3 Toimintakulttuurin kuvaus (Rämälän koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

3.3.Koulun toimintakulttuurin kuvaus


JOHTAMISKULTTUURI

Hallinto-, johto- ja virkasäännöt mahdollistavat sujuvan hallinnollisen ja taloudellisen johtajuuden.

Johtajuudessa painottuvat strateginen-, pedagoginen- ja henkilöstöjohtaminen. Ammattitaitoisesti ja innostavasti hoidettu johtajuus mahdollistaa monipuolisen kehittämis- ja yhteistoiminnan kunnan, koulun, luokan ja oppijan tasolla.

Koulun johtaja valvoo oppilaan edun toteutumista sekä vastaa koulun ulkoisten yhteistyösuhteiden toimivuudesta.
Koulun johtaja kantaa vastuunsa työyhteisön toimintakulttuurin kehittymisestä.

Koulun johdolla tulee olla selkeä näkemys koulunsa perustehtävästä, visioista ja niiden toteuttamisstrategioista. Kouluyhteisö määrittelee yhdessä keskeiset tavoitteet sekä keinot päätavoitteiden saavuttamiseksi.TIEDONKULKU

Rehtori hoitaa koulun yleisen tiedottamisen. Luokanopettaja huolehtii oman luokkansa tiedottamisesta.

Koulun sisäiseen tiedottamiseen käytämme YT-tunteja sekä muita erikseen sovittuja aikoja. Yhteisesti sovituilla tiedottamismenetelmillä pyritään saavuttamaan koko koulun henkilökunta.SITOUTUMINEN TYÖYHTEISÖÖN

Koko koulun henkilökunta osallistuu koulun toimintaan ja yhteisten tavoitteiden suunnitteluun.

Työyhteisön jokainen jäsen kunnioittaa toistensa ainutlaatuisuutta, loukkaamattomuutta ja tasa-arvoa.

Opettaja huolehtii ammatillisesta kehittymisestään ja voimavarojensa säilymisestä.
Opetustyö on kollegiaalista yhteistoimintaa, joka perustuu vastuuseen, uskallukseen, keskinäiseen apuun, tasavertaisuuteen, tukeen, kannustavaan palautteeseen, ymmärtämykseen ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen.PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Opittavana on uuden tiedon lisäksi työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä.

Oppilaan monipuolinen kehittyminen mahdollistetaan antamalla oppilaalle riittävästi aikaa oppimiseen ja tarvittaessa taata hänelle kuuluvat tukitoimenpiteet. Pyritään käyttämään monipuolisia opetusmenetelmiä sekä luomaan tarkoituksenmukaiset pedagogiset järjestelyt.

Opettajalle on tärkeää sekä oman persoonallisuuden että työn kehittäminen ja työssä oppiminen. Opettajan ammatillista kehittymistä tuetaan ja kannustetaan. Koulutuksesta saatu anti jaetaan työyhteisön kesken.

Opettajien erityisosaaminen pyritään huomioimaan opetusjärjestelyjä laadittaessa.
Mahdollisimman laadukkaan opetuksen toteuttaminen vaatii tarkoituksen- mukaiset tilat ja ajanmukaiset opetusvälineet. Oppimisympäristö on salliva: oppiminen vahvistaa yksilön esteettistä herkkyyttä ja ilmaisutaitoa, kykyä ja halua oppia uutta sekä kannustaa uteliaisuuteen ja luovuuteen.KOULUN KÄYTTÄYTYMIS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Yleisiä ohjeita:

 • Kohteliaisuus kaunistaa: tervehdin, kiitän, pyydän anteeksi, en käytä rumia sanoja.
 • Käytävällä kuljen kävellen.
 • Odotan rauhallisesti koulukyytiä.
 • Käyttäydyn rauhallisesti koulukyydissä ja -matkalla.
 • Pyöräillessä käytän kypärää.
 • Ilmoitan rikkoutuneesta esineestä opettajalle tai koulun muulle henkilökunnalle. Joudun korvaamaan vain tahallisesti aiheuttamani vahingon.


Välitunti:

 • Vietän välitunnin sovitulla välituntialueella.
 • Potkin palloa vain urheilukentällä.
 • En heittele kiviä, hiekkaa tai lumipalloja.
 • Olen hyvä kaveri kaikille. En kiusaa ketään sanoilla enkä teoilla.
 • Jos välitunnilla sattuu jokin vahinko tai tapaturma, ilmoitan asiasta heti opettajalle.
 • Puhdistan vaatteeni ja kenkäni lumesta ja hiekasta, kun tulen jonoon kellon soitua.
 • Palautan leikki- ja urheiluvälineet omille paikoilleen.


Oppitunnit:

 • Huolehdin tehtävistäni, tavaroistani ja ympäristöni siisteydestä.
 • Annan kaikille työrauhan.
 • Pyydän puheenvuoron viittaamalla.


Ruokailu:

 • Annan muille ruokarauhan.
 • Lopetettuani ruokailun kiitän ruoasta ja laitan astiani siististi vaunuun.
 • Muistan hyvät pöytätavat.YHTEISTYÖ MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Koulu järjestää tarvittavat vanhempainillat ja keskustelut. Vanhemmat osallistuvat koulun toimintaan vanhempainiltojen, neuvottelukunnan sekä erilaisten tapahtumien kautta.
Neuvottelukunta edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä, osallistuu koulun kehittämistyöhön sekä antaa koulun toimintaan liittyviä lausuntoja ja tekee esityksiä.
Yhteistyöhön pyritään myös paikallisten seurojen sekä seurakunnan kanssa.

Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä, jonka tehtävänä on kartoittaa koulun ja oppilaiden ongelmia sekä etsiä niihin ratkaisuja.KOULUN TOIMINNAN ARVIOINTI

Arvioinnin tavoitteena on tukea koulutuksen, opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä sekä yhteisö- että yksilötasolla. Arviointi on ennen kaikkea suunnittelun, opetuksen ja kehittämisen väline.

Itsearviointia suoritetaan vuosittain ja sitä tarkennetaan työsuunnitelmassa.

Koulun henkilökunta osallistuu kerran vuodessa kehityskeskusteluun, jossa myös arvioidaan koulun toimintaa.KOULUKIUSAAMISEN ESTOSUUNNITELMA

Kiusaamista on se, jos lapsi kokee toistuvasti olevansa ahdistettuna henkisesti tai fyysisesti.
Koulukiusaamiseksi ymmärretään tässä yhteydessä myös tekstiviestein tapahtuva uhkailu ja kiusaaminen.
Kiusaamiseen on puututtava heti ja vastuu on kaikilla koulun aikuisilla. Kiusaamiseen reagoidaan erityisen herkästi, jos kiusaaja on ylivertaisessa asemassa kiusattua kohtaan (esim. ikä, koko, henkinen asema luokassa tms.)


1.Kun opettaja saa tietää kiusaamisesta, hän keskustelee kiusauksen uhrin kanssa ja sen jälkeen kiusaajan kanssa. Kiusaajan kanssa käytetään seuraavaa toimintatapaa.
a. Myöntäminen (Tekijä tunnustaa kiusaamisen)
b. Ymmärtäminen (Tekijä ymmärtää kiusaamisen seuraukset)
c. Anteeksipyyntö (Tekijä on pahoillaan)
d. Lupaus (Tekijä lupaa, ettei toista kiusaamistaan)
e. Tarkkaillaan tilannetta pari viikkoa.


2. Jos kiusaaja jatkaa kiusaamista, opettaja käyttää edellä mainittua toimintatapaa ja nyt mukaan otetaan myös vanhemmat. Uusintakeskustelu kiusaajan sekä kiusatun kanssa


3. Jos tämä ei tuota tulosta, otetaan yhteyttä molempiin vanhempiin ja kutsutaan kokoon oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluu aina luokanopettaja ja rehtori; tarvittaessa ryhmän muut jäsenet (erityisopettaja, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi) sekä vanhemmat.

Jos kiusaamista tapahtuu esim. koulumatkoilla on ensisijaisen tärkeää informoida vanhempia selvittämään asia keskenään.

Koulun pelastussuunnitelma sisältää liikennesuunnitelman sekä ohjeet kriisitilanteiden hallintaan.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: