3. Toimintakulttuuri(Urpolan koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Toimintakulttuuri

JOHTAMINEN

Urpolan ja Kattilansillan kouluilla on yhteinen rehtori. Hänen poissa ollessaan rehtorin tehtäviä hoitaa vararehtori. Kattilansillan koulussa on varajohtaja, joka hoitaa koulun käytännön asioita.

Rehtorin tehtäviin kuuluu strateginen, pedagoginen ja henkilöstöjohtaminen. Rehtori vastaa omalta osaltaan koulun kehittämisestä toimimalla yhteistyössä kehittämisryhmien kanssa. Hän myös valvoo oppilaan edun toteutumista ja vastaa koulun ulkoisista yhteistyösuhteista sekä koulun oppimis- ja työympäristön toimivuudesta.

Opettajakunta valitsee keskuudestaan lukuvuosittain johtoryhmän, johon kuuluu rehtorin, vararehtorin ja Kattilansillan koulun varajohtajan lisäksi 2-3 opettajaa. Johtoryhmän tehtävänä on suunnitella koulun kehittämiseen ja hallintoon liittyviä asioita.


PÄÄTÖKSENTEKO JA TIEDONKULKU

Rehtorin tekemien päätösten lisäksi asioista päätetään yhteisissä kokouksissa. Yhteisiin kokouksiin kutsutaan asiasta riippuen opettajat tai koko henkilökunta. YT-kokoukset pidetään tarvittaessa. Kokoukset valmistellaan etukäteen ja esityslistat jaetaan viimeistään kokousta edeltävänä päivänä. Muutosehdotukset ja lisäykset toimitetaan mahdollisuuksien mukaan rehtorille ennen kokousta. Muistiot ja päätöspöytäkirjat tulevat koko henkilökunnan nähtäville niiltä osin kuin ei ole salassapitovelvollisuutta. Kehittämistyöryhmiä perustetaan opettajien vahvuuksia hyödyntäen koulun perustehtävän ja toiminta-ajatuksen mukaisesti tarpeellinen määrä.

Tiedonkulku hoidetaan henkilökunnan kesken viikkotiedotteilla ja sähköpostilla. Reissu-/viestivihkoa käytetään kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Lisätään mahdollisuuksien mukaan myös sähköistä viestintää. Koulun yhteisiä tiedotteita jaetaan ensisijaisesti yksi perhettä kohden. Rehtorin ja henkilökunnan väliset kehityskeskustelut käydään tarvittaessa.


VASTUULLISUUS JA SITOUTUMINEN

Opettajan työn painopiste on perusopetuksessa ja luokkatyöskentelyssä. Jaksamista tuetaan virkistyspäivillä ja retkillä, oppituntien ulkopuolisten työtehtävien jakamisella sekä hyvän työskentelyilmapiirin avulla. Koulun virkistystoiminta suunnataan koko henkilökunnalle ennaltaehkäisynä syrjäytymiseen. Henkilökunnalle tarjotaan mahdollisuus osallistua työnohjaukseen.

Mahdollisia henkilöiden välisiä ristiriitoja ratkaistaan asianomaisten välisellä keskustelulla. Tarvittaessa käytetään ulkopuolista konsultointia. Kiusaamistapausten ratkaisemisessa edetään koulun kiusaamisenehkäisysuunnitelman mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantamaan on tehty liikenneturvallisuussuunnitelma. Mahdollisia vaaratilanteita varten on yleinen turvallisuussuunnitelma.

Toimintaohjeet ja aikataulut yhdenmukaistetaan ja päivitetään kunkin lukukauden alussa. Lisätietoja löytyy henkilökunnalle jaettavasta Urpolaoppaasta, jota päivitetään tarpeen mukaan.


PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN

Opetuksessa pyritään laadukkaaseen perusopetukseen. Opetettavan oppiaineksen määrä ei korvaa opettamisen ja oppimisen laatua. Motivoitunut oppilas, jolla on hyvät perustaidot tiedon etsimiseen ja tarkastelemiseen, pystyy itsenäisempään ja luovempaan työhön.

Aihekokonaisuuksista koulumme toiminta-ajatusta tukevat parhaiten ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, ihmisen hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Koulun toimintakulttuurissa aihekokonaisuudet näkyvät esimerkiksi seuraavasti:

  • Ihmisenä kasvaminen: terve itsetunto, tunteiden tunnistaminen, käsitys oikeasta ja väärästä, omien tunteiden ja oman käyttäytymisen välisen yhteyden ymmärtäminen, kummiluokkatoiminta ja käyttäytymissopimukset.
  • Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: Comenius-hanke (2004-2007), maahanmuuttajat, monenlaiset yhteiset tapahtumat ja juhlat, myös sidosryhmien kanssa.
  • Vastuu ympäristöstä, ihmisen hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta: ympäristöaiheiset tapahtumat, Comenius-hanke (2004-2007), leirikoulut, opintokäynnit, kierrätys, luokkien vastuutehtävät.

Opetusjärjestelyissä otetaan huomioon opettajan erikoistumisaineet ja harrastuneisuus.

Opettajien täydennyskouluttautumista tuetaan taloudellisesti ja opetusjärjestelyin, sillä se syventää opettajan omaa osaamista sekä palvelee koko koulun etua.


YHTEISTYÖ JA SUUNNITTELU

Koulun hankinnat tehdään johdonmukaisesti pitkän tähtäimen suunnitelmalla ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet sekä olemassa olevat varastot. Yleiset tarvikkeet tilaa vuosittain vaihtuva vastuuryhmä yhteishankintana, erityishankinnoista päätetään erikseen.

Tilojen käyttö suunnitellaan tehokkaaksi ja erityistilat hyödynnetään. Lukuvuoden mittaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia.

Työjärjestyksien suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon henkilökunnan toiveet ja vahvuudet. Alustava lukuvuosisuunnitelman valmisteleminen aloitetaan jo edellisenä keväänä.

Pedagogisiin kokeiluihin rohkaistaan ja niitä tuetaan koulun sisäisillä järjestelyillä.
Opetuksen yhteissuunnittelua tehdään sekä ainekohtaisesti että luokkatasoittain


PELASTUS- JA TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Koulussamme on erillinen turvallisuus- ja pelastussuunnitelma
LIIKENNETURVALLISUUS


Koulun yhteinen liikennekasvatus

Koulun liikennekasvatus tapahtuu sekä luokkakohtaisena opetuksena että koulun yhteisten teemapäivien aikana. Koko koulun liikennekasvatusprojektit ja tempaukset toteutetaan yhteistyössä Koti ja koulu-yhdistyksen sekä poliisin kanssa.

Oppilaiden koulumatkojen vaaralliset kohdat sekä ohjeita niiden osalta

Suojatie Selännekadulta Rinnekadun poikki ylikulkusillalle on erittäin vaarallinen paikka erityisesti aamuisin ennen klo 8, jolloin liikenne on vilkkaimmillaan. Jotta lapset eivät tuolloin joutuisi ylittämään Rinnekatua, alkaa Urpolan koulun ensimmäinen oppitunti klo 8.15. Risteyksen tilannetta on parannettu yhteistyössä kaupungin liikennesuunnitteluviraston kanssa: jalkakäytäviä on levennetty, ajoradalle on tehty hidastusraidat. Lisäksi on esitetty liikennemerkkien valaisemista ja liikennevalojen asentamista. Edellä mainitun suojatien jatkeena olevalla junaradan ja ohitustien ylikulkusillalla leikkiminen ja tavaroiden heittely sillalta aiheuttaa vakavia vaaratilanteita sekä oppilaille että autoilijoille.

Sammonkadun ja Rinnekadun T-risteyksen vaarallisuuden vuoksi koulu suosittelee oppilaiden ylittävän Rinnekadun suojatietä pitkin kentän kohdalta, jolloin väistettävinä ovat vain Rinnekadulta tulevat autot.

Koulun välittömässä läheisyydessä olevat Urpolanlampi ja Urpolanjoki ovat vaarallisia erityisesti heikkojen jäiden aikaan. Lammen ranta ei kuulu oppilaiden välituntialueisiin.


Ohjeet polkupyörän ja kypärän käytöstä

Kouluun voivat halutessaa ... \n

9 Reasons Why You Should No Longer Care About Peoples Approval

A truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of sheep. Vernon HowardApproval Seeking Behavior If you ask me, this is where many of our challenges start. When you are too concerned with what other people think of you, you start sabotaging your life, and you start moving forward but with the breaks on.

[9 Reasons Why You Should No Longer Care About Peoples Approval]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Learning from the Wisdom of the Body

"Its amazing that our interpretation of experiences can generate intense visceral responses. The fact that we get goosebumps when we are inspired or afraid is one of many everyday indicators of just how deeply and intricately connected our minds and bodies are. In fact, the mind and body are an intertwined whole -- and there is great wisdom in the totality of our mind-body experience.

[Learning from the Wisdom of the Body]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

A Bicycle Nomad Prepares for Re-entry

In 2010, Manjula Martin and her partner set out to see the world the old-fashioned way: by bicycle. With little money, no itinerary, gadgets or training, they traversed five countries and 3,500 miles and discovered a world filled with generosity. In this article, Manjula Martin describes the transition from bike to home with four rules for re-entry that are strikingly authentic, grounded, and universal.

[A Bicycle Nomad Prepares for Re-entry]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

A Sisters Deathless Legacy of Love

After living through an experimental cancer treatment my sister Barb was left unable to work. When she was offered the opportunity to do a mission trip in India if she could come up with $3,000 - she was left thinking there was no way she could go. No way to raise the funds. She asked me to brainstorm with her as to ways she could raise money. "The only thing I can do is hug," she told me - and thus her adventure began.

[A Sisters Deathless Legacy of Love]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Not Your Usual Panhandler

Doug Eaton wanted to celebrate his birthday on June 11 in a big way, so he turned to his friends for ideas -- ended up marking the day with random acts of kindness, including handing out free money to people passing by.

[Not Your Usual Panhandler]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: