupungin tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin.

ARVIOINTI
Kurssi arvioidaan numerolla. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan tuntityöskentely (aktiivisuus, yrittäminen) sekä lajitaidot.

Musiikki 2 vvt

SISÄLTÖ 8. LUOKKA

 • Äänen ominaisuudet, sähkösoittimia sekä musiikin teknologia
 • tutustuminen vieraaseen musiikkikulttuuriin.
 • suomalainen musiikki: iskelmä-, tanssi ja rockmusiikki
 • näyttämö- ja elokuvamusiikkia.


SISÄLTÖ 9. LUOKKA

 • musiikkiprojektin valmistaminen
 • jazzmusiikkiin tutustuminen
 • länsimaista taidemusiikkia
 • musiikkiäänitteet
 • musiikki työelämässä.


TAVOITE
Valinnainen musiikki toteutetaan ”musiikin työpaja” –periaatteella, jossa pääpaino on musiikin tuottamisella monin eri keinoin ryhmän omaa mielenkiintoa painottaen. Opetellaan perussoitti-mien soittamista, lauletaan ja kuunnelleen monenlaista musiikkia. Voidaan tehdä vierailuja ja konserttikäyntejä mahdollisuuksien mukaan ja valmistaa esityksiä koulun juhliin. Pyritään to-teuttamaan jokin oppilaita kiinnostava musiikkiprojekti (teemakonsertti, musikaali, tms.).


ARVIOINTI
Käytetään numeroarviointia. Arvosana perustuu oppilaan musiikilliseen osallistumiseen ja toi-mintaan koulussa. Arvosanaa annettaessa voidaan painottaa oppilaan omaa osaamisaluetta.


Kotitalous 2 vvt

SISÄLTÖ 8. LUOKKA

 • Syvennämme kodin perustaitojen hallintaa vahvistamalla ruoanvalmistuksen, leivonnan, kodin puhtaanapidon ja tekstiilien hoidon taitoja.
 • Suunnittelemme ja toteutamme aterioita terveyttä edistäviä valintoja noudattaen.
 • Perehdymme suomalaiseen ruokakulttuuriin.
 • Harjoittelemme ruokailuun liittyviä tapoja.

'

SISÄLTÖ 9. LUOKKA

 • Tutustumme muihin ruokakulttuureihin ja valmistamme eri maiden ruokalajeja ja leivonnaisia.
 • Suunnittelemme ja toteutamme arjen ja juhlan aterioita terveyttä edistäviä valintoja noudattaen.
 • Harjoittelemme ruokailuun liittyviä tapoja.


TAVOITE
Valinnainen kotitalous on työn tekemisen iloa ja sen avulla oppimista. Harjoittelemme tekemään järkeviä valintoja ja kehittämään voimavarojamme arjen hallintaan ja juhlien järjestämiseen. Syvennämme ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidon perustaitoja. Harjoittelemme toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana.

ARVIOINTI

Arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin päättöarvioinnin kriteerejä.Tietotekniikka 2 vvt

Lähtökohtana on tietokoneen peruskäyttötaito tulevia opiskelutarpeita varten.

SISÄLTÖ 8. LUOKKA
1. Tietotekniikan perusteet / laitteiden käyttö ja tiedon hallinta

TAVOITE
Oppilaalla on yleiskäsitys perustietojärjestelmistä ja niiden tuomista mahdollisuuksista yksilölle ja yhteiskunnalle. Oppilas hallitsee laitteiston käyttöön liittyvät perusasiat. Oppilas tutustuu tieto-konelaitteistoon ja perehtyy tietotekniikan perussanastoon. Hän oppii käynnistämään tietoko-neohjelman kovalevyltä tai muulta siirrettävältä tallennusmedialta.

Käyttöliittymän hallinnan sisältöön kuuluu mm.

 • työpöydän merkitys
 • näppäimistön ja hiiren käyttö
 • ohjelman käynnistäminen ja sulkeminen
 • ikkunoiden käsittely
 • valikoiden käyttö
 • valintaikkunat
 • usean ohjelman avaus yhtä aikaa ja ohjelmien välillä liikkuminen
 • järjestelmän käynnistäminen ja sulkeminen
 • apuohjelmien käyttö
 • leikepöydän käyttö
 • tietojen siirto / kopiointi ohjelmasta toiseen
 • tulostaminen
 • kansiorakenteen ymmärtäminen
 • tiedostojen käsittely
 • tiedoston avaaminen ja sulkeminen
 • tiedoston tallentaminen oikeaan kohteeseen
 • tiedostojen nimeäminen
 • tiedostojen siirtäminen, kopiointi ja poisto.


2. Tekstinkäsittely

TAVOITE
Oppilas hallitsee jonkin (esim. Word) tekstinkäsittelyohjelman peruskäytön.

Sisältöön kuuluu mm.

 • tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen oikeilla työkaluilla (ei enterillä rivinvaihtoja, sisentäminen)
 • tiedoston tallennus
 • aluetoiminnot: - valinta- leikkaa – kopioi – liitä
 • kahden tekstin yhdistäminen
 • kirjasinmuotoilut
 • kirjasinlajin muuttaminen
 • kirjasinkoon muuttaminen
 • alleviivaus, lihavointi ja kursivointi
 • asettelut: tekstin tasaaminen, tekstin sisentäminen, paperin suunnan muuttaminen ja rivivälin muuttaminen
 • oikoluku
 • taulukon ja kuvan lisäys
 • tulostaminen
 • esikatselu
 • tulostusasetukset.


3. Taulukkolaskenta

TAVOITE
Oppilas osaa käyttää taulukkolaskentaohjelmaa (esim. Excel) ja taulukkolaskentaa tilastotieto-jen havainnollistamiseen

Sisältöihin kuuluu mm.

 • tietojen syöttö oikeassa muodossa
 • lukujen kirjoittaminen
 • tekstin kirjoittaminen
 • kaavan kirjoittaminen
 • kaavion tekeminen (pylväs- ,viiva- ja ympyräkaavio)
 • kaavion ja taulukon tulostus.


SISÄLTÖ 9.LUOKKA

4. Grafiikka


TAVOITE
Oppilas tutustuu johonkin piirto-ohjelmaan (esim. Paint, Corel).Oppilas saa valmiudet tehdä ku-via erilaisiin julkaisuihin. Oppilas osaa käyttää kuvien hankinnassa tarvittavia laitteita, esim. digi-taalikameraa sekä tulostuslaitteita. Oppilas osaa muokata eri välineillä hankittuja kuvia julkaisu-kelpoisiksi ja sijoittaa kuvat julkaisuun. Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvakirjastoja ja tuntee tekijänoikeuksien merkityksen kuvien käytössä.

Sisältöön kuuluu mm.

 • vektori- ja pistegrafiikkaa
 • näyttö, resoluutio
 • tulostimen asetukset erilaisia kuvia tulostettaessa
 • tallentaminen, tiedostomuodot
 • kuvakirjastojen käyttö
 • kuvan muokkaaminen ja korjaaminen
 • kuvien liittäminen tekstiin tai julkaisuun.


5. Internet


TAVOITE
Oppilas osaa käyttää sähköpostia sekä osaa etsiä ja hyödyntää internetistä saatavaa tietoa ja käyttää sitä esitelmiin ja pienimuotoisiin tutkielmiin.


SISÄLTÖ
a) Sähköposti.
b) Internet. Internet-sivun löytäminen www-osoitteen perusteella ja hakukoneiden käyttö, haku-tulosten arviointi ja kriittisyys. Tekstin ja kuvan kopiointi www-sivulta tekijäoikeuksien huomioi-minen www-materiaalin yhteydessä.


ARVIOINTI

Arviointi tehdään numeroarviointina. Arviointia suoritetaan jatkuvalla työskentelyn seuraamisella, oppitunneilla tuotettujen tulosteiden ja tekstien määrällä ja laadulla sekä mahdollisilla oppitunnin mittaisilla kirjallisilla ja/tai koneella suoritettavilla kokeilla.7.21.2.2 B-valinta


8. luokalle valitaan yksi kahden tunnin kurssi ja sille kolme varavalintaa. Kurssi alkaa ja päättyy 8. luokalla.


Piirustus/grafiikka 2 vvt
Sanataide 2 vvt
Lehtityö 2 vvt
Palloilukurssi 2 vvt
Tietokonegrafiikka 2 vvt
Tekstiilityö, uudet tekniikat 2 vvt
Puukontaonta 2 vvt
Rutiinia kotitalouteen 2 vvt

Piirustus/grafiikka 2 vvt


SISÄLTÖ

Kurssin aikana tutustutaan graafisuuteen, piirroksellisuuteen, kuvataiteessa erilaisin graafisin kuvantekomenetelmin. Kurssin aikana oppilas tekee osittain ohjatusti ja osittain itse itselleen oppimistehtäviä suunnitellen kuvia erilaisin piirtimin kuten esimerkiksi hiilellä, lyijykynällä, liiduil-la, värikynillä, teräskynällä ja musteella, siveltimellä ja tietokoneella. Grafiikan menetelmistä voi-daan tutustua joihinkin menetelmiin joko kuvallisia tai kirjallisia harjoitustöitä tehden tai taiteilijoi-den töihin mahdollisesti taidemuseossa tutustumalla esimerkiksi kohopainomenetelmiin, mono-typiaan, carborundum-tekniikkaan, syväpainomenetelmiin (esim. kuivaneula, akvatinta, etsaus, mezzotinto), laaka- ja kaavainpainantaan sekä nykypäivän uusiin grafiikan menetelmiin.


Kurssin aikana tutustutaan graafisuuteen erilaisissa kuvan lajityypeissä kuten esimerkiksi sarja-kuvan piirrosmenetelmiin ja sarjakuvan kieleen, ihmispiirustukseen: esim. croquis-piirustukseen ja muotokuvapiirustukseen, asetelma-aiheisiin, maisemapiirustukseen, sommitteluun ja vapaalla kädellä piirtämiseen. Graafisen suunnittelun alalta voidaan poimia erilaisia graafisia harjoituksia kuten esimerkiksi kirjan kuvitusta. Aiheita harjoituksiin etsitään myös oppilaan omasta kuvamaa-ilmasta ja mielikuvituksesta. Kurssilla tutustutaan kuvataiteen alan ammatteihin. Kurssilla tutki-taan myös taiteilijoiden eri tekniikoita ja ilmaisua eri aikakausina ja eri kulttuureissa kuvallisen ja kirjallisen materiaalin avulla. Kurssin aikana tehdään taidegalleria-, taidemuseo-, taiteilija-ateljeevierailu, arkkitehtitoimisto- tai graafisen alan suunnittelutoimistovierailu tai joku muu vie-railu kurssin aikana käsiteltyihin aiheisiin liittyen. Työskentelyssä huomioidaan kestävä kehitys.


TAVOITTEET
Piirustus / grafiikkakurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas erilaisiin piirtimiin ja grafiikan mene-telmiin, graafisen ilmaisun keinoihin ja kuvataiteen alan ammatteihin, joissa piirroksellisuus, piirtäminen ja taiteen tuntemus (esim. sommittelu ja taidehistoria) ovat oleellinen osa ammatin toi-menkuvaa. Tavoitteena on ohjata oppilasta taiteelliseen työskentelyprosessiin, suunnitelmallisuuteen ja prosessinomaisuuteen. Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vah-vuutensa taiteellisessa työskentelyssä sekä kehittää hänen omaa persoonallista ilmaisuaan ja kuvallista ajatteluaan graafisen ilmaisun keinoin. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan sisäis-tä yrittäjyyttä sekä kykyä arvostaa ja arvioida omaa ja muiden työtä sekä ympäristöä esteettisin, eettisin ja ekologisin perustein. Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan taiteen, taiteen alan ammattien ja taidehistorian tuntemusta sekä herättää henkilökohtainen kiinnostus taiteeseen.

ARVIOINTI
Kurssi arvioidaan numeroarviointina. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kuvalliset ja kirjal-liset tuotokset, työskentely oppitunneilla sekä työskentelytaidot: ohjeiden kuuntelu, töiden suunnittelu, lähteiden käyttö ja luonnostelu, työskentelyprosessit, välineiden käyttö ja hallinta, ajan käyttö ja vuorovaikutus (esim. palautteen, aiemmin opitun tiedon ja sanallisen arvioinnin hyödyntäminen) opettajan ja muiden oppilaiden kanssa. Arvosanan 8 saa oppilas joka saavuttaa keskimäärin kurssin yleiset tavoitteet sekä töille asetetut tavoitteet.


Äidinkieli ja kirjallisuus: Sanataide 2 vvt

SISÄLTÖ

 • Erilaisia pieniä luovan kirjoittamisen yksilöharjoituksia eri aiheista ja muiden tekstien pohjalta.
 • Runokokoelman, näytelmän ja elokuvakäsikirjoituksen kirjoittaminen pari- ja ryhmätyönä.
 • Novellin tai romaanin suunnittelua ja kirjoittamista harrastuneisuuden mukaan.

'

TAVOITTEET

 • Monipuolistaa oppilaan kirjoittamista erilaisille alueille (aforismi, runo, raapale, novelli).
 • Oppilas oppii kirjoittamaan yhdessä erilaisia tekstejä.
 • Oppilas saa palautetta opettajalta ja toisilta oppilailta teksteistään ja osaa muokata niitä palautteen pohjalta uudelleen.
 • Oppilas voi kirjoittaa oman runo- tai novellikokoelman tai harjoitella romaanin suunnittelua ja kirjoittamista.

'

ARVIOINTI: ARVOSANA 8

 • Oppilas on kiinnostunut kehittämään omaa kirjallista ilmaisuaan palautteen pohjalta.
 • Oppilas osaa kirjoittaa ryhmässä erilaisia tekstejä.
 • Oppilas löytää vahvat puolensa kirjoittajana.

Äidinkieli ja kirjallisuus: Lehtityö 2 vvt


SISÄLTÖ

 • Perehdytään sanoma- ja aikakauslehdistön historiaan ja nykypäivään.
 • Tutustutaan erilaisiin lehtiin ja niiden luokitteluun.
 • Kirjoitetaan erilaisia lehtijuttuja monipuolisesti (uutinen, artikkeli, reportaasi, kolumni, pakina, haas-tattelu, arvostelu ja mielipide) koulun omaan lehteen.
 • Saadaan tietoa lehtiin liittyvistä ammateista ja tavataan ammattilaisia mahdollisuuksien mukaan.
 • Seurataan nettilehtien uutisia, tutustutaan ulkomaisiin lehtiin netissä ja tehdään nettitehtäviä.
 • Vieraillaan lehdessä.


TAVOITTEET

 • Oppilas tuntee sanomalehdistön historiaa ja nykypäivää.
 • Oppilas tietää erilaisia lehtiä ja niiden luokittelusta.
 • Oppilas osaa kirjoittaa lehtijuttuja.
 • Oppilas tutustuu toimittajan ammattiin monipuolisesti.
 • Oppilas osaa valita nettilehdistä olennaisen tiedon ja verrata niiden tyyliä paperille painettuihin lehtiin.


ARVIOINTI: ARVOSANA 8

 • Oppilas tietää sanomalehden tekstilajit ja osaa tuottaa niitä.
 • Oppilas oppii käyttämään nettilehtiä ja vertaamaan niitä ja sanomalehtiä toisiinsa.
 • Oppilas tuntee toimittajan ammattia.

Palloilukurssi 2 vvt


Kurssin sisältöä päätettäessä pyritään ottamaan huomioon opetusryhmän toiveita.


SISÄLTÖ
Eri palloilulajien tekniikoiden ja taktiikoiden harjoittaminen ja niiden toteuttaminen peleissä.

''''''
TAVOITTEET

 • Palloilun lajitaitojen syventäminen
 • keskeisten pallopelien taktiikan harjoittaminen ja ymmärtäminen
 • reilu peli ja sääntöjen noudattaminen.


ARVIOINTI

Kurssi arvioidaan numerolla. Arvioinnissa huomioidaan oppilaan tuntityöskentely (aktiivisuus, yrittäminen) sekä lajitaidot .

Tietokonegrafiikka 2 vvt


Grafiikkakurssi sisältää A-tietokoneajokortin keskeisimmät osat grafiikka- ja tekstinkäsittelyoh-jelmien ( esim. Paint, Corel, Word,..) käytöstä tekstien, ilmoituksien, tiedotteiden, mainosten, julisteiden ja lehtisten tekemisessä . Yhden osion muodostaa digitaalikameralla kuvaus ja kuvan-käsittelyn perusteet.

TAVOITE
Oppilas saa valmiudet tehdä kuvia erilaisiin julkaisuihin. Oppilas osaa käyttää kuvien hankin-nassa tarvittavia laitteita, esim. digitaalikameraa sekä tulostuslaitteita. Oppilas osaa muokata eri välineillä hankittuja kuvia julkaisukelpoisiksi ja sijoittaa kuvat julkaisuun. Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvakirjastoja ja tuntee tekijänoikeuksien merkityksen kuvien käytössä.

SISÄLTÖ
1.Tekstinkäsittely

 • Kirjasinmuotoilut; laji, koko ,tyyli, väri
 • luettelo, luettelomerkit, sisennysosat
 • tekstin kopiointi toisesta tiedostosta
 • valinta, leikkaa ,kopioi ,liitä.


2. Perinteinen grafiikkaohjelma.

 • tiedoston avaus
 • tiedoston tallennus

oikealla nimellä, oikeaan paikkaan

uudella nimellä, uuteen paikkaan

 • tiedoston sulkeminen
 • työn aloitus

taustan valinta

taustavärin vaihto

työkalun valinta


 • työtila

eri näyttötilat

muokkaaminen eri näytöissä

 • tekstien käsittely

kirjasinmuotoilut: laji, koko, tyyli, väri
tekstin kopiointi toisesta tiedostosta
valinta, leikkaa, kopioi, liitä

 • piirto

vapaapiirto
piirtotyökalut
piirto-objektit: viivat, kaaret, kuviot
täyttöväri, ääriviiva
valinta, leikkaa, kopioi, liitä

 • kuvien käsittely

kuvakirjastot
lisäys tiedostosta
kuvan kopiointi toisesta tiedostosta
siirtäminen
koon muuttaminen
valinta, leikkaa, kopioi, liitä

 • objektien käsittely

siirtäminen
ryhmittely, ryhmän purku
kiertäminen, kääntäminen
muokkaus, koko, viivan leveys, värit
valinta, leikkaa, kopioi, liitä

 • tulostus

sivun asetukset
tulostusasetukset

 • viivain
 • tilarivi
 • ohje-toiminto.


3.Kuvankäsittely


 • vektori ja pistegrafiikkaa
 • kuvankäsittelyn välineet

näyttö, resoluutio, värisyvyys
kuvanlukijan ja digitaalikameran käyttö
tulostimen asetukset erilaisia kuvia tulostettaessa
tallentaminen, tiedostomuodot
kuvakirjastojen käyttö

 • kuvankäsittelyohjelman työkalut
 • kuvan muokkaaminen ja korjaaminen
 • kuvien liittäminen tekstiin tai julkaisuun.


ARVIOINTI
Arviointi suoritetaan numeroarviointina. Arviointi tehdään pääasiassa tunneilla tuotetun materi-aalin , aktiivisen tuntityöskentelyn ja jatkuvan yksilö- ja ryhmätyöskentelyn seurannan pohjalta. Lyhyitä testikokeita myös voidaan käyttää.


Tekstiilityö, uudet tekniikat 2 vvt

SISÄLTÖ
Opiskelussa tutustutaan kankaanpainantaan, kirjontaan, huovutukseen, kankaankudontaan, tilkkutöihin ja helmitöihin. Kurssin aikana tehdään näyttelyvierailuja ja tutustutaan käsityön eri ammatteihin. Kurssiin sisältyy kuluttaja- tekstiili- ja perinnetietoa.

TAVOITE
Oppilaan oman ideoinnin kautta tuodaan esille ja kehitetään omaa persoonallista tapaa ilmaista itseään käsityön eri tekniikoin. Erityistekniikoita sovelletaan vaatetukseen, asusteisiin tai sisus-tuksellisiin yksityiskohtiin ryhmän valinnan mukaan.


ARVOINTI
Numeroarvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja yrittämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon koko työskentelyprosessi suunnittelusta valmii-seen tuotteeseen ja oppilasta kannustetaan arvioimaan omaa työskentelyään.


Puukontaonta 2 vvt


SISÄLTÖ
Suomalaisen puukon valmistus.


TAVOITTEET
Oppilas pystyy valitsemaan oikeanlaisen teräslaadun lastuavan työvälineen valmistamiseen. Oppilas ymmärtää taonnan, karkaisun ja päästön käsitteet sekä mitä edellä mainituissa vaiheis-sa teräksessä tapahtuu.


ARVIOINTI
Arvioidaan oppilaan työskentelyä ja valmista työtä 7. luokan ja valinnaisen teknisen työn arviointikriteerein.


Rutiinia kotitalouteen 2 vvt

Opettelemme tekemään monipuolisesti eri kotitöitä ja syvennämme tietoja kotitalouden eri osa-alueilla – kertaamme ruoanvalmistusta, leivontaa ja kodin puhtaanapitoa. Harjoittelemme teke-mään järkeviä valintoja ja kehittämään voimavaroja arjen hallintaan. Tutustumme EU-maiden ruokakulttuureihin.


ARVIOINTI
Arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin päättöarvioinnin kriteerejä.7.21.2.3 C-valinta

9. luokalle valitaan yksi yhden tunnin valinta ja sille kolme varavalintaa. Kurssi suoritetaan 9. luokalla kevät- tai syyslukukaudella. Kurssi arvioidaan sanallisesti (hyväksytty / hylätty).

Maalaus 1 vvt
Nukketeatteri 1 vvt
Elokuva-analyysi 1 vvt
Taito- ja kuntokurssi 1 vvt
Tietokone grafiikka jatkokurssi 1 vvt
Kotitalous: Kotoa pois 1 vvt
Tekstiilityö: erityistekniikat 1 vvt
Pronssivalu 1 vvt
Tiffany –lasikurssi 1vvt


Maalaus 1 vvt

SISÄLTÖ
Kurssin lyhyen keston vuoksi kurssin sisältö on suppea. Kurssin sisältöä voidaan rakentaa yh-dessä kurssin valinneiden oppilaiden kanssa muutaman aihealueen ympärille. Maalauskurssilla voidaan tutustua joko yhteisiä harjoitustöitä tehden tai oppilaan itse itselleen suunnittelemien oppimistehtävien pohjalta esimerkiksi akvarelli-, akryyli-, öljyväri-, pastelli- ja peitevärimaalauk-seen sekä myös sekatekniikkaan. Myös töiden aiheita voidaan sopia yhteisesti, esimerkiksi op-pilaan oman ympäristön kuvamaailma (pelit, sarjakuvat, graffitit jne.) aistihavainnot, elämykset, ihminen, luonto, ihmisen rakentama ympäristö ja mielikuvitus. Aiheita voidaan lähestyä kuvalli-sesti tai teoreettisesti joko jonkin taidehistorian tyylisuunnan tai tyylisuuntien tai kuvan lajityyppi-en kautta tai tekniikkalähtöisesti. Kurssin aikana tutustutaan muutamiin taiteen alan ammatteihin kuten esimerkiksi taidemaalarin ammattiin. Kurssin aikana tehdyt työt voivat olla yksilö-, pari- tai ryhmätöitä. Työskentelyssä huomioidaan kestävä kehitys.


TAVOITTEET

Maalauskurssin tavoitteena on tutustuttaa oppilas erilaisiin maalausmateriaaleihin, tekniikkoihin ja maalauksen ilmaisukeinoihin ja kuvataiteen alan ammatteihin, joissa värioppi, maalaustavat ja taiteen tuntemus (esim. sommittelu ja taidehistoria) ovat osa ammatin toimenkuvaa. Tavoitteena on ohjata oppilasta taiteelliseen työskentelyprosessiin, suunnitelmallisuuteen ja prosessinomai-suuteen. Kurssin tavoitteena on ohjata oppilasta löytämään omat vahvuutensa taiteellisessa työskentelyssä sekä kehittää hänen omaa persoonallista ilmaisuaan ja kuvallista ajatteluaan maalauksen keinoin. Kurssin tavoitteena on kehittää oppilaan sisäistä yrittäjyyttä sekä kykyä ar-vostaa ja arvioida omaa ja muiden työtä sekä ympäristöä esteettisin, eettisin ja ekologisin perus-tein. Kurssin tavoitteena on laajentaa oppilaan taiteen, taiteen alan ammattien ja taidehistorian tuntemusta sekä herättää henkilökohtainen kiinnostus taiteeseen.


ARVIOINTI
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kuvalliset ja kirjalliset tuotokset, työskentely oppitun-neilla sekä työskentelytaidot: ohjeiden kuuntelu, töiden suunnittelu, lähteiden käyttö ja luonnos-telu, työskentelyprosessit, välineiden käyttö ja hallinta, ajan käyttö ja vuorovaikutus (esim. pa-lautteen, aiemmin opitun tiedon ja sanallisen arvioinnin hyödyntäminen) opettajan ja muiden op-pilaiden kanssa.


Äidinkieli ja kirjallisuus: Nukketeatteri 1 vvt

SISÄLTÖ

 • Valmistetaan itse yksinkertaisia nukkeja (mm. paperi, puu) tai naamioita sekä käytetään valmiita tai muualla valmistettuja nukkeja. Tehdään lavastusta.
 • Valmistetaan kansantarinoita ja -satuja ja runoja (esim. Kalevala) nukketeatterinäytelmiksi.
 • Käydään läpi hiukan nukketeatterin historiaa ja nykyajan tapoja tehdä nukketeatteria.


TAVOITTEET:

 • Oppilas oppii ilmaisemaan ja kertomaan tarinoita tai runoja välineenään nukke tai naamio.
 • Oppilas tuntee nukketeatterin historiaa ja nykypäivää.
 • Oppilas oppii esiintymään lapsiyleisölle.


ARVIOINTI

 • Oppilas tuntee hyvin nukketeatterin lajeja ja hiukan historiaa osana näyttämötaiteita.
 • Oppilas on aktiivinen suunniteltaessa ja valmisteltaessa esitystä.
 • Oppilas osaa esittää näytelmän nuken avulla ryhmätyönä.
Äidinkieli ja kirjallisuus: Elokuva-analyysi 1 vvt

SISÄLTÖ

 • Amerikkalaisen toimintaelokuvan rakenne ja elokuvan peruselementit: kuvakulmat, kliseet, leikka-us ja äänisuunnittelu.
 • Intertekstuaalisuus: elokuvien väliset yhteydet ja elokuvat elokuvassa ja kirjan ja elokuvan suhde.
 • Ohjaajan työn esittely: erimaalaisia ohjaajia ja eri tyylejä.
 • Väkivalta elokuvassa pohdinnan ja keskustelun kohteena.
 • Elokuva-arvostelun ja erilaisten elokuvaan liittyvien elementtien tarkastelua kirjallisesti ja keskus-tellen. Elokuvakritiikki.
 • Pieniä kuvausharjoituksia digivideokameralla.


TAVOITTEET

 • Oppilas osaa tunnistaa ja arvioida elokuvan peruselementtejä ja jonkin verran rakennetta.
 • Oppilas huomaa elokuvan hyödyntämät muut mediatekstit: toiset elokuvat ja kirjat.
 • Oppilas tuntee elokuvaohjaajan työtä.
 • Oppilas saa toisenlaisia näkökulmia elokuvissa esitettyyn väkivaltaan.
 • Oppilas osaa suhtautua kriittisesti elokuvateollisuuteen, kuten markkinointiin ja oheistuotteisiin.
 • Oppilas saa tuntumaa digivideokameran käyttöön.


ARVIOINTI

 • Oppilas osallistuu tunnilla keskusteluihin ja tekee pyydetyt kirjalliset työt, joista hän saa arviot.
 • Oppilas esittää näkemyksiään ryhmätöissä ja tarvittaessa luokan edessä tai videolla.
 • Oppilas osoittaa aktiivisuutta jollakin elokuvaan liittyvällä osa-alueella.

Taito- ja kuntokurssi 1 vvt

Kurssin sisältöä päätettäessä pyritään ottamaan huomioon opetusryhmän toiveita.


SISÄLTÖ

 • Oman kunto-ominaisuuksien seuranta
 • lajitaitojen kehittäminen ja oman kehittymisen seuranta
 • eri lajien vaatimien kunto-ominaisuuksien harjoittaminen.


TAVOITTEET

 • Taito- ja kunto-ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen
 • omien taitojen realistinen arvioiminen
 • pakollisella liikuntakurssilla opittujen lajitaitojen syventäminen ja uusien lajitaitojen oppiminen.


ARVIOINTI
Arvioinnissa huomioidaan tuntityöskentelyä (aktiivisuus, yrittäminen) sekä oppilaan lajitaitoja ja kuntotekijöitä.Tietokonegrafiikka jatkokurssi 1 vvt

SISÄLTÖ
Sisällöt vastaavat 8. luokan grafiikkakurssin sisältöjä joskin tuntimäärän ollessa pienempi sisäl-löissä voidaan tehdä valintoja. Kurssi on tarkoitettu tietokoneen peruskäytön jo hallitseville, mut-ta kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa grafiikkakurssin suorittamista.


TAVOITE

Kurssin tavoitteena on antaa oppilaille lisätukea jonkin grafiikan ohjelman (esim. Corel…) käy-töstä esim. mainostyyppisten julisteiden tekoon. Myös digitaalikameran käyttöä, skannausta ja kuvankäsittelyä voidaan harjoitella ja näin tukea esim. media-aineiden opiskelua.


ARVIOINTI

Arviointi tehdään pääasiassa tunneilla tuotetun materiaalin, aktiivisen tuntityöskentelyn ja jatku-van yksilö- ja ryhmätyöskentelyn seurannan pohjalta. Myös lyhyitä testikokeita voidaan käyttää.Kotitalous: opiskelijan eväät 1 vvt

SISÄLTÖ
Oletko ajatellut hakea kesätöitä elintarvikealalta?
Tällä kurssilla syvennämme tietojasi elintarvikkeista ja niiden hygieenisestä käsittelystä. Sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa virallinen hygieniaosaamistodistus eli hygieniapassi.
Lisäksi valmistamme opiskelijan kukkarolle sopivia ja maukkaita ruokia ja leivonnaisia terveelli-siä ruokatottumuksia noudattaen. Kokoamme peruspaketin reseptejä ja taitovinkkejä kotoa pois muuttavalle.
Arvioilta puolet oppitunneista työskennellään keittiössä kokaten ja puolet ATK –luokassa elintar-vikehygieniaa opiskellen.


ARVIOINTI
Arvioinnissa huomioidaan oppilaan yritteliäisyys, aktiivisuus ja vastuullisuus oppitunneilla.


Tekstiilityö: erityistekniikat 1 vvt

SISÄLTÖ
Erityistekniikoita kuten värjäys, kankaanpainanta ja kankaan maalaus, tilkkutyöt, helmityöt, kir-jonta, huovutus ja kankaankudonta sovelletaan kodintekstiileihin piristävinä yksityiskohtina. Kurssin aikana tehdään näyttelyvierailuja.


TAVOITE
Oppilaan oman ideoinnin pohjalta pyritään löytämään yksilöllisiä ratkaisuja sisustukseen pieniä-kin yksityiskohtia korostaen. Erityistekniikoita sovelletaan kodintekstiileihin (mm. tyynyt, liina-vaatteet, pyyhkeet, pöytäliinat, verhot, koristetekstiilit) ryhmän valinnan mukaan.


ARVIOINTI
Arvioinnissa painotetaan opitun soveltamiskykyä ja oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä ja yrit-tämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon koko työskentelyprosessi suunnittelusta valmiiseen tuot-teeseen ja oppilasta kannustetaan arvioimaan omaa työskentelyään.Pronssivalu 1 vvt

SISÄLTÖ
Tutustutetaan oppilas pronssivalutekniikkaan. Valmistetaan koruja, reliefejä, pienoispatsaita.


TAVOITE

Oppilas kykenee valmistamaan pronssiesineitä öljyhiekka- ja kipsimuottitekniikoilla.


ARVIOINTI

Arvioidaan oppilaan työskentelyä ja valmista työtä 7. luokan ja valinnaisen teknisen työn arvioin-tikriteerein.Tiffany –lasikurssi 1 vvt

SISÄLTÖ JA TAVOITE
Kurssilla tutustutaan Tiffany -tekniikkaan. Tekniikka mahdollistaa yksilöllisten antiikkilasitöiden suunnittelun ja valmistamisen. Kurssilla edetään vaiheittain, joten kurssi sopii myös oppilaille joilla ei ole aikaisempaa kokoemusta teknisistä töistä. Kurssi sisältää tutustumisen Tiffany –tekniikan historiaan, lasin leikkaamiseen, hiomiseen, folioimiseen, tinaamiseen ja viimeistelyyn.


ARVIOINTI

Arvioidaan oppilaan työskentelyä ja valmista työtä 7. luokan ja valinnaisen teknisen työn arvioin-tikriteerein.Saksan kieli tutuksi - kurssi 1 vvt

SISÄLTÖ
Saksan kieltä tutuksi vie sinut matkalle saksan kieleen ja saksankielisiin maihin. Tutustutaan sak-sankieliseen kulttuuriin Euroopassa. Aloitamme tervehdyksistä ja tutustumisesta, opettelemme asioimaan kahvilassa, teemme vaateostoksia, kysymme ja neuvomme tietä. Lisäksi opettelemme lukusanoja, verbin taivutusta (preesens), persoonapronomineja ja kellonaikoja.


ARVIOINTI

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan yritteliäisyys, aktiivisuus ja vastuuntunto oppitunneilla.Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: