11 Tietostrategia (Mikkelin Lyseon koulu)

Opsessori Mikkeli

Loikkaa: valikkoon, hakuun

ARVOT
Mikkelin Lyseon koulu pyrkii varmistamaan, että kaikilla oppilailla olisi riittävät tiedot ja taidot tietoyhteiskunnassa selviämiseen. Paitsi tietoteknistä osaamista tarvitaan myös laajemmin valmiuksia painetun tekstin so. tieto- ja kaunokirjallisuuden ja sanoma- ja aikakauslehtien tekstien kriittiseen arviointiin. Oppilaan on myös kyettävä ilmaisemaan itseään suullisesti tilanteen edellyttämällä tavalla.


TAVOITTEET

Mikkelin Lyseon koulun tavoite on, että jokaisella koulusta lähtevällä yhdeksäsluokkalaisella on valmiudet:

  • osata perusasiat tekstinkäsittelyssä.
  • taitaa jonkin verran asiakirjojen (pöytäkirja, työhakemus) kirjoittamista.
  • käyttää sähköpostia.
  • valikoida ja kriittisesti arvioida internetin tarjoamaa tietoa (internet-lukutaito).


Lisäksi yhdeksäsluokkalainen osaa:

  • etsiä tietoa tietokirjoista ja sanoma- ja aikakauslehdistä.
  • muotoilla hakemansa tiedon (internet, tieto- ja kaunokirjallisuus sekä sanoma- ja aikakauslehdet) osaksi omaa työtään käyttäen lähdeviitteitä.
  • esittää asiansa suullisesti ja kirjallisesti tilanteen edellyttämällä tavalla.


Tavoitteet on määritelty vanhemmille ja opettajille tehdyn kyselyn (syksy 2001) perusteella. Mikkelin Lyseon koulu on mukana LUKU-SUOMI –hankkeessa, mikä tukee tavoitteiden asettelua.


NYKYTILANNE

Mikkelin Lyseon koulussa on käytössä atk-luokassa 10 tietokonetta ja muissa luokissa 10, joten uusia koneita tarvitaan lisää. Atk-luokan koneet on kytketty oppilasverkkoon, joka on yhteydessä Mikkelin kaupungin verkkoon. Oppilailla on kaikilla oma tunnus, millä he voivat kirjautua koneille, ja oma kansio, mihin voi tallentaa tiedostoja. Opettajien huoneessa on Mikkelin Lyseon koulun opettajien käytössä kaksi tietokonetta. Rehtorilla, toimistovirkailijalla ja opinto-ohjaajalla on hen-kilökohtainen tietokone. Kaikki nämä koneet on vakioitu, ja ne on kytketty hallintoverkkoon, joka on yhteydessä Mikkelin kaupungin verkkoon. Lyseon koulussa on myös yksi dataprojektori ja yksi kannettava tietokone.


Opettajille suoritetun kyselyn (syksy 2001) perusteella opettajat osaavat tietotekniikan perustaidot aika hyvin. Neljä OPE.FI II-tason koulutuksen saanutta opettajaa järjestivät keväällä 2002 muille opettajille tarpeiden mukaista ohjausta. Mikkelin Lyseon koulun opettajat käyttävät tietotekniikkaa opetuksessaan kohtalaisen hyvin koulussamme keväällä 2002 tehdyn atk-luokkien seurannan perusteella.


Mikkelin kaupungin tietohallinto antaa tukea kaupungin kouluille niukkojen resurssiensa mukai-sesti. Yksi koulun opettaja ja yksi lukion opettaja saavat korvausta oppilasverkon ja hallintoverkon laitteiden ylläpidosta ja opettajien pienimuotoisesta pedagogisesta tuesta.
Koulun opetustilat ovat pienet ja ryhmäkoot suuret: tehokas tietotekniikan hyödyntäminen opetuksessa vaatisi oppilaiden jakamista eri luokkiin, jolloin valvonta on ongelmallista. Koulustamme puuttuu kunnollinen koulukirjasto. Materiaali on suurelta osin vanhentunutta ja kirjastotila on todettu ilmanvaihdoltaan huonoksi.


VISIO

Koulumme jokaisessa luokassa tulisi olla internet-yhteyksin varustettu tietokone. Koulussamme pitäisi olla myös valoisa mediakeskus, joka palvelisi kaikkea tiedon hakemista tasapuolisesti. Siellä olisi paitsi riittävästi tietokoneita myös monipuolisesti tieto- ja kaunokirjallisuutta ja sanoma- ja aikakauslehtiä.
Koulumme oppilaista tulisi monipuolisia tiedon käsittelijöitä, ja opettajien ohjaajan rooli kasvaisi, mihin panostettaisiin opettajien koulutuksella. Opettajien pitäisi saada helposti apua tietoteknisissä pulmissa (atk-tuki), sillä opettajien tietotekniset taidot ovat erilaisia tulevaisuudessakin. Tietojenkäsittelytaitojen opettaminen kaikille tasapuolisesti on haasteellista: vain tietotekniikan jatkuva käyttö varmistaa sen, että taidot säilyvät ja kehittyvät niin oppilailla kuin opettajillakin.

Henkilökohtaiset työkalut
Näkymät
Valikko: