3 Opetuksen toteuttaminen (Mikkelin Lyseon koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Toimintakulttuuri

1. Johtaminen ja yhteisöllisyys
Johtamisen ideologia lähtee näkemyksestä, että työyhteisö on kehittyvä ja oppiva organisaatio, jossa jokainen työntekijä on oman työnsä ja työyhteisön kehittäjä. Työntekijä on työyhteisön voimavara. Työn ja resurssien oikeudenmukainen jakaminen ja opettajien tasapuolinen kohtelu sekä yksilöllinen kohtaaminen luovat hyvät toimintaedellytykset.
Rehtorin työn tukena on johtoryhmä, joka jakaa hallinnolliset ja toiminnalliset vastuualueet.
Työyhteisön jäsenet tukevat toisiaan kannustamalla ja pyrkimällä ratkaisemaan syntyneet ongelmatilanteet yhdessä.


2. Päätöksenteko ja tiedonkulku
Koulumme kaikkea päätöksentekoa ohjaa perusopetuslaki ja kulloinkin voimassa oleva johto-sääntö. Koulun toiminnassa opettajankokous on keskeinen päättävä ja opettajakunnan mielipi-teen ilmaiseva elin. Johtoryhmä ja projektiryhmät ovat valmistelevia elimiä. Asioiden valmiste-lussa ja päätöksenteossa kuullaan kaikkia asianosaisia. Tiedottaminen on monipuolista, avointa ja tarpeeksi kattavaa.


3. Vastuullisuus työyhteisöstä ja sitoutuminen
Työyhteisössä jokainen kantaa vastuunsa sitoutumalla yhteisiin sopimuksiin ja sääntöihin. Työ-yhteisössä jaksamista edistää se, että jokaisella on mahdollisuus pyytää sekä saada apua ja et-tä jokainen arvostaa toistensa työtä. Uusien opettajien perehdyttämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.


4. Yhteistyö ja suunnittelu
Koulutyön suunnittelusta, joka sisältää koulun tulevaisuuden strategisen suunnittelun ja koulun toimintojen suunnittelun, vastaavat rehtori ja opettajakunta. Suunnittelussa kuullaan myös muita tahoja, mm. oppilaskuntaa, koulun muuta henkilökuntaa, neuvottelukuntaa ja vanhempia.


5. Koulutyön kehittäminen
Koulutyön kehittäminen on koulun toimintojen, työyhteisön ja opettajien henkilökohtaista peda-gogista kehittämistä. Koulutus luo edellytykset kaikelle kehittämiselle: opettajille järjestetään yh-teistä koulutusta ja he voivat osallistua omaa työtään kehittävään koulutukseen vuosittain.
Opettaja käyttää erilaisia työtapoja vaihdellen ja riippuen opetusryhmästä, tilanteesta ja opetettavasta asiasta. Opetuksessa kiinnitetään huomiota tiedon rinnalla tunteiden ja elämysten välittämiseen.


6. Koulun tapahtumat
Mikkelin Lyseon koulussa järjestetään vuosittain teemapäiviä, juhlia ja projektiluontoisia hank-keita, jotka edistävät koulun yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Järjestäjinä ovat opettajat, oppilaat, oppi-laskunta ja tukioppilaat yhteistyössä eri ulkopuolisten tahojen kanssa. Koulusta tehdään yhteisiä retkiä, luokkaretkiä (päivän retki kotimaahan) ja leirikoulumatkoja (kesto vähintään 3 vrk.) vuosit-taisen työsuunnitelman mukaisesti.


7. Järjestyssäännöt
Koulussa on voimassa olevat järjestyssäännöt. (liite 1)Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: