4.1 Yhteistyö siirtymävaiheissa

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulussa ohjataan ja tuetaan oppilaan koulunkäyntiä.

Yleisopetus

Yleisopetuksessa oppilas etenee Mikkelissä määritellyn koulupolkuajattelun mukaisesti. Siekkilän, Lehmuskylän ja Tuskun alueen oppilaat käyvät koko perusopetuksen Kalevankankaan koulussa. Harjumaan ja Vanhalan alueen oppilaat sekä muista kouluista liikuntaluokalle valitut oppilaat käyvät yläkoulunsa Kalevankankaalla.

Koulussa huomioidaan erityisesti yhteistyö seuraavissa siirtymävaiheissa:

  • esiopetuksesta alkuopetukseen
  • alkuopetuksesta kolmannelle vuosiluokalle
  • alakoulusta yläkouluun
  • yläkoulusta toisen asteen koulutukseen

Koulussa huolehditaan siitä, opetuksen järjestämisen kannalta tarvittavat tiedot siirtyvät eteenpäin. Siirtymävaiheen yhteistyöhön osallistuvat kaikki tarvittavat osapuolet. Oppilaan huoltajille annetaan riittävästi tietoa koulusta ja sen tuomista muutoksista lapsen työskentelyyn mm. tiedotteiden, vanhempaintilaisuuksien ja tutustumisvierailujen avulla. Lisäksi oppilas saa tietoa oppilaanohjaajien pitämien tuntien ja tietoskujen välityksellä. Tarvittaessa koulussa järjestetään yksittäistä oppilasta koskevia tiedonsiirtopalavereja.

Kalevankankaan koulussa toimiville Mikkelin kaupungin yläkoulun liikuntaluokalle haetaan 6. luokan aikana. Hakijoille järjestetään soveltuvuuskokeet tammikuussa. Liikuntaluokkatoimintamallista, niihin hakeutumisesta ja pääsemisestä tiedotetaan erikseen oppilaille, huoltajille sekä alakouluille.

Luokkamuotoinen erityisopetus

Koska luokkamuotoiseen erityisopetukseen otetun oppilaan siirtymävaiheet ovat osittain erilaisia kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan verrattuna, on siirtymävaiheiden yhteistyö määritelty koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa ja yksilölliset tarkennukset jokaisen oppilaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Kaikissa siirtymävaiheissa noudatetaan Mikkelin kaupungissa ja Kalevankankaan koulussa sovittuja oppilaaksi ottamisen periaatteita.

Esiopetuksen alkaessa

(koskee oppilaita, joilla on 11-vuotinen oppivelvollisuus)

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvan oppilaan koulukypsyyteen ja kehitykseen liittyvät tutkimukset tehdään jo ennen esiopetuksen aloitusta. Kouluun tutustumisjaksot sovitaan yksilölli-sesti ja oppilaan HOJKS-neuvottelussa mukana ovat tarvittavat yhteistyötahot.

Esiopetuksesta alkuopetukseen

(koskee oppilaita, joilla on 9-vuotinen oppivelvollisuus)

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla on tutkittava lapsen koulukypsyys ja tehtävä tarvittaessa yksilöllisiä ratkaisuja koulun aloittamiseen liittyen. Tutkimukset tulee tehdä varhaisessa vaiheessa tai viimeistään esikouluvuoden aikana niin, että päätös koulun aloittamisesta tai koululykkäyksestä ja ensimmäinen kouluneuvottelu ehditään pitää esikouluvuoden aikana. Tarvittaessa lapselle voi-daan järjestää tutustumisjakso kouluympäristössä ennen päätöstä oppilaaksi ottamisesta. Kouluun tutustuminen sovitaan yksilöllisesti ja oppilaan HOJKS-neuvottelussa mukana ovat tarvittavat yh-teistyötahot.

9. luokalta toisen asteen koulutukseen

Oppilaan siirtyessä toisen asteen koulutukseen oppilaanohjauksesta vastaava opettaja toimii yhteis-työssä oppilaan, huoltajien, muun perusopetuksen sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Toiselle asteelle siirtymisen helpottamiseksi koulu käyttää kaupungissa hyväksyttyjä tiedonsiirtomenettelyjä sekä tekee yhteistyötä työvoimatoimiston sekä muiden ammatinvalinta-asiantuntijoiden kanssa. Koulu tarjoaa TAITURI-oppilailleen lisäopetusta koulun omissa opetusryhmissä. Opetuksen järjestäminen määritellään oppilaalle laadittavassa HOJKS:ssa.

Opetusmuodon vaihtuessa

Tarvittaessa oppilaan oppimisvalmiudet tutkitaan psykologisin testein ja muutokset (esim. yleisopetuksesta osittain tai yksilöllistettyyn mukautettuun opetukseen) sovitaan HOJKS-palaverissa, jossa muka-na ovat tarvittavat yhteistyötahot. Mikäli opetusmuodon vaihtumiseen liittyy myös opetusryhmän vaihtuminen, järjestetään tutustumispäivä tai mahdollinen tutustumisjakso uudessa ryhmässä ennen päätöstä. Tutustumisjaksot ja mahdolliset muutokset kirjataan oppilaan HOJKS:iin

Yleisopetuksesta erityisopetukseen

Yleisopetuksesta luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirtyvälle oppilaalle on tehtävä oppimiseen liittyvät tutkimukset, erityisopetukseen siirtopäätös ja HOJKS ennen erityisluokalle siirtymistä. Ennen oppilaaksi ottamista järjestetään tutustumispäivä, mahdollinen tutustumisjakso ja yhteisneuvottelu, jotta varmistetaan oppilaan sijoittuminen hänelle sopivimpaan opetusmuotoon ja -ryhmään. Yhteisneuvottelussa mukana ovat oppilas, vanhemmat, vastaanottavan ja lähettävän koulun edustajat sekä mahdolliset muut asiantuntijat. Tutustumisjakso ja oppilaaksi ottaminen kirjataan HOJKS:iin.

Erityisopetuksesta yleisopetukseen

Luokkamuotoisesta erityisopetuksesta yleisopetukseen siirtyvälle oppilaalle järjestetään tutustumisjakso yleisopetuksen luokassa ja yhteisneuvottelu ennen yleisopetukseen siirtymistä. Yhteisneuvottelussa mukana ovat oppilas, vanhemmat, vastaanottavan ja lähettävän koulun edustajat sekä mahdolliset muut asiantun-tijat. Tutustumisjakso ja yleisopetukseen siirtyminen kirjataan HOJKS:iin. Oppilas voi siirtyä yleisopetukseen integroituneena erityisoppilaana, jolloin erityisopetukseen siirtopäätös ja HOJKS pidetään voimassa.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: