1 Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet (Rämälän koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sisällysluettelo

1.3. Rämälän koulun perusopetuksen arvot

I IHMISOIKEUKSIEN KUNNIOITTAMINEN

Perustuu kansainväliseen ihmisoikeuksien julistukseen.

Suvaitsevaisuus
Suvaitsevuus lähtee itsestä, omien vahvuuksien ja heikkouksien hyväksymisestä. Itsetuntemus on erilaisuuden hyväksymisen perusta. Opetellaan ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuurien ominaispiirteitä. Oppilas hyväksyy toisten oppilaiden erilaisuuden ja näkee sen rikkautena.


Henkinen ja fyysinen turvallisuus, hyvinvointi ja työrauha
Henkistä tai fyysistä kiusaamista ei hyväksytä. Kaikilla koulussa työskentelevillä on oltava työrauha. Työrauha perustuu koulun järjestyssääntöihin.


Toisen ihmisen kunnioittaminen
Opitaan arvostamaan erilaisia ihmisiä ja heidän työtään. Kunnioitetaan jokaisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta.


Tasavertaisuus
Jokaisella on oikeus tasavertaiseen ja oikeudenmukaiseen kohteluun. Tasavertaisuus huomioidaan oppimisympäristöjä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Eriyttäminen oppilaan kykyjen ja taitojen mukaan.


Oikeus omaan mielipiteeseen ja sen julkituomiseen
Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan oma mielipiteensä sekä kunnioittamaan toisen perusteltua mielipidettä. Mielipiteen ilmaisussa noudatetaan hyviä käytöstapoja.II IHMISENÄ KASVU

Terveen itsetunnon kehittyminen
Oppilas hyväksyy itsensä, tuntee vahvuutensa ja heikkoutensa ja tällöin hänelle muodostuu realistinen minäkuva. Terveen itsetunnon kehittyminen näkyy toimittaessa ryhmän jäsenenä.


Käsitys oikeasta ja väärästä
Oppilaan käsitys oikeasta ja väärästä perustuu lain lisäksi sääntöihin, kulttuuriin ja perinteeseen sekä iän mukanaan tuomiin velvollisuuksiin. Jokaisella on vastuu omista teoistaan. Oppilas ymmärtää kiellon ja luvan merkityksen sekä osaa toimia niiden mukaisesti.


Rehellisyys
Oppilasta ohjataan olemaan aina rehellinen itseään ja toisiaan kohtaan. Rehellisyys perustuu myös terveeseen itsetuntoon ja käsitykseen oikeasta ja väärästä. Oppilas oppii myöntämään omat virheensä ja selvittämään ne asiallisesti.


Hyvät tavat
Hyvät tavat määräytyvät kulttuurien normien mukaan. Arkitapoja harjoitellaan päivittäisissä tilanteissa, jolloin hyvistä tavoista muodostuu luonnollinen tapa toimia. Hyvien tapojen omaksuminen vaatii kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Juhlatavat opitaan erikseen juhlaperinteiden mukaisesti.


Yhteisöllisyys ja yhteistyökyky
Oppilaan kasvua tuetaan yksilöllisyys huomioiden, jotta hän voi kokea olevansa osa ryhmää ja toimia yhteisten päämäärien mukaisesti. Oppilas säilyttää persoonallisuutensa myös ryhmässä toimiessaan.


Terveet elämäntavat
Oppilaalle annetaan tietoa terveistä elämäntavoista (henkinen hyvinvointi, liikunta, riittävä lepo, monipuolinen ravinto jne.), jotta hän osaa itsenäisesti tehdä oikeita valintoja. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että terveet elämäntavat edistävät psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Korostetaan yhteistyötä kotien kanssa.


Vastuu itsestä ja muista
Oppilasta ohjataan ottamaan vastuuta itsestään ja omista teoistaan ikätasonsa mukaisesti. Oppilasta ohjataan ottamaan muut huomioon päätöksiä tehdessään. Vastuu itsestä ja muista edellyttää empatian kykyä.


Kriittisyys
Kriittisyys on kykyä arvioida omia ja muiden mielipiteitä sekä toimintoja. Oppilasta ohjataan arvioimaan ja kyseenalaistamaan omia valintoja toimiessaan yhteisön jäsenenä. Oppilasta ohjataan hienotunteiseen toisen kunnioittamiseen ja epäonnistumisen hyväksymiseen.III PERUSTIETOJEN JA -TAITOJEN ARVOSTAMINEN

Hyvä yleissivistys
Hyvään yleissivistykseen kuuluu perustietojen ja –taitojen lisäksi hyvät käytöstavat, elinikäinen oppiminen, teorian liittäminen käytäntöön ja toisten ihmisten huomioiminen. Hyvä yleissivistys luo paremmat mahdollisuudet selviytyä globalisoituvassa maailmassa.


Kyky valikoida tietoa ja kriittinen suhtautuminen tietoon
Hyvä yleissivistys auttaa valikoimaan tietoa oikean ja väärän, tarpeellisen ja tarpeettoman välillä. Oppilas omaksuu taidon tehdä oikeita valintoja elämässään.


Elinikäinen oppiminen
Oppilas omaksuu asenteen itsestään motivoituneena oppijana ja uuden tiedon ja taidon vastaanottajana. Hän pystyy syventämään ja laajentamaan oppimaansa ja sisäistää ajatuksen, että tieto muuttuu ajan myötä. Oppilas ottaa vastuun aiemmin oppimastaan, osaa käyttää aiemmin opittua tietoa hyväkseen.


Yrittäjyys
Sisäinen yrittäjyys lähtee siitä, että jokainen yrittää parhaansa ikätasoisissaan tehtävissä ja toiminnoissa, mikä edellyttää vastuuta työstä ja ympäristöstä. Oppilas tutustutetaan Mikkelin kaupungin järjestöihin, yrityksiin ja elinkeinoelämään.


Työn, tiedon ja taidon arvostus
Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon ja arvostamaan omaa ja toisen työtä. Häntä ohjataan seuraamaan ja arvioimaan omaa oppimistaan. Oppilas oppii ymmärtämään koulunkäynnin merkityksen tulevaisuutta ajatellen.IV SUOMALAISEN KULTTUURIPERINNÖN VAALIMINEN JA MONIKULTTUURISUUDEN YMMÄRTÄMINEN


Oman kulttuuriperinnön vaaliminen ja perinteiden kunnioittaminen
Monikulttuurisuuden arvostaminen
Koulussa arvostetaan suomalaisuutta ja vaalitaan yhteistä kulttuuriperintöä sekä muiden kulttuurien mukanaan tuomaa monimuotoisuutta.V KESTÄVÄ ELÄMÄNTAPA


Kestävä kehitys
Kulutuksessa ja elämässä valitaan maapalloa vähiten rasittavia vaihtoehtoja. Kestävä elämäntapa näkyy koulun arjessa.


Luonnon ja ympäristön kunnioittaminen
Eri elämäntilanteissa ihmisen tulee valita ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja esim. energian käytössä, jätteiden lajittelussa, uusien tavaroiden hankinnassa ja luonnonvarojen hyväksikäytössä. Ratkaisuissa on otettava myös huomioon viihtyvyyteen ja esteettisyyteen liittyvät asiat.RÄMÄLÄN KOULUN TOIMINTA-AJATUS


Koulumme pyrkii kehittämään oppilaasta suvaitsevaisen, toiset huomioonottavan, omatoimisen, terveellä itsetunnolla varustetun, perustiedot ja –taidot omaavan ihmisen, joka edistää kestävää kehitystä unohtamatta kristillisiä ja eettisiä arvoja.Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: