3 Työtapojen kuvaus (Sairilan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja,
joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää
oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja
sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen
kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen
luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.


Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen
oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä.
Työtapojen valinnan perusteita ovat, että ne

  • virittävät halun oppia
  • ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen
  • aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti
  • edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niissä harjaantumista
  • kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja
  • tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista
  • edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä vastuun kantamista toisista
  • kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia palautetta oman toiminnan reflektointia varten
  • auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikuttaa siihen
  • kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa.


Oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja sekä tyttöjen ja poikien väliset että yksilölliset
kehityserot ja taustat tulee ottaa huomioon. Toteutettaessa opetusta yhdysluokissa tai
yhdessä esiopetusryhmän kanssa on otettava huomioon myös eri vuosiluokkien tavoitteet
ja omaleimaisuus.
(Opetussuunnitelman perusteet 2004)


Sairilan koulun oppimisympäristöä on rakennettu ja kehitetty siten, että se tukee
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Koulun fyysisen ympäristön kehittämisessä
(esim. kalustaminen) huomioidaan vuorovaikutteisen oppimisen vaatimukset. Myös koulun
toimintakulttuurin kehittämisessä keskeisinä päämäärinä ovat sosiaalinen joustavuus ja
rakentava yhteistyö.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: