5 Työtapojen kuvaus (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulussamme käytetään kullekin oppiaineelle ja ikäkaudelle sopivia monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Menetelmäkeskustelujen ja jatkokoulutuksen tavoitteena on viedä opetusta yhä oppilaskeskeisempään suuntaan.

Opettaja valitsee työtavat siten, että ne kehittävät oppilaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen valinnassa huomioidaan tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet kaikissa oppiaineissa.


Työtapoja valittaessa opettaja pyrkii valitsemaan työtapoja, jotka

 • virittävät halun oppia
 • ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen
 • aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
 • edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista
 • kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja
 • tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
 • edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista
 • kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten
 • auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
 • kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa


Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon haettaessa oppilasryhmille tai yksittäiselle oppilaalle sopivimpia työmuotoja.

 • Oppilas, joka on itseohjautuva, tarvitsee opettajan, joka toimii tarvittaessa avustavana asiantuntijana (mentori).
 • Oppilas joka on sitoutunut tavoitteelliseen opiskeluun, tarvitsee opettajan, joka suunnittelee opiskelun raamit, kuten kurssiohjelman sekä helpottaa opiskelua (fasilitaattori).
 • Oppilas, jolta voi edellyttää kohtuullista omatoimisuutta, tarvitsee opettajan, joka innostaa ja pitää yllä työskentelyn tasoa (motivaattori).
 • Oppilas, joka vaatii runsaasti ohjausta, tarvitsee opettajan, jonka rooli on opiskelua jatkuvasti avustava ja johdatteleva (auktori).


Mikäli ohjaustyyli ei ole oppilaan itseohjautuvuusvalmiustasolle sopiva, siitä seuraa ristiriitatilanne ja oppiminen vaikeutuu tai estyy (ks. alla oleva taulukko).


Oppilaan itseohjautuvuusvalmiustason ja opettajanohjaustyylin yhteensopivuus
Auktori Motivaattori Fasilitaattori Mentori
Itseohjautuva

Vakava ristiriita: Oppilaat vastustavat auktoriteettiopettajaa

Ristiriita Lähes yhteensopivuus Yhteensopivuus
Sitoutunut Ristiriita Lähes yhteensopivuus Yhteensopivuus Lähes yhteensopivuus
Kiinnostunut Lähes yhteensopivuus Yhteensopivuus Lähes yhteensopivuus Ristiriita
Riippuva Yhteensopivuus Lähes yhteensopivuus Ristiriita Vakava ristiriita: Oppilaat vastustavat auktoriteettiopettajaa


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: