4 Oppimisympäristön kuvaus (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun


Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat.

Tavoitteenamme on olla välittävä koulu; turvallinen, viihtyisä ja toimiva. Oppimisympäristöä kehitetään teknologiaa tutkivaksi ja hyödyntäväksi. Tieto- ja viestintätekniikan osuus opiskelun ja opetusjärjestelyjen kehittämisessä on keskeinen. Kehittämistyön kolme tukipilaria ovat:

  • Ihminen ja teknologia. OPS:n sisältöjen avaaminen
  • Opetusteknologia (TVT, välineet, alustat, fyys/psyyk/sos./virt. oppimisympäristöt)
  • Sosio-konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjaava opiskelu (ongelmakeskeinen oppiminen, ilmiöpohjainen oppinen, yhteistoiminnallinen oppiminen, yhteisöllinen oppiminen


4.1 Fyysinen oppimisympäristö

Rantakylän yhtenäiskoulu on Mikkelin suurin peruskoulu, jossa opiskelee noin 800 oppilasta 0.-9. –luokilla. Yhtenäiskoulutoiminta aloitettiin vuonna 2002, jolloin vierekkäin sijainneet ala-aste ja yläaste yhdistettiin fyysisesti ja hallinnollisesti yhtenäiskouluksi. Koulussamme työskentelee noin 50 opettajaa.

Koulu sijaitsee rauhallisella alueella Rantakylän taajamassa neljän kilometrin päässä Mikkelin keskustasta. Koululla on käytettävissä laajat liikuntamahdollisuudet lähettyvillä sijaitsevien kaupungin liikuntapalvelujen ansiosta. Luonnonympäristöä on jäljellä siinä määrin, että luonnontieteiden opiskelussa on tutkimiseen ja havainnointiin liittyvät menetelmät hyvin toteutettavissa.

Oppimisympäristöä kehitetään sellaiseksi, että se tarjoaa yhä enemmän haasteita aktiiviseen oppimiseen ja toimimiseen. Sitä muunnellaan oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen mukaan. Työvälineet, materiaalit, mediatekniikka, tietoverkot ja kirjastopalvelut ovat oppilaiden käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuuden aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun.

Fyysistä oppimisympäristöä rakennetaan turvalliseksi ja terveelliseksi. Sen esteettisyyteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Myös oppilaat osallistuvat oppimisympäristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen.


4.2 Psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö

Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksittäisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät tekijät.

Avoimen, rohkaisevan, kiireettömän ja myönteisen ilmapiirin luomisessa ja ylläpitämisessä vastuu on jokaisella työyhteisömme jäsenellä. Haluamme, että oppimisympäristömme tukee oppilaan kasvua ja oppimista rakentaen yhtenäistä, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallista koulupolkua. Tavoitteeseen pääsemiseksi on opettajien ja sidosryhmien väliseen yhteistyöhön sekä koulumme oppilashuoltoon panostettu voimakkaasti. Oppilaalle on rakennettu turvaverkko ongelma- ja kriisitilanteiden varalle. Suunnitelma sisältää mm. toimintatavan kiusaamistilanteissa. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja tiedonsiirto opiskelun nivelvaiheissa toteutetaan suunnitelmallisesti.

Siirtymävaiheessa kuudennelta seitsemännelle luokalle ja yläluokkien aikana on lukuvuodesta 2008-2009 ollut käytössä koulun ohjaussuunnitelman runko, joka määrittelee eri toimijoiden vastuut ohjaukseen ja oppilashuoltoon liittyvissä tehtävissä (liite 5).

Tavoitteenamme on tarjota oppilaille kiinnostavia virikkeitä, haasteita ja ongelmia. Pyrimme jatkokoulutuksen avulla löytämään opiskeluympäristöömme sopivia opetus- ja opiskelumalleja, jotka tukisivat perinteisiä malleja paremmin oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistäisivät hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan.

Oppimisympäristömme opettaa oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Se tukee myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Lisäksi sen tarkoituksena on edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä.


Kategoria: Rantakylän yhtenäiskoulu

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: