2 Perusopetuksen arvot (Peitsarin koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

Perusopetuksen arvot


Mikkelin perusopetuslautakunta on hyväksynyt kaupungin kouluille yhteiset perusopetuksen arvot. Ne on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Mikkelin koulujen yhteiset arvot on kirjattu tähän lukuun numeroin 1-5. Se, miten näitä arvoja toteutetaan Peitsarin koulussa, on merkitty yhteisten arvojen jälkeen •:llä.


1. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Perustuu kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen

Suvaitsevaisuus
Suvaitsevaisuus lähtee itsestä, omien vahvuuksien ja heikkouksien hyväksymisestä. Itsetuntemus on erilaisuuden hyväksymisen perusta. Opetellaan ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuurien ominaispiirteitä.

 • Kohdellaan kaikkia tasa-arvoisesti
 • Omassa luokassa pitää oppilaiden oppia työskentelemään kaikkien kanssa
 • Itsearviointi itsetuntemuksen kehittäjänä
 • Vanhempien tapaamiset tärkeitä ennaltaehkäisevinä toimina
 • Tutustutaan eri kulttuureihin


Henkinen ja fyysinen turvallisuus, hyvinvointi ja työrauha
Henkistä tai fyysistä kiusaamista ei hyväksytä. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oltava
työrauha. Työrauha perustuu koulun järjestyssääntöihin.

 • Työrauhan ylläpito
 • Kiusaamisen ehkäisy
 • Kiusaamistapausten käsittelymalli
 • Kerran lukuvuodessa tehdään kiusaamiskysely
 • Asianmukainen käytös vaaditaan kaikilta


Toisen ihmisen kunnioittaminen
Opitaan arvostamaan erilaisia ihmisiä ja heidän työtään. Kunnioitetaan jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.

 • Kunnioitetaan koko henkilökunnan työtä
 • Opetellaan suhtautumaan erilaisuuteen ennakkoluulottomasti


Tasavertaisuus
Jokaisella on oikeus tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tasavertaisuus huomioidaan oppimisympäristöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa.

 • Pyritään lisäämään toiminnallisuutta


Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen
Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan oma mielipiteensä sekä kunnioittamaan toisen perusteltua mielipidettä. Mielipiteen ilmaisussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.

 • Otetaan lapsia mukaan päätöksentekoon mahdollisuuksien mukaan
 • Harjoitellaan kuuntelemista ja keskustelemista


2. Ihmisenä kasvu

Terveen itsetunnon kehittyminen
Oppilas hyväksyy itsensä, tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa ja tällöin hänelle muodostuu realistinen minäkuva. Terveen itsetunnon kehittyminen näkyy toimittaessa ryhmän jäsenenä.

 • Itsearviointi
 • Toimiva ryhmätyöskentely
 • Kannustava ilmapiiri
 • Esiintyminen/draama
 • Epäonnistumisen sietäminen


Käsitys oikeasta ja väärästä
Oppilaan käsitys oikeasta ja väärästä perustuu lain lisäksi sääntöihin, kulttuuriin ja perinteeseen sekä iän mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Jokaisella on vastuu omista teoistaan.

 • Luokan ilmapiiri tukee rehellisyyttä
 • Käydään läpi kodin, koulun ja luokan sääntöjä
 • Sovitaan yhdessä oman luokan säännöt ja menettelytavat, jos yhteisiä sääntöjä ei ole noudatettu
 • Lapset ovat mukana sääntöjen laatimisessa ja sitoutuvat niihin
 • Vanhemmille tiedotetaan koulun/luokan säännöistä


Rehellisyys
Oppilasta ohjataan olemaan aina rehellinen itseään ja toisiaan kohtaan. Rehellisyys perustuu myös terveeseen itsetuntoon ja käsitykseen oikeasta ja väärästä.

 • Lapsi uskaltaa tuoda mielipiteensä esiin itsearvioinnissa ja esim. kiusaamiskyselyssä
 • Rehellisyyttä arvostetaan ja kunnioitetaan
 • Aikuinen toimii esimerkkinä


Hyvät tavat
Hyvät tavat määräytyvät kulttuurin normien mukaan. Arkitapoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa, jolloin hyvistä tavoista muodostuu luonnollinen tapa toimia. Hyvien tapojen omaksuminen vaatii kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Juhlatavat opitaan erikseen juhlaperinteiden mukaisesti.

Hyviä tapoja tulee opettaa ja opetella ekaluokan alusta alkaen

 • Osaan tervehtiä, kiittää ja pyytää anteeksi
 • Osaan odottaa vuoroa
 • Osaan auttaa
 • Osaan kuunnella
 • Ruokailen rauhallisesti ja osaan käyttää ruokailuvälineitä

Aihetta käsitellään vanhempainillassa

Juhlatavat opetellaan juhlatilaisuuksissa


Yhteisöllisyys ja yhteistyökyky
Oppilaan kasvua tuetaan yksilöllisyys huomioiden, jotta hän voi kokea olevansa osa ryhmää ja toimia yhteisten päämäärien mukaisesti.

 • Hyväksytään yksilöllinen oppiminen, mutta lapsen on opittava tulemaan toimeen ryhmässä; opettajan vastuulla on, ettei kukaan jää yksin
 • Ilmapiirin luominen positiiviseksi


Terveet elämäntavat
Oppilaalle annetaan tietoa terveistä elämäntavoista (henkinen hyvinvointi, liikunta, riittävä lepo, monipuolinen ravinto jne.), jotta hän osaa itsenäisesti tehdä oikeita valintoja. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että terveet elämäntavat edistävät psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.

 • Arviointikeskusteluissa puhutaan myös terveistä elämäntavoista


Vastuu itsestä ja muista
Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta itsestään ja omista teoistaan ikätasonsa mukaisesti. Oppilasta ohjataan ottamaan muut huomioon päätöksiä tehdessään. Vastuu itsestä ja muista edellyttää empatian kykyä.

 • Oppilas kertoo aikuiselle, jos huomaa kiusaamista
 • Rohkaistaan menemään kiusatun puolelle


Kriittisyys
Kriittisyys on kykyä arvioida omia ja muiden mielipiteitä sekä toimintoja.
Oppilasta ohjataan arvioimaan ja kyseenalaistamaan omia valintoja toimiessaan
yhteisön jäsenenä.

 • Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen
 • Opetuksessa ja tuntitilanteissa harjoitellaan oman perustellun mielipiteen ilmaisua ja hienotunteisuutta sekä väittelyä


3. Perustietojen ja -taitojen arvostaminen

Hyvä yleissivistys
Hyvään yleissivistykseen kuuluu perustietojen ja –taitojen lisäksi hyvät käytöstavat, elinikäinen oppiminen, teorian liittäminen käytäntöön ja toisten ihmisten huomioiminen. Hyvä yleissivistys luo paremmat mahdollisuudet selviytyä globalisoituvassa maailmassa.


Kyky valikoida tietoa ja kriittinen suhtautuminen tietoon
Hyvä yleissivistys auttaa valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman
välillä. Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään.

 • Arjen tilanteissa käydään läpi esim. tv:n, Internetin ja lehdistön käyttöä
 • Tietotulvan jäsentäminen
 • Suhtautuminen kriittisesti tietolähteisiin


Elinikäinen oppiminen
Oppilas omaksuu asenteen itsestään motivoituneena oppijana ja uuden tiedon ja taidon vastaanottajana. Hän pystyy syventämään ja laajentamaan oppimaansa ja sisäistää ajatuksen, että tieto muuttuu ajan myötä.

 • Keskustelua erilaisista tavoista oppia
 • Positiivisten oppimiskokemusten tarjoaminen
 • Toteutetaan periaatetta ”Koulu on elämää varten”
 • Elämän eri vaiheissa tarvitaan erilaisia tietoja ja taitoja
 • Ymmärretään yhteiskunnan ja työelämän vaatimukset elinikäisestä oppimisesta
 • Oppimisen tavoitteellisuus; välitavoitteiden asettaminen lapsen tasoisesti


Yrittäjyys
Sisäinen yrittäjyys lähtee siitä, että jokainen yrittää parhaansa ikätasoisissaan tehtävissä ja
toiminnoissa, mikä edellyttää vastuuta työstä ja ympäristöstä. Oppilas tutustutetaan Mikkelin kaupungin järjestöihin, yrityksiin ja elinkeinoelämään.

 • Itsenäiseen, vastuulliseen työhön totuttaminen niin yksilö- kuin ryhmätyössä
 • Käymme yritysvierailulla lähikaupassa ja Olavi Räsänen Oy:ssä
 • Vappumyyjäisten järjestäminen yhteistyössä vanhempien kanssa
 • Arviointikeskusteluissa otetaan esille itsenäinen työskentely ja vastuullisuus


Työn, tiedon ja taidon arvostus

Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon ja arvostamaan omaa ja toisen työtä.
Häntä ohjataan seuraamaan ja arvioimaan omaa oppimistaan.

 • Työskentelyrauhan antaminen itselle ja muille
 • Itsearviointia erilaisin menetelmin
 • Oppiminen ei ole aina leikinomaista, vaikka siihen pyritäänkin


4. Suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen

Oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja perinteiden kunnioittaminen
Monikulttuurisuuden arvostaminen


Koulussa arvostetaan suomalaisuutta ja vaalitaan yhteistä kulttuuriperintöä sekä muiden
kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta.

 • Vietetään Kalevalan päivää: museo, Kalevala-juhla, toiminnallinen päivä ja vanhat esineet vuorovuosina
 • Tutustutaan suomalaiseen taiteeseen
 • Kannustetaan lapsia oman kulttuurin luomiseen, esim. esiintymiset päivänavauksissa, soittajaiset, taidepaja ym.
 • Tutustutaan muihin kulttuureihin
 • Opitaan ymmärtämään erilaisia elämäntapoja omassa elinympäristössä


5. Kestävä elämäntapa

Kestävä kehitys
Kulutuksessa ja elämässä valitaan maapalloa vähiten rasittavia vaihtoehtoja. Kestävä elämäntapa näkyy koulun arjessa.

 • Kaikessa toiminnassa säästetään materiaalia
 • Luokissa järjestetty paperinkeräys ja lajittelu
 • Huhti-toukokuussa teemana kierrätys
 • Kierrätysmateriaalin käyttö mahdollisuuksien mukaan


Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen
Eri elämäntilanteissa ihmisen tulee valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esim. energian käytössä, jätteiden lajittelussa, uusien tavaroiden hankinnassa ja luonnonvarojen hyväksikäytössä. Ratkaisuissa on otettava myös huomioon viihtyvyyteen ja esteettisyyteen liittyvät asiat.

 • Veden ja sähkön säästö koulussa
 • Koulun hankinnoissa pyritään kestäviin ja esteettisesti kauniisiin tuotteisiin
Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: