3 Toimintakulttuurin kuvaus (Ihastjärven koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

3.1 Johtamiskulttuuri

Ihastjärven koululla on rehtori ja vararehtori, jotka molemmat ovat luottamustoimisia.

Henkilökunnan ja rehtorin vuorovaikutusta edistetään syksyisin ja keväisin käytävillä kehityskeskusteluilla.
Koulussamme kunnioitetaan työyhteisön jäsenten avoimuutta ja ainutlaatuisuutta sekä sitä, että kaikilla on hyvä olla.

Johtaminen ja päätökset perustuvat keskustelevaan demokratiaan.

Yksilöllisyydellä tarkoitetaan henkilökunnan oikeutta ja mahdollisuutta tehdä työnsä omien näkemyksiensä, vahvuuksiensa ja toiveidensa mukaisesti.


3.2 Tiedonkulku

Vastuu tiedottamisesta on rehtorilla. Pyrimme jatkuvasti kehittämään tiedotusjärjestelmäämme tehden siitä mahdollisimman kattavan ja joustavan. Sen tehtävänä on tavoittaa kaikki koulussa työskentelevät, oppilaat, huoltajat, ulkopuoliset tahot, kyläyhteisö ja muut sidosryhmät.


Tiedottamisessa käytetään koulun blogia, joka löytyy internetistä osoitteesta [http://ihastjarvi.vuodatus.net/], sinne henkilöstö laittaa kaikki tiedotteet, joita koulutyöskentelyssä tulee. Lisäksi luokittain on viikko- tai kuukausitiedotteita, jotka jaetaan paperiversioina koteihin. Jokaisella oppilaalla on reissuvihko, joka kulkee oppilaan repussa kodin ja koulun väliä.
Henkilökunnan tiedottaminen tapahtuu opettajanhuoneen kalenterin avulla sekä työyhteisöpalavereissa. Lisäksi henkilökunnan sähköpostit tukevat tiedonkulkua.


3.3 Sitoutuminen työyhteisössä

Koululla on yhteiset tavoitteet, jotka syksyisin määritellään kullekin lukuvuodelle ja arvioidaan keväisin (BSC) sekä tehdään kehittämisehdotuksia.
Koulun toimintaa ohjaa visio ja toiminta-ajatus, jotka koko työyhteisö on sisäistänyt ja toteuttaa niitä. Opetustyö, joka koetaan yhteiskunnallisesti erittäin tärkeäksi tehtäväksi, on kollegiaalista yhteistoimintaa koko koulun ja erityisesti oppijoiden yksilöllisyyden huomioimiseksi. Yhteistoiminnassa korostuvat koko työyhteisön esimerkki ja vastuu.


Yhteistyö perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen, tasavertaisuuteen, työtovereiden tukeen, avoimuuteen ja yksilöllisyyden kunnioittamiseen. Jokainen työyhteisön jäsen vastaa omalla toiminnallaan koulun ilmapiiristä. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus ja velvollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä yhteisöä koskevaan päätöksentekoon.

Tulevaisuuden suunnittelun perustana on muutosten ennakointi mahdollisimman nopeasti, yhteiset kehityskeskustelut, viikoittaiset palaverit sekä kaikkien koulussa työskentelevien aloitteellinen toiminta.


3.4 Pedagoginen kehittäminen

Ihastjärven koulun keskeisenä pedagogisena ajatuksena on opettajien vahvoista aloista ponnistava osaaminen sekä mahdollisimman hyvän perusopetuksen toteuttaminen. Ohjaaminen, opettaminen ja oppiminen pyritään toteuttamaankonstruktivistisen pedagogiikan hengessä.


Opetus- ja kasvatustyö nähdään kasvatuksena elämää varten korostaen lasten kokonaisvaltaista havaitsemista ja oppimista, heidän tunne-elämäänsä sekä toiminnallisuuttaan.


Oppiminen nähdään oppijan omana aktiivisena taidon ja tiedon prosessina, jossa hän valikoi ja tulkitsee informaatiota aikaisemmin oppimansa ja odotustensa pohjalta. Olennaista on oppijan oma kokeilu, ongelmaratkaisu ja ymmärtäminen. Kaikki osaaminen ja oppiminen edellyttävät tietojen ja taitojen yhteennivoutumista ymmärtämisen avulla. Opettajan tehtävä on auttaa oppilasta hyödyntämään omat mahdollisuutensa ja kykynsä ja löytämään oma yksilöllinen tuloksia tuottava oppimistyylinsä. Opettajan hyvä oppilaantuntemus on tärkeää.


3.5 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen

Aihekokonaisuudet ovat kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet ja sisällöt sisältyvät moniin eri oppiaineisiin. Aihekokonaisuudet toteutuvat eri oppiaineissa niille luonteenomaisilla ja oppilaan kehitysvaiheeseen sopivalla tavalla. Tämä toteutuminen näkyy koulun arkipäivän toiminnassa sekä lukuvuosittain erikseen sovittavissa koko koulun yhteisissävuositeemojen toteutuksissa. Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa edetään myös ala- ja yläkoulun oppimispolku huomioiden, joka Ihastjärven koulun osalta tarkoittaa pohjoisen alueen yläkoulun eli Kalevankankaan koulun kanssa toteutettavaa yhteistyötä.


Image:1107734959_e8148c728d_b.jpg


3.6 Koulun järjestysmääräykset


Järjestysmääräyksien tavoitteena on taata koulutyön rauhallinen sujuminen ja edistää kouluyhteisön jäsenten viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Järjestysmääräykset koskevat kaikkia koulun oppilaita. Niitä noudatetaan kouluaikana, koulun alueella, koulumatkoilla ja koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa (retket, teemapäivät, vierailut yms.)


Hyvät tavat:

 • Kunnioitetaan toisiamme
 • Ollaan hyviä kavereita
 • Koulun rajat
 • Autetaan toisiamme
 • Huolehditaan yhteisistä tavaroista
 • Tullaan reippaana ja iloisena kouluun
 • Elämäniloa elämää varten
 • Hyvät tavat kaunistavat
 • Tervehdin
 • Kiitän
 • Pyydän ja annan anteeksi
 • Käyttäydyn ystävällisesti, kohteliaasti ja rehellisesti
 • Järjestys on järkevää
 • Pyydän puheenvuoron
 • Ruokailen rauhallisesti
 • Liikun sisätiloissa kävellen
 • Pyyhin jalkineeni
 • Laitan tavarat oikeille paikoilleen
 • Ystävyys yhdistää
 • Kaikki kelpaavat kavereiksi
 • Tarjoan apua pyytämättä
 • En kiusaa ketään sanoilla enkä teoilla
 • En vahingoita toisten omaisuutta
 • En heittele hiekkaa, kiviä enkä lumipalloja
 • Kannan vastuuni koulutyöstäni
 • Teen kotitehtäväni
 • Huolehdin opiskeluvälineistäni


Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: