2 Koulun arvot (Rantakylän yhtenäiskoulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

2.1 Ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Oppilaita ohjataan suvaitsevaisuuteen keskustelujen, teemapäivien ja vierailijoiden avulla. Suvaitsevaisuus on jatkuvasti ajankohtainen teema ja siitä tulee puhua säännöllisesti esim. päivänavauksissa. Suvaitsevaisuuden asenne opitaan aikuisilta, joten opettajat ovat tärkeä esimerkki.

Koululla on suunnitelma siitä, miten estetään kiusaamista ja miten puututaan kiusaamiseen. Ihmisoikeuksista ja niihin liittyen kiusaamisesta puhutaan säännöllisesti oppilaiden kanssa. Kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus tulee tutuksi eri oppiaineiden yhteydessä.

Kaikilla koulussa työskentelevillä on oikeus työrauhaan. Työrauhan toteutumista tuetaan tarvittaessa oppilashuollon ja johdon toimilla.

Jokaista oppilasta kohdellaan yksilönä sekä taataan tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu riippumatta oppilaan fyysistä tai henkisistä ominaisuuksista. Oppilashuolto tukee tarvittaessa oppilaan oikeuksien toteutumista.

Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan perusteltujen, toisia loukkaamattomien mielipiteiden ilmaisuun. Samalla opitaan arvostamaan erilaisia ihmisiä ja kunnioittamaan toisen mielipiteitä.


2.2 Ihmisenä kasvu

Oppilasta tuetaan löytämään omat vahvuudet. Itsetunnon kehittymistä tuetaan järjestämällä ikäkaudelle ja oppilaan kehitystasolle sopivia, vastuuseen kasvattavia tehtäviä sekä säännöllisellä ja monipuolisella opettajan antamalla arvioinnilla ja oppilaan itsearvioinnilla. Itsearvioinnin taitoa kehitetään osaksi jokapäiväistä opiskelua.

Oppilaan ikä huomioiden käydään keskustelua oikeasta ja väärästä käytännön elämästä nousevien esimerkkien avulla sekä puhutaan rehellisyyden merkityksestä. Rehellisyyden ei tulisi perustua rangaistuksen pelkoon, vaan käsitykseen siitä, mikä merkitys rehellisyydellä on työelämässä ja ihmiselle itselleen. Asiat integroidaan eri oppiaineisiin.

Keskustelujen ja käytännön oppimistilanteiden avulla oppilaita ohjataan toimimaan ryhmän jäsenenä ja arvostamaan ja kunnioittamaan jokaisen ryhmänjäsenen erilaisuutta ja ainutkertaisuutta. Samalla oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä suhtautumaan kriittisesti omaan ja muiden toimintaan ryhmässä.

Hyvien tapojen harjoittelu on jokapäiväistä. Hyvien tapojen omaksumisessa tehdään yhteistyötä koulun ja kodin välillä.

Oppilaille annetaan tietoa terveistä elämäntavoista, jotta jokainen osaisi tehdä itsenäisesti omia valintoja. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että terveet elämäntavat edistävät psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Asiat integroidaan eri oppiaineisiin.


2.3 Perustietojen ja -taitojen arvostaminen

Yleissivistyksen kehittäminen on mukana kaikessa koulun opetus- ja kasvatustoiminnassa. Perustietojen ja –taitojen hallinta, tietolähteiden monipuolisen ja kriittisen käytön hallinta, hyvät käytöstavat ja toisen ihmisen kunnioittaminen ovat kaiken opetuksen tavoitteena.

Oppilaille kerrotaan erilaisista oppimistavoista ja mietitään yhdessä, mikä on kullekin sopiva tapa oppia. Samalla ohjataan oppilasta ottamaan vastuuta oman työn suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opettajan kannustava asenne ja oppilaan myönteinen suhtautuminen edistävät oppimista.

TET –järjestelmän ja opintokäyntien avulla tutustutaan alueen yrityksiin ja tutustutetaan oppilaita työelämään. RAFE´ –kahviossa opetellaan yrittäjyyttä käytännössä.


2.4 Suomalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen

Oppitunneilla ja juhlissa otetaan huomioon kansallisesti, kansainvälisesti, historiallisesti ja ajankohtaisesti merkittävät tapahtumat ja henkilöt.

Monikulttuurisuuden ymmärtämistä tuetaan järjestämällä oppilaille mahdollisuuksia tapaamisiin ja yhteistyöhön muiden kulttuurien edustajien kanssa. Asiassa tehdään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.


2.5 Kestävä elämäntapa

Koulumme toteuttaa koulun omaa ympäristöohjelmaa (liite 2.), jonka tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen koulussa. Ympäristöohjelmassa painotetaan ympäristötietojen, -taitojen ja asenteiden kehittämistä, koulun ylläpitotoimintojen ympäristövaikutusten vähentämistä sekä viihtyisän ja turvallisen työympäristön luomista.

Ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttaminen edellyttää oppilaiden ja kaikkien koulussa työskentelevien aktiivista roolia toteuttamisprosessissa, joka on jatkuva ja mukana kaikessa koulun toiminnassa. Ympäristöohjelma tarkistetaan vuosittain.

Kestävän kehityksen teemoja käsitellään eri oppiaineissa aineen opetussuunnitelmassa mainituilla tavoilla. Lisäksi ympäristöohjelman tavoitteisiin voidaan tarvittaessa pyrkiä toteuttamalla oppiaine- ja/tai luokkarajat ylittäviä tempauksia, projekteja tai teematapahtumia.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: