3.3 Toimintakulttuuri

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kalevankankaan koulun toimintakulttuuri sisältää kaikki toimenpiteet, jotka edistävät koulun palvelutehtävän toteuttamista ja toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamista yksilö ja yhteisötasolla. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin tekijöihin, jotka edistävät ja mahdollistavat tavoiteltujen oppimistulosten saavuttamisen. Uuden koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen avulla luodaan edellytykset opetuksen laadun jatkuvaan kehittämiseen ja parhaan mahdollisen koulun luomiseen.

Tällöin päivittäisessä toiminnassa näyttäytyvät mm. seuraavat asiat:

• Selkeä perustehtävä
• Yhteiset ja johdonmukaiset: näkemykset, tavoitteet, toimintaperiaatteet, strategia ja visio
• Hyvät kasvun ja oppimisen tulokset
• Yhteinen halu toteuttaa laadukkaasti koulun perustehtävää ja toiminta-ajatusta
• Ammattimainen tekeminen kaikilla koulun osa-alueilla (hyvä kasvatus ja monipuoliset opetusmenetelmät)
• Riittävät opetuksen järjestämiseen tarvittavat resurssit
• Terveelliset, turvalliset ja ajanmukaiset tilat, materiaalit ja välineet
• Hyvinvoivat oppilaat ja työntekijät
• Henkilöstön osaamisen kehittymisestä huolehtiminen (perehdytys, koulutus, vertaistuki jne.)
• Rauhallinen ilmapiiri, oppimiselle suotuisa ympäristö ja työn ilo
• Riittävästi omaksumisaikaa, oppimisen ja kasvun korostaminen (tarkoituksenmukainen opetus sekä monipuoliset mahdollisuudet tukeen kasvussa ja oppimisessa)
• Hyvä työrauha ja myönteinen vahvistaminen (kannustava palaute ja edistymisen noteeraaminen - juhlat ja sisäiset palkkiot)
• Odotukset korkealla, kehittymishalu ja edistyksen seuraaminen kaikilla tasoilla
• Vastuulliset tehtävät ja selkeät vastuualueet
• Joustavuus: ennakointi- ja reagointikyky
• Sujuva tiedonkulku ja viestintä
• Onnistunut konfliktien käsittely
• Avoin ja toimiva yhteistyö koulun ulkopuolelle
• Toimivat tuki- ja yhteistyöverkostot

Käytännössä koulun toiminta perustuu säännölliseen arviointiin, jatkuvuuteen, moraalisiin päämääriin ja toisten palvelemiseen koulun kaikilla tasoilla. Jatkuvuuden turvaaminen suunnittelussa edellyttää pitkäjäneistä kehittämistä, mukautumista ja kollektiivista ongelmanratkaisukykyä suhteessa monimutkaisiin kehittymishaasteisiin. Onnistunut toiminta edellyttää kärsivällisyyttä, syvällistä oppimista ja asioiden sisäistämistä sekä sitoutumista lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Jatkuvuuden turvaamisessa tarvitaan myös monipuolista tukea ja johtajuutta, jolla kyetään yhdistämään jatkuvuuden eri elementit samanaikaisesti.Toimintakulttuurin tärkeä lähtökohta on myös se, että  henkilöstön vahvuudet ja koulun ulkopuoliset tukiresurssit kyetään tunnistamaan. Lisäksi kehitystyön lähtökohdista keskustellaan riittävän laajasti ja avoimesti, jotta niiden sisältö ja päämäärät tulevat ymmärretyiksi.

Turvallinen opiskeluympäristö

Kalevankankaan koulussa opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (POL§29). Tätä oikeutta edistetään erityisesti turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan kirjattujen ohjeiden sekä kasvatuksellisen puuttuminen ohjelman avulla (KAPU360). Niiden lisäksi koulussa toteutetaan ja noudatetaan seuraavia suunnitelmia, sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia:

  1. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
  2. Järjestyssäännöt
  3. Muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.
  4. Koulun toimintatavat (Kalevankankaan kymppi)

Järjestyssäännössä ja muissa järjestysmääräyksissä annetaan kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi Kalevankankaan koulussa annetaan määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: