4.8 Oppilashuolto

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Oppilashuollostosta käytetään jäljempänä käsitettä oppilashuolenpito.

Oppilashuolenpidon keskeisenä lähtökohtana on oppilaan oppimisen ja kasvun tukeminen opetussuunnitelman perusteissa kuvattujen tukimuotojen avulla, joita ovat:

 • Yleinen tuki
 • Tehostettu tuki
 • Erityinen tuki

Oppilashuolenpidon kannalta keskeinen toimija on oppilaan asioista vastaava luokaopettaja, luokanohjaaja tai erityisluokanopettaja. Hän vastaa oppilaan oppimista ja kasvua tukevien tärkeimpien toimenpiteiden valitsmisesta.

Oppilashuolto oppilaan ja luokan tasolla
Oppilashuolenpidon kannalta tärkein työ tehdään luokan tasolla. Tällöin oppilaan kannalta tärkein tukihenkilö on oppilasta vastaava luokanopettaja, erityisluokanopettaja tai luokanohjaaja. Oppilashuolenpidon järjestelmän tehtävänä on tukea oppilasta ja vastuuopettajaa kaikin tavoin mm. seuraavien asioiden osalta:

 • Oppilaan kuuleminen
 • Oppilaan osallisuuden lisääminen
 • Opetuksen eriyttäminen ja joustavien opiskeluryhmien järjestäminen
 • Uusien ratkaisujen ja tukiresurssien etsiminen
 • Työparituen järjestäminen opettajalle
 • KIVA-asioiden käsittely (ml. vaikeiden asioiden käsittely ja seuranta)
 • Kasvatuksellinen puuttuminen (ml. kurinpitotoimet)
 • Viestintä (mm. kodin, koulun ja muiden asiantuntijoiden välillä)
 • Kodin ja koulun yhteistyön toteutus
 • Pedagogisten työtiimien tukeminen

Laaja oppilashuoltoryhmä
Koulussa toimii yksi laaja-alainen ja moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Siihen kuuluvat pysyvinä jäseninä rehtori, apulaisjohtajat/pedagogisten työtiimien vastuuhenkilöt, ELA-opettajat, oppilaan ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Laaja oppilashuoltoryhmä kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa käsittelemään seuraavia asioita:

 • Koulukohtaisen oppilashuolenpitosuunnitelman toteutumisen tarkistus
 • Yhteisten vanhempaintilaisuuksien ja kouluun tutustumisten suunnittelu
 • Perheyhteistyön kehittäminen (ml. yhteistyö neuvottelunnan kanssa)
 • KIVA-toimintajärjestelmän suunnittelu
 • Henkilöstön koulutussuunnitelmien käsittely
 • Oppilaiden osallisuusjärjestelmien suunnittelu
 • Tiedonsiirtojärjestelmien linjaaminen ja niiden toimivuuden arviointi
 • Oppilaille kohdennettavan tuen resurssiesitysten laatiminen ja niiden kohdentamisen käsittely (ml. ELA-opetus)
 • OHR-toiminnan rytmitys koulun vuosikellon mukaan
 • Oppilashuolenpidon järjestelmän toimivuuden arviointi
 • Koulun hanketoiminnan arviointi oppilashuolenpidon näkökulmasta
 • Uusien OHR-toimintamallien kehittäminen
 • Tutkimusten ja kyselyjen käsittely
 • Kodin ja koulun yhteistyön suunnittelu
 • Oppilashuoltoon liittyvä hallinto ja talous
 • Oppilaan oikeusturvan toteutuminen koulussa
 • Uusien ratkaisujen ja tukiresurssien etsiminen
 • Koulun terveydellisten olojen seuranta

Muu oppilashuolenpito
Edellisen lisäksi oppilashuolenpitoon koulussa kuuluvat mm.

 • Kouluterveydenhoito (ml. hammashoito), josta ajantasaista lisätietoa löytyy Mikkelin kapungin perhenetin kautta
 • Oppilaskuljetukset
 • Koulun kriisityö
 • Oppilaiden terapiapalvelut
 • Ruokahuolto
 • Iltapäiväkerhotoiminta (ml. oppilaiden hoitojärjestelyt EHA2-opetuksessa)

Oppilashuolenpidon toteuttamisessa hyödynnetään Mikkelissä vuonna 2010 laadittua Oppilashuolenpidon käsikirjaa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: