1 Opetussuunnitelma

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan. Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Perusopetuksen opetussuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon esiopetuksen opetussuunnitelma ja perusopetuksen yhtenäisyys sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset.

Valtakunnalliset ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat

 • perusopetuslaki ja -asetus
 • valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
 • esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
 • opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma
 • opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma.

Opettajan tulee opetuksessaan noudattaa opetuksen järjestäjän vahvistamaa opetussuunnitelmaa.


Opetussuunnitelma voidaan laatia siten, että siinä on kuntakohtainen osio, alueittaisia tai koulukohtaisia osioita sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä päättää. Perusopetuksen opetussuunnitelman yhtenäisyys edellyttää eri opettajaryhmien yhteistyötä opetussuunnitelmaa laadittaessa. Oppilaan huoltajien on voitava vaikuttaa varsinkin opetussuunnitelman kasvatustavoitteiden määrittelyyn. Myös oppilaita voidaan ottaa mukaan opetussuunnitelmatyöhön.

Opetussuunnitelma tulee oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viran-omaisten kanssa.


Mli logo pieni.jpgMikkelin täydennys

Mikkelin kaupungin opetussuunnitelma on kirjoitettu siten, että siinä näkyy opetussuunnitelman perusteet, Mikkelin täydennys ja näihin liittyen koulukohtaisia lisäyksiä.


1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Opetussuunnitelman perusteet

Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen järjestäminen edellyttää:

 • arvot ja toiminta-ajatus
 • yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
 • kieliohjelma
 • noudatettava paikallinen tuntijako
 • toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset
 • opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus
 • opetuksen mahdollinen eheyttäminen
 • aihekokonaisuuksien toteuttaminen
 • opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa
 • valinnaisaineiden opetus
 • tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle
 • yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • yhteistyö muiden tahojen kanssa
 • oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestäminen
 • oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet
 • ohjaustoiminta opiskelun tukena ja työelämään tutustumisen järjestelyt
 • kerhotoiminnan järjestäminen
 • tukiopetuksen järjestäminen
 • erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus
 • eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus
 • oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin
 • opinnoissa etenemisen periaatteet
 • todistukset
 • tietostrategia
 • toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen.


Mli logo pieni.jpgMikkelin täydennys

Koulukohtainen opetussuunnitelma sisältää:

 • arvot ja toiminta-ajatus
 • koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaus
 • opetuksen painotukset ja mahdollinen eheyttäminen
 • valinnaisaineiden opetus
 • työelämään tutustumisen järjestelyt ja tavoitteet
 • yhteistyö siirtymävaiheissa
 • yhteistyö muiden tahojen kanssa
 • koulun toiminnan arviointi


Opetussuunnitelmaan sisältyvistä seikoista koulun lukuvuosisuunnitelmassa esitetään:

 • toiminta-ajatuksen päivittäminen ja painotukset
 • kodin ja koulun välinen yhteistyö
 • tukiopetuksen järjestäminen
 • oppilashuollon järjestäminen
 • oppilaskerhojen järjestäminen
 • koulun tapahtumat
 • koulun ulkopuolinen toiminta
 • välitodistusten muoto ja ajankohtaHenkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: